[Pali] Samyutta Nikaya – The Collected Discourses of the Buddha – Kinh Tương Ưng Bộ

FREE DOWNLOAD
The Collected Discourses of the Buddha
a new translation of the Samyutta Nikaya by Bhikkhu Bodhi, 2000

Samyutta Nikàya | The Connected Discourses of the Buddha | Tương Ưng Bộ Kinh

Part I: The Book with Verses (Sagāthāvagga) – Tập I – Thiên Có Kệ

 • 1
  Devatāsaṃyutta
  Connected Discourses with Devatās
  Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
 • 2
  Devaputtasaṃyutta
  Connected Discourses with Young Devas
  Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
 • 3
  Kosalasaṃyutta
  Connected Discourses with the Kosalan
  Chương Ba: Tương Ưng Kosala
 • 4
  Mārasaṃyutta
  Connected Discourses with Māra
  Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
 • 5
  Bhikkhunısaṃyutta
  Connected Discourses with Bhikkhunıs
  Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
 • 6
  Brahmasaṃyutta
  Connected Discourses with Brahmās
  Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên
 • 7
  Brāhmaṇasaṃyutta
  Connected Discourses with Brahmins
  Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
 • 8
  Vaṅgısasaṃyutta
  Connected Discourses with Vaṅgısa
  Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
 • 9
  Vanasaṃyutta
  Connected Discourses in the Woods
  Chương Chín: Tương Ưng Rừng
 • 10
  Yakkhasaṃyutta
  Connected Discourses with Yakkhas
  Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa
 • 11
  Sakkasaṃyutta
  Connected Discourses with Sakka
  Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Part II: The Book of Causation (Nidānavagga) – Tập II – Thiên Nhân Duyên

 • 12
  Nidānasaṃyutta
  Connected Discourses on Causation
  Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên
 • 13
  Abhisamayasaṃyutta
  Connected Discourses on the Breakthrough
  Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
 • 14
  Dhātusaṃyutta
  Connected Discourses on Elements
  Chương Ba: Tương Ưng Giới
 • 15
  Anamataggasaṃyutta
  Connected Discourses on Without Discoverable Beginning
  Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
 • 16
  Kassapasaṃyutta
  Connected Discourses with Kassapa
  Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
 • 17
  Lābhasakkārasaṃyutta
  Connected Discourses on Gains and Honour
  Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
 • 18
  Rāhulasaṃyutta
  Connected Discourses with Rāhula
  Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
 • 19
  Lakkhaṇasaṃyutta
  Connected Discourses with Lakkhaṇa
  Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
 • 20
  Opammasaṃyutta
  Connected Discourses with Similes
  Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ
 • 21
  Bhikkhusaṃyutta
  Connected Discourses with Bhikkhus
  Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Part III: The Book of the Aggregates (Khandhavagga) – Tập III – Thiên Uẩn

 • 22
  Khandhasaṃyutta
  Connected Discourses on the Aggregates
  Chương Một: Tương Ưng Uẩn
 • 23
  Rādhasaṃyutta
  Connected Discourses with Rādha
  Chương Hai: Tương Ưng Radha
 • 24
  Diṭṭhisaṃyutta
  Connected Discourses on Views
  Chương Ba: Tương Ưng Kiến
 • 25
  Okkantisaṃyutta
  Connected Discourses on Entering
  Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
 • 26
  Uppādasaṃyutta
  Connected Discourses on Arising
  Chương Năm: Tương Ưng Sanh
 • 27
  Kilesasaṃyutta
  Connected Discourses on Defilements
  Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
 • 28
  Sāriputtasaṃyutta
  Connected Discourses with Sāriputta
  Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
 • 29
  Nāgasaṃyutta
  Connected Discourses on Nāgas
  Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
 • 30
  Supaṇṇasaṃyutta
  Connected Discourses onSupaṇṇas
  Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
 • 31
  Gandhabbasaṃyutta
  Connected Discourses on Gandhabbas
  Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
 • 32
  Valāhakasaṃyutta
  Connected Discourses on Cloud Devas
  Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
 • 33
  Vacchagottasaṃyutta
  Connected Discourses with Vacchagotta
  Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
 • 34
  Jhānasaṃyutta
  Connected Discourses on Meditation
  Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Part IV: The Book of the Six Sense Bases (Saḷāyatanavagga) – Tập IV – Thiên Sáu Xứ

 • 35
  Saḷāyatanasaṃyutta
  Connected Discourses on the Six Sense Bases
  Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ
 • 36
  Vedanāsaṃyutta
  Connected Discourses on Feeling
  Chương Hai: Tương Ưng Thọ
 • 37
  Mātugāmasaṃyutta
  Connected Discourses on Women
  Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
 • 38
  Jambukhādakasaṃyutta
  Connected Discourses with Jambukhādaka
  Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
 • 39
  Sāmaṇ˜akasaṃyutta
  Connected Discourses with Sāmaṇ˜aka
  Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
 • 40
  Moggallānasaṃyutta
  Connected Discourses with Moggallāna
  Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
 • 41
  Cittasaṃyutta
  Connected Discourses with Citta
  Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
 • 42
  Gāmaṇisaṃyutta
  Connected Discourses with Headmen
  Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
 • 43
  Asaṅkhatasaṃyutta
  Connected Discourses on the Unconditioned
  Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
 • 44
  Abyākatasaṃyutta
  Connected Discourses on the Undeclared
  Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Part V: The Great Book (Mahāvagga) – Tập V – Thiên Ðại Phẩm

 • 45
  Maggasaṃyutta
  Connected Discourses on the Path
  Chương Một: Tương Ưng Ðạo
 • 46
  Bojjhaṅgasaṃyutta
  Connected Discourses on the Factors of Enlightenment
  Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi
 • 47
  Satipaṭṭhānasaṃyutta
  Connected Discourses on the Establishments of Mindfulness
  Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ
 • 48
  Indriyasaṃyutta
  Connected Discourses on the Faculties
  Chương Bốn: Tương Ưng Căn
 • 49
  Sammappadhānasaṃyutta
  Connected Discourses on the Right Strivings
  Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
 • 50
  Balasaṃyutta
  Connected Discourses on the Powers
  Chương Sáu: Tương Ưng Lực
 • 51
  Iddhipādasaṃyutta
  Connected Discourses on the Bases for Spiritual Power
  Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
 • 52
  Anuruddhasaṃyutta
  Connected Discourses with Anuruddha
  Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
 • 53
  Jhānasaṃyutta
  Connected Discourses on the Jhānas
  Chương Chín: Tương Ưng Thiền
 • 54
  Ānāpānasaṃyutta
  Connected Discourses on Breathing
  Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
 • 55
  Sotāpattisaṃyutta
  Connected Discourses on Stream-Entry
  Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu
 • 56
  Saccasaṃyutta
  Connected Discourses on the Truths
  Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật

Add Comment