Sanskrit Canon: 般若部 | Prajñāpāramitā | Bộ Bát Nhã | T.0220 – T.0261

 • 0220,
  Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 600 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Mahaprajnaparamita Sutra
  大般若波羅蜜多經[唐 玄奘譯
 • 0221,
  Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển, [ Tây Tấn Vô La Xoa dịch ]
  Radiating Light Prajna Sutra
  放光般若經[西晉 無羅叉譯
 • 0222,
  Quang Tán Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Praise with Light Sutra
  光讚經[西晉 竺法護譯
 • 0223,
  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Mahaprajnaparamita Sutra
  摩訶般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0224,
  Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]
  Prajna of Conduct on the Way Sutra
  道行般若經[後漢 支婁迦讖譯
 • 0225,
  Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Greatly Bright Paramita Sutra
  大明度經[吳 支謙譯
 • 0226,
  Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển, [ Tiền Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch ]
  Mahaprajna Sub-Commentary Sutra
  摩訶般若鈔經[前秦 曇摩蜱共竺佛念譯
 • 0227,
  Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  A Shorter Version of the Prajna Paramita Sutra
  小品般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0228,
  Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Buddha’s Mother Giving Birth to the Treasury of the ThreeDharmas Prajna Paramita Sutra
  佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經[宋 施護譯
 • 0229,
  Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Buddha’s Mother’s Treasury of Jeweled Virtues PrajnaParamita Sutra
  佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經[宋 法賢譯
 • 0230,
  Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Prajna Paramita of the Holy 8000 Verses on the 180 Dharanis Called Truly PerfectMeaning Sutra
  聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經[宋 施護等譯
 • 0231,
  Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển, [ Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]
  The Supreme King of Heavens’ Prajna Paramita Sutra
  勝天王般若波羅蜜經[陳 月婆首那譯
 • 0232,
  Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]
  Mahaprajna Paramita Spoken by Manjushuri Sutra
  文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經[梁 曼陀羅仙譯
 • 0233,
  Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]
  Prajna Paramita Spoken by Manjushuri Sutra
  文殊師利所說般若波羅蜜經[梁 僧伽婆羅譯
 • 0234,
  Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển, [ Tống Tường Công dịch ]
  The Buddha Speaks of the Supremely Pure Alms Round of the Bodhisattva Foremost inScholarship Sutra
  佛說濡首菩薩無上清淨分衛經[宋 翔公譯
 • 0235,
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Vajra Prajna Paramita Sutra
  金剛般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0236a,
  a. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  a. Vajra Prajna Paramita Sutra
  a. 金剛般若波羅蜜經[元魏 菩提流支譯
 • 0236,
  b. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  b. Vajra Prajna Paramita Sutra
  b. 金剛般若波羅蜜經[元魏 菩提流支譯
 • 0237,
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  Vajra Prajna Paramita Sutra
  金剛般若波羅蜜經[陳 真諦譯
 • 0238,
  Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cấp Đa dịch ]
  Vajra Can Cut Prajna Paramita Sutra
  金剛能斷般若波羅蜜經[隋 笈多譯
 • 0239,
  Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Capability to Cut Vajra Prajna Paramita
  佛說能斷金剛般若波羅蜜多經[唐 義淨譯
 • 0240,
  Thật Tương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
  The Marks of Reality Prajna Paramita Sutra
  實相般若波羅蜜經[唐 菩提流志譯
 • 0241,
  Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
  The Prajna of the Yogacari Noumenon and Destinations at the Vajra Summit Sutra
  金剛頂瑜伽理趣般若經[唐 金剛智譯
 • 0242,
  Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Pervasive Prajna Paramita Sutra
  佛說遍照般若波羅蜜經[宋 施護譯
 • 0243,
  Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  The Greatly Joyous Vajra’s Non-Empty and True Samaya Sutra
  大樂金剛不空真實三麼耶經[唐 不空譯
 • 0244,
  Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the King of Great Teachings, the Foremost and Fundamental Greatly Joyous Vajra’s Non-Empty Samadhi Sutra
  佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經[宋 法賢譯
 • 0245,
  Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of the Humane King Prajna Paramita Sutra
  佛說仁王般若波羅蜜經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0246,
  Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  The Human King Protects the Nation Prajna Paramita Sutra
  仁王護國般若波羅蜜多經[唐 不空譯
 • 0247,
  Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Understanding the Meaning of Prajna Paramita Sutra
  佛說了義般若波羅蜜多經[宋 施護譯
 • 0248,
  Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the 50 Verses of Sagely Prajna Paramita Sutra
  佛說五十頌聖般若波羅蜜經[宋 施護譯
 • 0249,
  Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Lord Shakra’s Prajna Paramita Heart Sutra
  佛說帝釋般若波羅蜜多心經[宋 施護譯
 • 0250,
  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Mahaprajna Paramita Great Bright Mantra Sutra
  摩訶般若波羅蜜大明咒經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0251,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經[唐 玄奘譯
 • 0252,
  Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Nguyệt trọng dịch ]
  The Treasury of Universally Pervasive Wisdom Prajna Paramita Heart Sutra
  普遍智藏般若波羅蜜多心經[唐 法月重譯
 • 0253,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]
  Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經[唐 般若共利言等譯
 • 0254,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]
  Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經[唐 智慧輪譯
 • 0255,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]
  Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經[唐 法成譯
 • 0256,
  Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]
  Tang Dyansty Transliterations of Sanskrit of the Prajna Paramita Heart Sutra
  唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經
 • 0257,
  Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Holy Mother of the Buddha Prajna Paramita Sutra
  佛說聖佛母般若波羅蜜多經[宋 施護譯
 • 0258,
  Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of the Holy Mother of the Buddha Prajna Paramita in SmallCharacters Sutra
  佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經[宋 天息災譯
 • 0259,
  Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of Contemplating the Mother of the Buddha Prajna Paramita Sutra
  佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經[宋 天息災譯
 • 0260,
  Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 4 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Unveiling and Awakening to the Inherent Nature’s PrajnaParamita Sutra
  佛說開覺自性般若波羅蜜多經[宋 惟淨等譯
 • 0261,
  Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]
  The Six Paramitas of the Noumenon and Destination of Mahayana Sutra
  大乘理趣六波羅蜜多經[唐 般若譯

Add Comment