Sanskrit Canon: 本緣部 | Jātaka | Bộ Bản Duyên | T.0152 – T.0219

 • 0152,
  Lục Độ Tập Kinh, 8 quyển, [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]
  The Accumulations of the Six Paramitas Sutra
  六度集經[吳 康僧會譯]
 • 0153,
  Bồ Tát Bổn Duyên Kinh, 3 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Original Conditions of Bodhisattvas Sutra
  菩薩本緣經[吳 支謙譯]
 • 0154,
  Sinh Kinh, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Birth Sutra
  生經[西晉 竺法護譯]
 • 0155,
  Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, 3 quyển, [ Thất dịch ]
  The Sutra of Past Conducts of Bodhisattva
  菩薩本行經[失譯]
 • 0156,
  Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, 7 quyển, [ Thất dịch ]
  The Greatly Expedient Buddha Repays Kindness Sutra
  大方便佛報恩經[失譯]
 • 0157,
  Bi Hoa Kinh, 10 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  The Compassionate Flower Sutra
  悲華經[北涼 曇無讖譯]
 • 0158,
  Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]
  Mahayana’s Compassionate Pandarika Sutra
  大乘悲分陀利經[失譯]
 • 0159,
  Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán Kinh, 8 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]
  The Contemplation of the Mind Ground that Gives Rise to the Mahayana OriginallySutra
  大乘本生心地觀經[唐 般若譯]
 • 0160,
  Bồ Tát Bổn Sinh Phát Luận, 16 quyển, [ Tống Thiệu Đức Tuệ Tuân đẳng dịch ]
  The Garland of Bodhisattvas’ Original Births Sutra
  菩薩本生鬘論[宋 紹德慧詢等譯]
 • 0161,
  Trường Thọ Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Longevity King Sutra
  長壽王經[失譯]
 • 0162,
  Kim Sắc Vương Kinh, 1 quyển, [ Đông Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Golden King Sutra
  金色王經[東魏 瞿曇般若流支譯]
 • 0163,
  Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Causes and Conditions of Wondrous Color King Sutra
  妙色王因緣經[唐 義淨譯]
 • 0164,
  Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]
  King Lion (Su Tuo Sha) Stops Eating Meat Sutra
  師子素馱娑王斷肉經[唐 智嚴譯]
 • 0165,
  Đảnh Sinh Vương Nhân Duyên Kinh, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Causes and Conditions of the King Born from the Crown of the Head Sutra
  頂生王因緣經[宋 施護等譯]
 • 0166,
  Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  Moonlight Bodhisattva Sutra
  月光菩薩經[宋 法賢譯]
 • 0167,
  Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Prince (Mu Puo) Sutra
  太子慕魄經[後漢 安世高譯]
 • 0168,
  Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Prince (Mu Puo) Sutra
  太子墓魄經[西晉 竺法護譯]
 • 0169,
  Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Bright Moon Bodhisattva Sutra
  月明菩薩經[吳 支謙譯]
 • 0170,
  Đức Quang Thái Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Prince Virtuous Light Stra
  德光太子經[西晉 竺法護譯]
 • 0171,
  Thái Tử Tu Đại Noa Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]
  Prince Sudana Sutra
  太子須大拏經[西秦 聖堅譯]
 • 0172,
  Bồ Tát Đầu Thân Di Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Pháp Thịnh dịch ]
  The Causes and Conditions of Raising a Stupa as the Bodhisattva Fed Himself to aHungry Tiger Sutra
  菩薩投身飴餓虎起塔因緣經[北涼 法盛譯]
 • 0173,
  Phước Lực Thái Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Causes and Conditions of Prince Power of Blessings Sutra
  福力太子因緣經[宋 施護等譯]
 • 0174,
  Bồ Tát Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Bodhisattva Danzi Sutra
  菩薩睒子經[失譯]
 • 0175,
  a. Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]
  a. The Danzi Sutra
  a. 睒子經[西晉 聖堅譯]
  b. Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]
  b. The Buddha Speaks of Danzi Sutrac
  b. 佛說睒子經[乞伏秦 聖堅譯]
  c. Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Thánh Kiên dịch ]
  c. The Buddha Speaks of Danzi Sutra
  c. 佛說睒子經[姚秦 聖堅譯]
 • 0176,
  Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sinh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Past Lives of the Buddha Lion Moon Sutra
  師子月佛本生經[失譯]
 • 0177,
  Đại Ý Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Great Meaning Sutra
  大意經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0178,
  Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Three Turnings of Lives Past Sutra
  前世三轉經[西晉 法炬譯]
 • 0179,
  Ngân Sắc Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
  Silver Woman Sutra
  銀色女經[元魏 佛陀扇多譯]
 • 0180,
  Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Sutra of Past Buddha Paindapâtika
  過去世佛分衛經[西晉 竺法護譯]
 • 0181,
  a. Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  a. The Sutra of the Nine Colored Deer
  a. 九色鹿經[吳 支謙譯]
  b. Phật Thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  b. The Buddha Speaks of the Sutra of the Nine Colored Deer
  b. 佛說九色鹿經[吳 支謙譯]
 • 0182,
  a. Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  a. The Mother of the Deer Sutra
  a. 鹿母經[西晉 竺法護譯]
  b. Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  b. The Buddha Speaks of the Mother of the Deer Sutra
  b. 佛說鹿母經[西晉 竺法護譯]
 • 0183,
  Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Causes and Conditions of the Immortal Light of All Wisdom for Not Eating MeatSutra
  一切智光明仙人慈心因緣不食肉經[失譯]
 • 0184,
  Tu Hành Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Trúc Đại Lực cộng Khang Mạnh Tường dịch ]
  The Past Starts of Cultivation Sutra
  修行本起經[後漢 竺大力共康孟詳譯]
 • 0185,
  Thái Tử Thụy ứng Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Past Starts of Prince Magala/Saundarya/Udumbara Sutraṅ
  太子瑞應本起經[吳 支謙譯]
 • 0186,
  Phổ Diệu Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Universally Shining Sutra
  普曜經[西晉 竺法護譯]
 • 0187,
  Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, 12 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  Means of Expansive and Great Adornment Sutra
  方廣大莊嚴經[唐 地婆訶羅譯]
 • 0188,
  Dị Xuất Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]
  The Past Beginning of Bodhisattva Uniquely Outstanding
  異出菩薩本起經[西晉 聶道真譯]
 • 0189,
  Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Cause and Effect of Past and Present Sutra
  過去現在因果經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0190,
  Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Buddha’s Accumulation of Past Conducts Sutra
  佛本行集經[隋 闍那崛多譯]
 • 0191,
  Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh, 13 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Sutra of King Mahāsammata眾許摩訶帝經[宋 法賢譯]
 • 0192,
  Phật Sở Hạnh Tán, 5 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  Praise of the Conducts of the Buddha
  佛所行讚[馬鳴菩薩造 北涼 曇無讖譯]
 • 0193,
  Phật Bổn Hạnh Kinh, 7 quyển, [ Tống Thích Bảo Vân dịch ]
  Past Conducts of the Buddha Sutra
  佛本行經[宋 釋寶雲譯]
 • 0194,
  Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 quyển, [ Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]
  The Sutra of Accumulations by Samgharaksa
  僧伽羅剎所集經[符秦 僧伽跋澄等譯]
 • 0195,
  Phật Thuyết Thập Nhị Du Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Ca Lưu Đà Ca dịch ]
  The Buddha Speaks of the Twelve Roamings Sutra
  佛說十二遊經[東晉 迦留陀伽譯]
 • 0196,
  Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Đàm Quả cộng Khang Mạnh Tường dịch ]
  The Original Rise at the Center Sutra
  中本起經[後漢 曇果共康孟詳譯]
 • 0197,
  Phật Thuyết Hưng Khởi Hành Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]
  The Buddha Speaks of the occurrence and Starts of Conducts Sutra
  佛說興起行經[後漢 康孟詳譯]
 • 0198,
  Phật Thuyết Nghĩa Túc Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Supplemental Meaning Sutra
  佛說義足經[吳 支謙譯]
 • 0199,
  Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha’s 500 Disciples Personally Speak of Their Past Beginnings Sutra
  佛五百弟子自說本起經[西晉 竺法護譯]
 • 0200,
  Soạn Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Compilation from the Hundred Conditions Sutra
  撰集百緣經[吳 支謙譯]
 • 0201,
  Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, 15 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Shastra of Great Adornment Sutra
  大莊嚴論經[馬鳴菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯]
 • 0202,
  Hiền Ngu Kinh, 13 quyển, [ Nguyên Ngụy Tuệ Giác đẳng dịch ]
  The Worthy Ones and the Fools Sutra
  賢愚經[元魏 慧覺等譯]
 • 0203,
  Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]
  The Miscellaneous Treasures Sutra
  雜寶藏經[元魏 吉迦夜共曇曜譯]
 • 0204,
  Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]
  The Miscellaneous Metaphors Sutra
  雜譬喻經[後漢 支婁迦讖譯]
 • 0205,
  Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  The Miscellaneous Metaphors Sutra
  雜譬喻經[失譯]
 • 0206,
  Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]
  An Earlier Version of the Miscellaneous Metaphors Sutra
  舊雜譬喻經[吳 康僧會譯]
 • 0207,
  Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đạo Lược tập ]
  The Miscellaneous Metaphors Sutra
  雜譬喻經[道略集]
 • 0208,
  Chúng Kinh soạn Tạp Thí Dụ, 2 quyển, [ Đạo Lược tập Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Miscellaneous Metaphors Compiled from the Various Sutras
  眾經撰雜譬喻[道略集 姚秦 鳩摩羅什譯]
 • 0209,
  Bách Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tăng Ca Tư Na soạn Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]
  A Hundred Parables Sutra
  百喻經[僧伽斯那撰 蕭齊 求那毘地譯]
 • 0210,
  Pháp Cú Kinh, 2 quyển, [ Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kì Nan đẳng dịch ]
  The Dhammapada Sutra / Word of the Doctrine
  法句經[法救撰 吳 維祇難等譯]
 • 0211,
  Pháp Cú Thí Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tấn Thế Pháp Cự cộng Pháp Lập dịch ]
  Parables in the Dhammapada Sutra
  法句譬喻經[晉世 法炬共法立譯]
 • 0212,
  Xuất Diệu Kinh, 30 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  Outstanding Radiance Sutra
  出曜經[姚秦 竺佛念譯]
 • 0213,
  Pháp Tập Yếu Tụng Kinh, 4 quyển, [ Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  A Collection of Essential Verses on the Dharma Sutra
  法集要頌經[法救集 宋 天息災譯]
 • 0214,
  Chế Cẩu Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Rabid Dog Sutra
  猘狗經[吳 支謙譯]
 • 0215,
  Quần Ngưu Thí Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Metaphor of A Herd of Ox Sutra
  群牛譬經[西晉 法炬譯]
 • 0216,
  Đại Ngư Sự Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Matter of the Giant Fish Sutra
  大魚事經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0217,
  Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Parable Sutra
  譬喻經[唐 義淨譯]
 • 0218,
  Quán Đảnh Vương Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Metaphor of the King Consecration Sutra
  灌頂王喻經[宋 施護等譯]
 • 0219,
  Y Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Metaphor of the Physician Sutra
  醫喻經[宋 施護譯]

Add Comment