[Pali] Anguttara Nikaya – The Numerical Discourses of the Buddha – Kinh Tăng Chi Bộ

FREE DOWNLOAD
The Numerical Discourses of the Buddha
a translation of the Anguttara Nikaya by Bhikkhu Bodhi, 1995

Chương Một Pháp – The Book of the Ones

 • 01.
  Phẩm Sắc
  Obsession of the Mind
 • 02.
  Phẩm Ðoạn Triền Cái
  Abandoning the Hindrances
 • 03.
  Phẩm Khó Sử Dụng
  Unwieldy
 • 04.
  Phẩm Không Ðiều Phục
  Untamed
 • 05.
  Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng
  A Spike
 • 06.
  Phẩm Búng Ngón Tay
  Luminous
 • 07.
  Phẩm Tinh Tấn
  Arousal of Energy
 • 08.
  Phẩm Làm Bạn Với Thiện
  Good friendship
 • 09.
  Phẩm Phóng Dật
  Heedlessness
 • 10.
  Phẩm Phi Pháp
  Internal
 • 11.
  Phẩm Thứ Mười Một
  Non Dhamma
 • 12.
  Phẩm Vô Phạm
  Not an Offense
 • 13.
  Phẩm Một Người
  One Person
 • 14.
  Phẩm Người Tối Thắng
  Foremost
 • 15.
  Phẩm Không Thể Có Ðược
  Impossible
 • 16.
  Phẩm Một Pháp
  One Thing
 • 17.
  Phẩm Chủng Tử
  Qualities Engendering Confidence
 • 18.
  Phẩm Makkhali
  Finger Snap
 • 19.
  Phẩm Không Phóng Dật
  Mindfulness Directed to the Body
 • 20.
  Phẩm Thiền Ðịnh (1)
  The Deathless (1)
 • 21.
  Phẩm Thiền Ðịnh (2)
  The Deathless (1)

Chương Hai Pháp – The Book of the Twos

 • 01.
  Phẩm Hình Phạt
  Entering upon the Rains
 • 02.
  Phẩm Tranh Luận
  Disciplinary Issues
 • 03.
  Phẩm Người Ngu
  Fools
 • 04.
  Phẩm Tâm Thăng Bằng
  Same Minded
 • 05.
  Phẩm Hội Chúng
  Assemblies
 • 06.
  Phẩm Người
  People
 • 07.
  Phẩm Lạc
  Happliness
 • 08.
  Phẩm Tướng
  With a Basis
 • 09.
  Phẩm Các Pháp
  Dhamma
 • 10.
  Phẩm Kẻ Ngu
  Folls
 • 11.
  Phẩm Các Hy Vọng
  Desires
 • 12.
  Phẩm Hy Cầu
  Aspiring
 • 13.
  Phẩm Bố Thí
  Gifts
 • 14.
  Phẩm Đón Chào
  Munificence
 • 15.
  Phẩm Nhập Định
  Meditative Attainment
 • 16.
  Phẩm Phẫn Nộ
  Anger
 • 17.
  Phẩm Thứ Mười Bảy
  Seventeenth Chapter

Chương Ba Pháp – The Book of The Threes

 • 01.
  Phẩm Người Ngu
  The Fool
 • 02.
  Phẩm Người Đóng Xe
  The Cart Maker
 • 03.
  Phẩm Người
  Persons
 • 04.
  Phẩm Sứ Giả Của Trời
  Divine Messengers
 • 05.
  Phẩm Nhỏ
  The Minor Chapter
 • 06.
  Phẩm Các Bà-la-môn
  Brahmins
 • 07.
  Phẩm Lớn
  The Great Chapter
 • 08.
  Phẩm Ananda
  Ananda
 • 09.
  Phẩm Sa-môn
  Ascetics
 • 10.
  Phẩm Hạt Muối
  A Lump of Salt
 • 11.
  Phẩm Chánh Giác
  Englightenment
 • 12.
  Phẩm Đọa Xứ
  Bound for the Plane of Misery
 • 13.
  Phẩm Kusinàra
  Bharandu
 • 14.
  Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
  A Warrior
 • 15.
  Phẩm Cát Tường
  Auspicious
 • 16.
  Phẩm Lõa Thể
  Naked ascetics

Chương Bốn Pháp – The Book of The Fours

 • 01.
  Phẩm Bhandagàma
  Bhandagama
 • 02.
  Phẩm Hành
  Walking
 • 03.
  Phẩm Uruvelà
  Uruvela
 • 04.
  Phẩm Bánh Xe
  The Wheel
 • 05.
  Phẩm Rohitassa
  Rohitassa
 • 06.
  Phẩm Nguồn Sanh Phước
  Streams of Merit
 • 07.
  Phẩm Nghiệp Công Đức
  Worthy Deeds
 • 08.
  Phẩm Không Hý Luận
  Unmistakable
 • 09.
  Phẩm Không Có Rung Động
  Unshakable
 • 10.
  Phẩm Asura
  Asuras
 • 11.
  Phẩm Mây Mưa
  Clouds
 • 12.
  Phẩm Kesi
  Kesi
 • 13.
  Phẩm Sợ Hãi
  Perils
 • 14.
  Phẩm Loài Người
  Persons
 • 15.
  Phẩm Ánh Sáng
  Splendors
 • 16.
  Phẩm Các Căn
  Faculties
 • 17.
  Phẩm Đạo Hành
  Modes of Practice
 • 18.
  Phẩm Tư Tâm Sở
  Volitional
 • 19.
  Phẩm Chiến Sĩ
  Warrior
 • 20.
  Đại Phẩm
  The Great Chapter
 • 21.
  Phẩm Bậc Chân Nhân
  The Good Person
 • 22.
  Phẩm Ô Uế
  Adornments of the Assembly
 • 23.
  Phẩm Diệu Hạnh
  Good Conduct
 • 24.
  Phẩm Nghiệp
  Kamma
 • 25.
  Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
  Perils of Offenses
 • 26.
  Phẩm Thắng Trí
  Direct Knowledge
 • 27.
  Phẩm Nghiệp Đạo
  Courses of Kamma
 • 28.
  Phẩm Tham
  Lust and So forth repetition series

Chương Năm Pháp – The Book of The Fives

 • 01.
  Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
  The Trainee’s Powers
 • 02.
  Phẩm Sức Mạnh
  Powers
 • 03.
  Phẩm Năm Phần
  Five Factored
 • 04.
  Phẩm Sumana
  Sumana
 • 05.
  Phẩm Vua Munda
  Munda the King
 • 06.
  Phẩm Triền Cái
  Hindrances
 • 07.
  Phẩm Tưởng
  Perceptions
 • 08.
  Phẩm Chiến Sĩ
  Future Perils
 • 09.
  Phẩm Trưởng Lão
  Elders
 • 10.
  Phẩm Kakudha
  Kakudha
 • 11.
  Phẩm An Ổn Trú
  Dwelling at Ease
 • 12.
  Phẩm Andhakavinda
  Andhakavinda
 • 13.
  Phẩm Bệnh
  Sick
 • 14.
  Phẩm Vua
  Kings
 • 15.
  Phẩm Tikandaki
  Tikandaki
 • 16.
  Phẩm Diệu Pháp
  The Good Dhamma
 • 17.
  Phẩm Hiềm Hận
  Resentment
 • 18.
  Phẩm Nam Cư Sĩ
  The Lay Follower
 • 19.
  Phẩm Rừng
  Forest Dwellers
 • 20.
  Phẩm Bà-la-môn
  Brahmanism
 • 21.
  Phẩm Kimbila
  Kiimbita
 • 22.
  Phẩm Mắng Nhiếc
  One Who insults
 • 23.
  Phẩm Du Hành Dài
  Lengthy Wandering
 • 24.
  Phẩm Trú Tại Chỗ
  Resident
 • 25.
  Phẩm Ác Hành
  Misconduct
 • 26.
  Phẩm Cụ Túc Giới
  Full Ordination

Chương Sáu Pháp – The Book of The Sixes

 • 01.
  Phẩm Đáng Được Cung Kính
  Worthy of Gifts
 • 02.
  Phẩm Cần Phải Nhớ
  Cordiality
 • 03.
  Phẩm Trên Tất Cả
  The Unsurpassed Things
 • 04.
  Phẩm Chư Thiên
  Deities
 • 05.
  Phẩm Dhammika
  Dhammika
 • 06.
  Đại Phẩm
  The Great Chapter
 • 07.
  Phẩm Chư Thiên
  Non-Returner
 • 08.
  Phẩm A-la-hán
  Arahantship
 • 09.
  Phẩm Mát Lạnh
  Coolness
 • 10.
  Phẩm Lợi Ích
  Benefit
 • 11.
  Phẩm Ba Pháp
  Triads
 • 12.
  Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm
  Asceticism

Chương Bẩy Pháp – The Book of The Sevens

 • 01.
  Phẩm Tài Sản
  Wealth
 • 02.
  Phẩm Tùy Miên
  Underlying Tendencies
 • 03.
  Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)
  The Vajji Seven
 • 04.
  Phẩm Chư Thiên
  Deities
 • 05.
  Phẩm Đại Tế Đàn
  The Great Sacrifice
 • 06.
  Phẩm Không Tuyên Bố
  Undeclared
 • 07.
  Đại Phẩm
  The Great Chapter
 • 08.
  Phẩm Về Luật
  The Discipline
 • 09.
  Phẩm Các Kinh Không Nhiếp
  An Ascetic

Chương Tám Pháp – The Book of the Eights

 • 01.
  Phẩm Từ
  Loving Kindness
 • 02.
  Phẩm Lớn
  The Great Chapter
 • 03.
  Phẩm Gia Chủ
  Householders
 • 04.
  Phẩm Bố Thí
  Giving
 • 05.
  Phẩm Ngày Trai Giới
  Uposatha
 • 06.
  Phẩm Gotamì
  Gotami
 • 07.
  Phẩm Đất Rung Động
  Capala
 • 08.
  Phẩm Song Đôi
  Pairs
 • 09.
  Phẩm Niệm
  Mindfulness
 • 10.
  Tham Ái
  Similarity

Chương Chín Pháp – The Book of the Nines

 • 01.
  Phẩm Chánh Giác
  Englightenment
 • 02.
  Phẩm Tiếng Rống Sư Tử
  The Lion’s Roar
 • 03.
  Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình
  Abodes of Being
 • 04.
  Đại Phẩm
  The Great Chapter
 • 05.
  Phẩm Pancala
  Pancala
 • 06.
  Phẩm An Ổn
  Security
 • 07.
  Phẩm Niệm Xứ
  Establishments of Mindefulness
 • 08.
  Phẩm Chánh Cần
  Right Strivings
 • 09.
  Phẩm Bốn Như Ý Túc
  Bases for Psychic Potency
 • 10.
  Phẩm Tham
  Lust and so Forth Repetition series

Chương Mười Pháp – The Book of The Tens

 • 01.
  Phẩm Lợi Ích
  Benefits
 • 02.
  Phẩm Hộ Trì
  Protector
 • 03.
  Phẩm Lớn
  The Great Chapter
 • 04.
  Phẩm Upàli và Ananda
  Upali and Ananda
 • 05.
  Phẩm Mắng Nhiếc
  Insults
 • 06.
  Phẩm Tâm Của Mình
  One’s Own Mind
 • 07.
  Phẩm Song Đôi
  Pairs
 • 08.
  Phẩm Ước Nguyện
  Wish
 • 09.
  Phẩm Trưởng Lão
  The Elders
 • 10.
  Phẩm Nam Cư Sĩ
  Upali
 • 11.
  Phẩm Sa-môn Tưởng
  An Ascetic’s Perceptions
 • 12.
  Phẩm Đi Xuống
  Paccorohani
 • 13.
  Phẩm Thanh Tịnh
  Purified
 • 14.
  Phẩm Thiên Lương
  Good
 • 15.
  Phẩm Thánh Đạo
  Noble
 • 16.
  Phẩm Người
  Persons
 • 17.
  Phẩm Janussoni
  Janussoni
 • 18.
  Phẩm Thiện Lương
  Good
 • 19.
  Phẩm Thánh Đạo
  Noble Path
 • 20.
  Phẩm Các Hạng Người
  Another Chapter on Persons
 • 21.
  Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh
  The Deed-Born Body
 • 22.
  Phẩm Không Có Đầu Đề
  Similarity

Chương Mười Một Pháp – The Book of The Elevens

 • 01.
  Phẩm Y Chỉ
  Dependence
 • 02.
  Phẩm Tùy Niệm
  Recollection
 • 03.
  Phẩm Tổng Kết
  Similarity

Add Comment