[Pali] Khuddaka Nikaya – Smaller Collection Discourses of the Buddha, Division of Short Books, Minor Collection – Kinh Tiểu Bộ

Khuddaka Nikàya | Smaller Collection Discourses of the Buddha (Division of Short Books, Minor Collection) | Tiểu Bộ Kinh

 1. Khuddakapàtha (Tiểu Tụng Kinh),
 2. Dhammapada (Pháp Cú),
 3. Udàna (Tự Thuyết Kinh),
 4. Itivuttaka (Như Thị Ngữ Kinh),
 5. Vimànavatthu (Thiên Cung Sự Kinh),
 6. Petavatthu (Ngạ Quỷ Sự Kinh),
 7. Theragàthà (Trưởng Lão Tăng Kệ),
 8. Therigàthà (Trưởng Lão Ni Kệ),
 9. Jàtaka (Bổn Sanh),
 10. Mahàniddesa (Ðại Nghĩa Tích),
 11. Cùlaniddesa (Tiểu Nghĩa Tích),
 12. Patisambhidàmagga (Vô Ngại Giải Ðạo),
 13. Apadàna (Thí Dụ Kinh), Buddhavamsa
 14. (Phật Sử)
 15. Cariyàpitaka (Tiểu Nghĩa Kinh)

Add Comment