Sanskrit Canon: 阿含部 | Āgama | Bộ A Hàm | T.001 – T.0151

In Buddhism, the term āgama is used to refer to a collection of discourses (Sanskrit: sutra; Pali: sutta) of the early Buddhist schools, which were preserved primarily in Chinese translation, with substantial material also surviving in Prakrit/Sanskrit and lesser but still significant amounts surviving in Gāndhārī and in Tibetan translation. These sutras correspond to the first four Nikāyas (and parts of the fifth) of the Sutta-Pitaka of the Pali Canon, which are also occasionally called āgamas.

 • 0001,
  Trường A Hàm Kinh, 22 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm dịch ]
  Dīrgha Āgama Sutra
  長阿含經[後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯]
 • 0002,
  Thất Phật Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
  Seven Buddhas Sutra
  七佛經[宋 法天譯]
 • 0003,
  Tỳ Bà Thi Phật Kinh, 2 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
  Vipashyin Buddha Sutra
  毘婆尸佛經[宋 法天譯]
 • 0004,
  Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
  Surnames of Parents of Seven Buddhas Sutra
  七佛父母姓字經[失譯]
 • 0005,
  Phật Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch]
  The Buddha’s Parinirvana Sutra
  佛般泥洹經[西晉 白法祖譯[西晉 白法祖譯]
 • 0006,
  Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  Parinirvana Sutra
  般泥洹經[失譯]
 • 0007,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh, 3 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]
  Great Parinirvana Sutra
  大般涅槃經[東晉 法顯譯]
 • 0008,
  Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Starting Conditions of the Greatly Solid Brahman Sutra
  大堅固婆羅門緣起經[宋 施護等譯
 • 0009,
  Nhân Tiên Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Human Immortal Sutra
  人仙經[宋 法賢譯]
 • 0010,
  Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Starting Conditions of the Two Brahmans White Robe and Gold Banner Sutra
  白衣金幢二婆羅門緣起經[宋 施護等譯]
 • 0011,
  Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  Nyagrodha’s Fanzhi Sutra
  尼拘陀梵志經[宋 施護等譯]
 • 0012,
  Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Great Accumulation Dharma Door Sutra
  大集法門經[宋 施護譯]
 • 0013,
  Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Dharma of the Ten Retributions of Dīrgha
  Āgama Sutra 長阿含十報法經[後漢 安世高譯]
 • 0014,
  Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Humans’ Fundamental Wish for Birth Sutra
  人本欲生經[後漢 安世高譯]
 • 0015,
  Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  Lord Shakra’s Questions Sutra
  帝釋所問經[宋 法賢譯]
 • 0016,
  Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Singalovada Propriety toward Six Types of Relatives Sutra
  尸迦羅越六方禮經[後漢 安世高譯]
 • 0017,
  Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Chi Pháp Độ dịch ]
  Children of Good Birth Sutra
  善生子經[宋 支法度譯]
 • 0018,
  Tín Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Merit of Faith in the Buddha Sutra
  信佛功德經[宋 法賢譯]
 • 0019,
  Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  Great Sāmānya Sutra
  大三摩惹經 [宋 法天譯]
 • 0020,
  Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Counsels the Brahmin of Ambahaṭṭ Sutra
  佛開解梵志阿颰經 [吳 支謙譯]
 • 0021,
  Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Brahma Net’s 62 Views Sutra
  梵網六十二見經 [吳 支謙譯]
 • 0022,
  Tịch Chí Quả Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Results of Quiescent Will Sutra
  寂志果經 [東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0023,
  Đại Lâu Thán Kinh, 6 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập cộng Pháp Cự dịch ]
  The Charcoal of the Large Building Sutra
  大樓炭經 [西晉 法立共法炬譯]
 • 0024,
  Khởi Thế Kinh, 10 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]
  The Origin of the World Sutra
  起世經 [隋 闍那崛多等譯]
 • 0025,
  Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]
  The Original Causes of the Beginning of the World Sutra
  起世因本經 [隋 達摩笈多譯]
 • 0026,
  Trung A Hàm Kinh, 60 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]
  The Madhyama Āgama Sutra/Middle Length Sayings
  中阿含經 [東晉 瞿曇僧伽提婆譯]
 • 0027,
  Thất Tri Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Seven Knowings Sutra
  七知經 [吳 支謙譯]
 • 0028,
  Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Trees Born in the Garden Sutra
  園生樹經 [宋 施護譯]
 • 0029,
  Hàm Thủy Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Metaphor of Salt Water Sutra
  鹹水喻經 [失譯]
 • 0030,
  Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Saptasūryoda Sutra
  薩缽多酥哩踰捺野經 [宋 法賢譯]
 • 0031,
  Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Causes of Guarding All Flows Sutra
  一切流攝守因經 [後漢 安世高譯]
 • 0032,
  Tứ Đế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Four Truths Sutra
  四諦經 [後漢 安世高譯]
 • 0033,
  Hằng Thủy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Eternal Waters Sutra
  恒水經 [西晉 法炬譯]
 • 0034,
  Pháp Hải Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Dharma Sea Sutra
  法海經 [西晉 法炬譯]
 • 0035,
  Hải Bát Đức Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Eight Virtues of the Sea Sutra
  海八德經 [後秦 鳩摩羅什譯]
 • 0036,
  Bổn Tương Y Trí Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Arrival of the Thriving (Chi Zhi) Original Marks Sutra
  本相猗致經 [後漢 安世高譯]
 • 0037,
  Duyên Bổn Trí Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Arrival of Original Conditions Sutra
  緣本致經[失譯]
 • 0038,
  Luân Vương Thất Bảo Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Seven Jewels of the Wheel King Sutra
  輪王七寶經 [宋 施護譯]
 • 0039,
  Đảnh Sinh Vương Cố Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Story of the King Born from the Crown of the Head Sutra
  頂生王故事經 [西晉 法炬譯]
 • 0040,
  Văn Đà Kiệt Vương Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  King Murdhagata Sutra
  文陀竭王經[北涼 曇無讖譯]
 • 0041,
  Tần Bà Sa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiền dịch ]
  Bimbisāra King Sutra
  頻婆娑羅王經[劉宋 法賢譯]
 • 0042,
  Thiết Thành Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Sutra of Niraya the Iron City
  鐵城泥犁經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0043,
  Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]
  The Five Angels of King Yama Sutra
  閻羅王五天使者經[失譯]
 • 0044,
  Cổ Lai Thế Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Time of the Ancient Worlds Sutra
  古來世時經[失譯]
 • 0045,
  Đại Chánh Cú Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Sutra of the King of Great and Proper Lines
  大正句王經[宋 法賢譯]
 • 0046,
  A Na Luật Bát Niệm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]
  Aniruddha’s Eight Mindful Practices Sutra
  阿那律八念經[後漢 支曜譯]
 • 0047,
  Ly Thùy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Leave Sleepiness Sutra
  離睡經[西晉 竺法護譯]
 • 0048,
  Thị Pháp Phi Pháp Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Affirmative Dharma and Negative Dharma Sutra
  是法非法經[後漢 安世高譯]
 • 0049,
  Cầu Dục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  Seeking Desire Sutra
  求欲經[西晉 法炬譯]
 • 0050,
  Thọ Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Accepting Precept Year Sutra
  受歲經[西晉 竺法護譯]
 • 0051,
  Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Brahmacari/Heretic’s Calculation of Purity in Water Sutra
  梵志計水淨經[失譯]
 • 0052,
  Đại Sinh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Meaning of Great Birth Sutra
  大生義經[宋 施護譯]
 • 0053,
  Khổ Ấm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Suffering of the Skandhas Sutra
  苦陰經[失譯]
 • 0054,
  Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Original Four Sons of Śākya Mahānāma Kulika Sutra
  釋摩男本四子經[吳 支謙譯]
 • 0055,
  Khổ Ấm Nhân Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Causes and Matter of the Suffering of Skandhas Sutra
  苦陰因事經[西晉 法炬譯]
 • 0056,
  Lạc Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Sutra of Thoughts of Joy
  樂想經[西晉 竺法護譯]
 • 0057,
  Lậu Phân Bố Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Distribution of Outflows Sutra
  漏分布經[後漢 安世高譯]
 • 0058,
  A Nậu Phong Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Anupada Sutra
  阿耨風經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0059,
  Chư Pháp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Origin of All Dharmas Sutra
  諸法本經[吳 支謙譯]
 • 0060,
  Cồ Đàm Di Kí Quả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]
  Gotami’s Certification to Fruition Sutra
  瞿曇彌記果經[劉宋 慧簡譯]
 • 0061,
  Thọ Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Acceptance of a New Year Sutra
  受新歲經[西晉 竺法護譯]
 • 0062,
  Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  A New Year Sutra
  新歲經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0063,
  Giải Hạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  Understanding/Concluding the Summer Sutra
  解夏經[宋 法賢譯]
 • 0064,
  Chiêm Bà Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Sutra of Bhikshu Campa
  瞻婆比丘經[西晉 法炬譯]
 • 0065,
  Phục Dâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  Taming Lust Sutra
  伏婬經[西晉 法炬譯]
 • 0066,
  Ma Nhiêu Loạn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Disturbance by Demons Sutra
  魔嬈亂經[失譯]
 • 0067,
  Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Decrepit Demon Tests Mahamagalyayana Sutra
  弊魔試目連經[吳 支謙譯]
 • 0068,
  Lại Xá Hòa La Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Rāstrapāla Sutra
  賴吒和羅經[吳 支謙譯]
 • 0069,
  Hộ Quốc Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  Protecting the Nation Sutra
  護國經[宋 法賢譯]
 • 0070,
  Số Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Sutra on Counting
  數經[西晉 法炬譯]
 • 0071,
  Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  Brahmin Assalāyana Asks About the Nobility of the Lineage Sutra
  梵志頞波羅延問種尊經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0072,
  Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Ly Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Merit of the Three Refuges, Five Precepts, Kindness and Weariness Leading to DepartureSutra
  三歸五戒慈心厭離功德經[失譯]
 • 0073,
  Tu Đạt Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]
  Sudatta Sutra
  須達經[蕭齊 求那毘地譯]
 • 0074,
  Trưởng Giả Thi Báo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Retribution of the Elder’s Giving Sutra
  長者施報經[宋 法天譯]
 • 0075,
  Phật Vi Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Studying for the Elderly Brahman at Yellow Bamboo Garden Sutra
  佛為黃竹園老婆羅門說學經[失譯]
 • 0076,
  Phạm Ma Dụ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Brahmāyu Sutra
  梵摩渝經[吳 支謙譯]
 • 0077,
  Tôn Thượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Honored and Supreme Sutra
  尊上經[西晉 竺法護譯]
 • 0078,
  Đâu Điều Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Śuka Sutra
  兜調經[失譯]
 • 0079,
  Anh Vũ Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Śuka Sutra
  鸚鵡經[隋 瞿曇法智譯]
 • 0080,
  Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cồ Đàm Pháp Trí dịch ]
  The Buddha Speaks of the Differences in Karmic Retribution for Elder Śuka Sutra
  佛為首迦長者說業報差別經[隋 瞿曇法智譯]
 • 0081,
  Phân Biệt Thiện Ác Báo ứng Kinh, 2 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  Various Good and Bad Retributions Sutra
  分別善惡報應經[宋 天息災譯]
 • 0082,
  Ý Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Thoughts Sutra
  意經[西晉 竺法護譯]
 • 0083,
  Ứng Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Response Dharma Sutra
  應法經[西晉 竺法護譯]
 • 0084,
  Phân Biệt Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Differences in Giving Sutra
  分別布施經[宋 施護譯]
 • 0085,
  Tức Tránh Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Causes and Conditions for Ceasing Contention Sutra
  息諍因緣經[宋 施護譯]
 • 0086,
  Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Niraya Sutra
  泥犁經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0087,
  Trai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Vegetarian Meals Sutra
  齋經[吳 支謙譯]
 • 0088,
  Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Upasika Plummets into Jaka (Sh’e Jia) Sutra
  優陂夷墮舍迦經[失譯]
 • 0089,
  Bát Quán Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Eightfold Vegetarian Rules sutra
  八關齋經[劉宋 沮渠京聲譯]
 • 0090,
  Bệ Ma Túc Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Vekhanassa Sutra
  鞞摩肅經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0091,
  Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Ly Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Thoughts of Love Do Not Leave the Brahman Son at the End of His Life Sutra
  婆羅門子命終愛念不離經[後漢 安世高譯]
 • 0092,
  Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Sutra of the Laity Who Practice the Ten Branches and the People of the Eighth City
  十支居士八城人經[後漢 安世高譯]
 • 0093,
  Tà Kiến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Deviant Views Sutra
  邪見經[失譯]
 • 0094,
  Tiển Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Metaphor of Arrows Sutra
  箭喻經[失譯]
 • 0095,
  Nghị Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Metaphor of Ants Sutra
  蟻喻經[宋 施護譯]
 • 0096,
  Trì Ý Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Cure to Thoughts Sutra
  治意經[失譯]
 • 0097,
  Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  The Dharma Door of Vast Meanings Sutra
  廣義法門經[陳 真諦譯]
 • 0098,
  Phổ Pháp Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Universal Dharma Meanings Sutra
  普法義經[後漢 安世高譯]
 • 0099,
  Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Samyukta Āgama
  雜阿含經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0100,
  Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh, 16 quyển, [ Thất dịch ]
  Another Interpretation of the Āgama Sutra
  別譯雜阿含經[失譯]
 • 0101,
  Tạp A Hàm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Sayukta Āgamaṃ
  雜阿含經[失譯]
 • 0102,
  Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of All Five Skandhas Being Empty Sutra
  佛說五蘊皆空經[唐 義淨譯]
 • 0103,
  Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Holy Dharma Seal Sutra
  佛說聖法印經[西晉 竺法護譯]
 • 0104,
  Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Dharma Seal Sutra
  佛說法印經[宋 施護譯]
 • 0105,
  Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Metaphor for the Five Skandhas Sutra
  五陰譬喻經[後漢 安世高譯]
 • 0106,
  Phật Thuyết Thủy Mạt Sở Phiêu Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of Floating Bubbles Sutra
  佛說水沫所漂經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0107,
  Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ý Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Not Guarding One’s Thoughts Sutra
  佛說不自守意經[吳 支謙譯]
 • 0108,
  Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Pūra Sutraṇ
  佛說滿願子經[失譯]
 • 0109,
  Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of Turning the Dharma Wheel Sutra
  佛說轉法輪經[後漢 安世高譯]
 • 0110,
  Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Three Turnings of the Dharma Wheel Sutra
  佛說三轉法輪經[唐 義淨譯]
 • 0111,
  Phật Thuyết Tương ứng Tương Khả Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of Likes Attract Sutra
  佛說相應相可經[西晉 法炬譯]
 • 0112,
  Phật Thuyết Bát Chánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Eightfold Proper Paths Sutra
  佛說八正道經[後漢 安世高譯]
 • 0113,
  Phật Thuyết Nan Đề Thích Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of Explanations for Nandi Sutra
  佛說難提釋經[西晉 法炬譯]
 • 0114,
  Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]
  The Buddha Speaks of Horses with Three Features Sutra
  佛說馬有三相經[後漢 支曜譯]
 • 0115,
  Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]
  The Buddha Speaks of Horses with Eight Postures as A Metaphor for People Sutra
  佛說馬有八態譬人經[後漢 支曜譯]
 • 0116,
  Phật Thuyết Giới Đức Hương Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of the Fragrance of the Virtues of Precepts Sutra
  佛說戒德香經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0117,
  Phật Thuyết Giới Hương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Fragrance of Precepts Sutra
  佛說戒香經[宋 法賢譯]
 • 0118,
  Phật Thuyết Ương Quật Ma Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Agulimaāla Sutraṅ
  佛說鴦掘摩經[西晉 竺法護譯]
 • 0119,
  Phật Thuyết Ương Quật Kế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of Agulimāla Sutraṅ
  佛說鴦崛髻經[西晉 法炬譯]
 • 0120,
  Ương Quật Ma La Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Agulimāla Sutraṅ
  央掘魔羅經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0121,
  Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Metaphor of the Moon Sutra
  佛說月喻經[宋 施護譯]
 • 0122,
  Phật Thuyết Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of An Avalanche that Covered the Queen of King Prasenajit Sutra
  佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經[西晉 法炬譯]
 • 0123,
  Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of Tending Ox Sutra
  佛說放牛經[後秦 鳩摩羅什譯]
 • 0124,
  Duyên Khởi Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Start of Conditions Sutra
  緣起經[唐 玄奘譯]
 • 0125,
  Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]
  Ekottara Āgama/The Book of Gradual Sayings
  增壹阿含經[東晉 瞿曇僧伽提婆譯]
 • 0126,
  Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Virtues Arhats Possess Sutra
  佛說阿羅漢具德經[宋 法賢譯]
 • 0127,
  Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha Speaks of Four Individuals’ Manifestations in the World Sutra
  佛說四人出現世間經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0128,
  a. Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  a. The Sumāgadha Woman Sutra
  a. 須摩提女經[吳 支謙譯]
  b. Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  b. The Sumāgadha Woman Sutra
  b. 須摩提女經[吳 支謙譯]
 • 0129,
  Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Sumāgadha Sutra
  佛說三摩竭經[吳 竺律炎譯]
 • 0130,
  Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Causes and Conditions that the Daughter of the Jeta GroveElder Gets Saved Sutra
  佛說給孤長者女得度因緣經[宋 施護譯]
 • 0131,
  Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Brahman’s Avoiding Death Sutra
  佛說婆羅門避死經[後漢 安世高譯]
 • 0132,
  a. Phật Thuyết Thực Thi Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  a. The Buddha Speaks of the Five Blessings that Result from Offering Food Sutra
  a. 佛說食施獲五福報經[失譯]
  b. Thi Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  b. Five Blessings that Result from Offering Food Sutra
  b. 施食獲五福報經[失譯]
 • 0133,
  Tần Tỳ Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  King Bibimsara Makes Offerings at the Buddha’s Sutra
  頻毘娑羅王詣佛供養經[西晉 法炬譯]
 • 0134,
  Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of the Six Failed Attempts of an Elder’s Son in Leavingthe Householder’s Life
  佛說長者子六過出家經[劉宋 慧簡譯]
 • 0135,
  Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of A Strong Man Who Moved A Mountain Sutra
  佛說力士移山經[西晉 竺法護譯]
 • 0136,
  Phật Thuyết Tứ Vị Tằng Hữu Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Unprecendented Dharmas Sutra
  佛說四未曾有法經[西晉 竺法護譯]
 • 0137,
  Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]
  Shariputra and Mahamagalyayana Roams the Four Thoroughfares Sutra
  舍利弗摩訶目連遊四衢經[後漢 康孟詳譯]
 • 0138,
  Phật Thuyết Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha Speaks of Eleven Thoughts in Thinking About the Tathagatha Sutra
  佛說十一想思念如來經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0139,
  Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Nirayas Sutra
  佛說四泥犁經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0140,
  A Na Bân Để Hóa Thất Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Anāthapindada Transforms His Seven Sons Sutra
  阿那邠邸化七子經[後漢 安世高譯]
 • 0141,
  Phật Thuyết A Tốc Đạt Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddhas Speaks of (Ah Su Da, name of Yuye’s spouse) Sutra
  佛說阿速達經[劉宋 求那跋陀羅譯]
 • 0142,
  a. Phật Thuyết Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  a. The Buddha Speaks of the Woman Yuye Sutra
  a. 佛說玉耶女經[失譯]
  b. Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  b. The Woman Yuye Sutra
  b. 玉耶女經[失譯]
 • 0143,
  Ngọc Da Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Yuye Sutra
  玉耶經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0144,
  Phật Thuyết Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]
  The Buddha Speaks of Mahapajapati’s Parinirvana Sutra
  佛說大愛道般泥洹經[西晉 白法祖譯]
 • 0145,
  Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]
  Parinirvana of the Buddha’s Mother Sutra
  佛母般泥洹經[劉宋 慧簡譯]
 • 0146,
  Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  King Sravasti Dreams of Ten Things Sutra
  舍衛國王夢見十事經[失譯]
 • 0147,
  Phật Thuyết Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of King Sravasti’s Ten Dreams Sutra
  佛說舍衛國王十夢經[失譯]
 • 0148,
  Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Sutra on King Prasenajit’ Ten Dreams
  國王不梨先泥十夢經[東晉 竺曇無蘭譯]
 • 0149,
  Phật Thuyết A Nan Đồng Học Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of Ananda’s Classmate Sutra
  佛說阿難同學經[後漢 安世高譯]
 • 0150,
  a. Thất Xứ Tam Quán Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  a. The Seven Places and the Three Contemplations Sutra
  a. 七處三觀經[後漢 安世高譯]
  b. Cửu Hoành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  b. Nine Accidental Deaths Sutra
  b. 九橫經[後漢 安世高譯]
 • 0151,
  Phật Thuyết A Hàm Ch ánh Hạnh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Proper Conduct of the Āgamas Sutra
  佛說阿含正行經[後漢 安世高譯]

Add Comment