Sanskrit Canon: 經疏部 | Sutra Shastra Division | Bộ Kinh Sớ | T.1693 – T.1803

 • 1693,
  Nhân Bổn Dục Sinh Kinh Chú, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo An soạn ]
  Commentary on the Sutra of Humans Fundamentally Wishing to Become Born
  人本欲生經註[東晉 道安撰
 • 1694,
  Âm Trì Nhập Kinh Chú, 2 quyển, [ Ngô Trần Tuệ soạn ]
  Commentary on the Sutra of Upholding and Entering the Skandhas
  陰持入經註[吳 陳慧撰
 • 1695,
  Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân thuật Tán, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  A Description and Praise of the Divisions of Prajna Noumenon and Destinations for theGreat Prajna Prajna Paramita Sutra
  大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚[唐 窺基撰
 • 1696,
  Đại Phẩm Kinh Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  A General Meaning of the Great Chapter/Grade Sutra
  大品經遊意[隋 吉藏撰
 • 1697,
  Đại Tuệ Độ Kinh Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  The School’s Essentials in the Great Wisdom Paramita Sutra
  大慧度經宗要[新羅 元曉撰
 • 1698,
  Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
  Commentary on the Vajra Prajna Sutra
  金剛般若經疏[隋 智顗說
 • 1699,
  Kim Cương Bát Nhã Sớ, 4 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentary on the Vajra Prajna
  金剛般若疏[隋 吉藏撰
 • 1700,
  Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán thuật, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  A Praise and Description of the Vajra Prajna Sutra
  金剛般若經贊述[唐 窺基撰
 • 1701,
  Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu, 2 quyển, [ Đường Tông Mật thuật Tống Tử Tuyền Trì Định ]
  A Compilation of Essentials from the Commentaries and Shastras on the Vajra Prajna Sutra
  金剛般若經疏論纂要[唐 宗密述 宋 子璿治定
 • 1702,
  Kim Cương Kinh Toản Yếu Khan Định Kí, 7 quyển, [ Tống Tử Tuyền lục ]
  The Collated Record of A Compilation of Essentials for the Vajra Sutra
  金剛經纂要刊定記[宋 子璿錄
 • 1703,
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Chú Giải, 1 quyển, [ Minh Tông Lặc . Như [ Vương * Kỷ ] Đồng chú ]
  Commentaries on the Vajra Prajna Paramita Sutra
  金剛般若波羅蜜經註解[明 宗泐.如玘同註
 • 1704,
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lược Sớ, 2 quyển, [ Đường Trí Nghiễm thuật ]
  Brief Commentaries on the Vajra Prajna Paramita Sutra
  金剛般若波羅蜜經略疏[唐 智儼述
 • 1705,
  Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ, 5 quyển, [ Tùy Trí Khải Thuyết Quán Đảnh kí ]
  Commentaries on the Prajna Sutra of the Humane King Who Protects the Nation
  仁王護國般若經疏[隋 智顗說 灌頂記
 • 1706,
  Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ Thần Bảo Kí, 4 quyển, [ Tống Thiện Nguyệt thuật ]
  The Record of Spiritual Gems on the Commentaries to the Prajna Paramita Sutra of the Humane King Who Protects the Nation
  仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記[宋 善月述
 • 1707,
  Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the Humane King’s Prajna Sutra
  仁王般若經疏[隋 吉藏撰
 • 1708,
  Nhân Vương Kinh Sớ, 3 quyển, [ Đường Viên Trắc soạn ]
  Commentaries on the Humane King Sutra
  仁王經疏[唐 圓測撰
 • 1709,
  Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ, 7 quyển, [ Đường Lương Bí thuật ]
  Commentaries on the Prajna Paramita Sutra of the Humane King Who Protects the Nation
  仁王護國般若波羅蜜多經疏[唐 良賁述
 • 1710,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  The Secret Praises of the Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經幽贊[唐 窺基撰
 • 1711,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tán, 1 quyển, [ Đường Viên Trắc soạn ]
  Praises of the Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經贊[唐 圓測撰
 • 1712,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Sớ, 1 quyể A
  Brief Commentary on the Prajna Paramita Heart Sutra Prajna Paramita Heart Sutran, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
  般若波羅蜜多心經略疏[唐 法藏述
 • 1713,
  Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Kí, 2 quyển, [ Tống Sư Hội thuật ]
  A String of Pearls Record of Brief Commentary on the Prajna Heart Sutra
  般若心經略疏連珠記[宋 師會述
 • 1714,
  Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Chú Giải, 1 quyển, [ Minh Tông Lặc . Như Khí đồng chú ]
  Commentaries on the Prajna Paramita Heart Sutra
  般若波羅蜜多心經註解[明 宗泐.如玘同註
 • 1715,
  Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí, 8 quyển, [ Lương Pháp Vân soạn ]
  A Record of Meanings for the Dharma Flower Sutra
  法華經義記[梁 法雲撰
 • 1716,
  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
  The Esoteric Meanings to the Wonderful Dharma Lotus Sutra
  妙法蓮華經玄義[隋 智顗說
 • 1717,
  Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm, 20 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
  An Explanation of Signs Using the Dharma Flower Esoteric Meanings
  法華玄義釋籤[唐 湛然述
 • 1718,
  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
  Lines of Text from the Wonderful Dharma Lotus Sutra
  妙法蓮華經文句[隋 智顗說
 • 1719,
  Pháp Hoa Văn Cú Kí, 10 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]
  Record of Lines of Text from the Dharma Flower
  法華文句記[唐 湛然述
 • 1720,
  Pháp Hoa Huyền Luận, 10 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  The Esoteric Shastra on the Dharma Flower
  法華玄論[隋 吉藏撰
 • 1721,
  Pháp Hoa Nghĩa Sớ, 12 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  The Shastra on the the Meaning of the Dharma Flower
  法華義疏[隋 吉藏撰
 • 1722,
  Pháp Hoa Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng tạo ]
  The Roaming Meaning of the Dharma Flowers
  法華遊意[隋 吉藏造
 • 1723,
  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Tán, 10 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  The Esoteric Praise of the Wonderful Dharma Lotus
  妙法蓮華經玄贊[唐 窺基撰
 • 1724,
  Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]
  The Essentials to the Dharma Flower School
  法華玄贊義決[唐 慧沼撰
 • 1725,
  Pháp Hoa Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  The Essentials to the Dharma Flower School
  法華宗要[新羅 元曉撰
 • 1726,
  Quán Âm Huyền Nghĩa, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết . Quán Đảnh kí ]
  The Esoteric Meanings of Guanyin
  觀音玄義[隋 智顗說.灌頂記
 • 1727,
  Quán Âm Huyền Nghĩa Kí, 4 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]
  The Record of Esoteric Meanings of Guanyin
  觀音玄義記[宋 知禮述
 • 1728,
  Quán Âm Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết . Quán Đảnh kí ]
  Commentaries on the Meaning of Guanyin
  觀音義疏[隋 智顗說.灌頂記
 • 1729,
  Quán Âm Nghĩa Sớ Kí, 4 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]
  The Record of Commentaries on the Meaning of Guanyin
  觀音義疏記[宋 知禮述
 • 1730,
  Kim Cương Tam Muội Kinh Luận, 3 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật ]
  Shastra on the Vajra Samadhi Sutra
  金剛三昧經論[新羅 元曉述
 • 1731,
  Hoa Nghiêm Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  A General Meaning of the Flower Adornment
  華嚴遊意[隋 吉藏撰
 • 1732,
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Phân Thông Trí Phương Quỹ, 5 quyển, [ Đường Trí Nghiễm thuật ]
  Rites that Align with the Penetrated Wisdom in the Great Means Expansive BuddhasFlower Adornment Sutra
  大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌[唐 智儼述
 • 1733,
  Hoa Nghiêm Kinh Tham Huyền Kí, 20 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]
  The Record of Searching for the Esoteric in the Flower Adornment Sutra
  華嚴經探玄記[唐 法藏述
 • 1734,
  Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
  The Index of Meanings to the Text of the Flower Adornment Sutra
  花嚴經文義綱目[唐 法藏撰
 • 1735,
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ, 60 quyển, [ Đường Trừng Quán soạn ]
  Commentaries to the Great Means Expansive Buddhas Flower Adornment Sutra
  大方廣佛華嚴經疏[唐 澄觀撰
 • 1736,
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, 90 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]
  Subcommentaries on the Meanings Proclaimed in the Companion Commentary to theGreat Means Expansive Buddhas Flower Adornment Sutra
  大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔[唐 澄觀述
 • 1737,
  Đại Hoa Nghiêm Kinh Lược Sách, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]
  Brief Guidelines from the Great Flower Adornment Sutra
  大華嚴經略策[唐 澄觀述
 • 1738,
  Tân dịch Hoa Nghiêm Kinh Thất Xử Cửu Hội Tụng Thích Chương, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]
  Verses, Explanations and Articles for the Seven Places and the Nine Assemblies in the Newly Translated Flower Adornment Sutra
  新譯華嚴經七處九會頌釋章[唐 澄觀述
 • 1739,
  Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận, 40 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền soạn ]
  Shastra on the New Flower Adornment Sutra
  新華嚴經論[唐 李通玄撰
 • 1740,
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Trung Quyển Quyển Đại Ý Lược Tự ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Đại Ý ), 1 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền tạo ]
  A Brief Description of the General Meaning of the Middle Roll of the Great MeansExpansive Buddhas Flower Adornment Sutra
  大方廣佛華嚴經中卷卷大意略敘[唐 李通玄造
 • 1741,
  Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Quyết Nghi Luận ), 4 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền soạn ]
  The Shastra on Sequential Cultivation for Determining Doubt in A Brief Explanation of the New Flower Adornment Sutra
  略釋新華嚴經修行次第決疑論[唐 李通玄撰
 • 1742,
  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nguyện Hành Quán Môn Cốt Mục ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Cốt Mục ), 2 quyển, [ Đường Trạm Nhiên soạn ]
  The Marrow to the Contemplation Door of Vows and Conduct in the Great MeansExpansive Buddhas Flower Adornment Sutra
  大方廣佛華嚴經願行觀門骨目[唐 湛然撰
 • 1743,
  Hoàng Đế Hàng Đản Nhật Ư Lân Đức Điện Giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa Nhất Bộ ( Hựu Danh Đại Chu Kinh Huyền Nghĩa ), 1 quyển, [ Đường Tĩnh Cư soạn ]
  A Lecture on the Esoteric Meanings of the Great Means Expansive Buddhas Flower Adornment Sutra at the Hall of Scales Virtues on the Emperor’s Birthday
  皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華嚴經玄義一部[唐 靜居撰
 • 1744,
  Thắng Man Bảo Quật, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  The Jeweled Cave of Srimala
  勝鬘寶窟[隋 吉藏撰
 • 1745,
  Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
  Commentaries on the Meanings of the Limitless Life Sutra
  無量壽經義疏[隋 慧遠撰
 • 1746,
  Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the Meanings of the Limitless Life Sutra
  無量壽經義疏[隋 吉藏撰
 • 1747,
  Lưỡng Quyển Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  Two Rolls to the Essentials of the School of the Limitless Life Sutra
  兩卷無量壽經宗要[新羅 元曉撰
 • 1748,
  Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa thuật Văn Tán, 3 quyển, [ Tân La Cảnh Hưng soạn ]
  Praises of A Description Text on A String of Meanings of the Limitless Life Sutra
  無量壽經連義述文贊[新羅 璟興撰
 • 1749,
  Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
  Commentaries on the Meaning of the Sutra of Contemplating Limitless Life
  觀無量壽經義疏[隋 慧遠撰
 • 1750,
  Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
  Commentaries on the Sutra of Contemplating the Buddha of Limitless Life
  觀無量壽佛經疏[隋 智顗說
 • 1751,
  Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao, 6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]
  Subcommentaries on the Wonderful School of Commentaries on the Sutra of Contemplating the Buddha of Limitless Life
  觀無量壽佛經疏妙宗鈔[宋 知禮述
 • 1752,
  Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the Meaning to the Sutra of Contemplating Limitless Life
  觀無量壽經義疏[隋 吉藏撰
 • 1753,
  Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 4 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]
  Commentaries on the Sutra of Contemplating the Buddha of Limitless Life
  觀無量壽佛經疏[唐 善導集記
 • 1754,
  Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ, 3 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu thuật ]
  Commentaries on the Meaning to the Sutra of Contemplating Limitless Life
  觀無量壽佛經義疏[宋 元照述
 • 1755,
  A Di Đà Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]
  A Record of Meanings to the Amitabha Sutra
  阿彌陀經義記[隋 智顗說
 • 1756,
  A Di Đà Kinh Nghĩa thuật, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh thuật ]
  A Description of Meaning to the Amitabha Sutra
  阿彌陀經義述[唐 慧淨述
 • 1757,
  A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  Commentaries on the Amitabha Sutra
  阿彌陀經疏[唐 窺基撰
 • 1758,
  A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  Commentaries on the Penetrating Praises of Amitabha Sutra
  阿彌陀經通贊疏[唐 窺基撰
 • 1759,
  A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật ]
  Commentaries on the Amitabha Sutra
  阿彌陀經疏[新羅 元曉述
 • 1760,
  A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]
  Commentaries on the Amitabha Sutra
  阿彌陀經疏[宋 智圓述
 • 1761,
  A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu thuật ]
  Commentaries on the Meanings to the Amitabha Sutra
  阿彌陀經義疏[宋 元照述
 • 1762,
  A Di Đà Kinh Yếu Giải, 1 quyển, [ Minh Trí Húc giải ]
  Essential Understandings of the Amitabha Sutra
  阿彌陀經要解[明 智旭解
 • 1763,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải, 71 quyển, [ Lương Bảo Lượng Đẳng tập ]
  A Collection of Understanding to the Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經集解[梁 寶亮等集
 • 1764,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí, 10 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn thuật ]
  A Record of Meanings to the Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經義記[隋 慧遠述
 • 1765,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]
  The Esoteric Meaning to the Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經玄義[隋 灌頂撰
 • 1766,
  Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyên Ky Yếu, 4 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]
  The Technical Essentials at the Source of the Esoteric Meanings to Nirvana
  涅槃玄義發源機要[宋 智圓述
 • 1767,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ, 33 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]
  Commentaries on the Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經疏[隋 灌頂撰
 • 1768,
  Niết Bàn Kinh Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  A General Meaning of the Nirvana Sutra
  涅槃經遊意[隋 吉藏撰
 • 1769,
  Niết Bàn Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  The Essentials to the Nirvana School
  涅槃宗要[新羅 元曉撰
 • 1770,
  Bổn Nguyện Dược Sư Kinh Cổ Tích, 2 quyển, [ Tân La Thái Hiền soạn ]
  The Ancient Imprints of the Fundamental Vows Medicine Master Sutra
  本願藥師經古跡[新羅 太賢撰
 • 1771,
  Di Lặc Kinh Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  A General Meaning of the Maitreya Sutra
  彌勒經遊意[隋 吉藏撰
 • 1772,
  Quán Di Lặc Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh Tán, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  Praises to Contemplating the Sutra of Maitreya Ascending into the Tushita Heaven
  觀彌勒上生兜率天經贊[唐 窺基撰
 • 1773,
  Di Lặc Thượng Sinh Kinh Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]
  The Essentials to the School of Maitreya’s Ascending Birth Sutra
  彌勒上生經宗要[新羅 元曉撰
 • 1774,
  Tam Di Lặc Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tân La Cảnh Hưng soạn ]
  Commentaries on the Three Maitreyas Sutra
  三彌勒經疏[新羅 憬興撰
 • 1775,
  Chú Duy Ma Cật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Tăng Triệu soạn ]
  Commentaries on the Vimalakirti Sutra
  注維摩詰經[後秦 僧肇撰
 • 1776,
  Duy Ma Nghĩa Kí, 4 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
  A Record of Meaning to Vimalakirti
  維摩義記[隋 慧遠撰
 • 1777,
  Duy Ma Kinh Huyền Sớ, 6 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]
  Esoteric Commentaries on the Vimalakirti Sutra
  維摩經玄疏[隋 智顗撰
 • 1778,
  Duy Ma Kinh Lược Sớ, 10 quyển, [ Đường Trí Khải thuyết Trạm Nhiên lược ]
  A Brief Commentary on the Vimalakirti Sutra
  維摩經略疏[唐 智顗說.湛然略
 • 1779,
  Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Kí, 10 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]
  Chuiyu’s Notes on A Brief Commentary on the Vimalakirti Sutra
  維摩經略疏垂裕記[宋 智圓述
 • 1780,
  Tịnh Danh Huyền Luận, 8 quyển, [ Tùy Cát Tạng tạo ]
  The Esoteric Shastra of Pure Names
  淨名玄論[隋 吉藏造
 • 1781,
  Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the Meanings to the Vimalakirti Sutra
  維摩經義疏[隋 吉藏撰
 • 1782,
  Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ, 6 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]
  Commentaries on Speaking of Undefiled Names Sutra
  說無垢稱經疏[唐 窺基撰
 • 1783,
  Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh lục ]
  Esoteric Meanings to the Golden Light Sutra
  金光明經玄義[隋 智顗說 灌頂錄
 • 1784,
  Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Kí, 6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]
  A Record of Appendices on the Esoteric Meaning of the Golden Light Sutra
  金光明經玄義拾遺記[宋 知禮述
 • 1785,
  Kim Quang Minh Kinh Văn Cú, 6 quyển, [ Tùy Trí Khải Thuyết Quán Đảnh lục ]
  Lines of Text to the Golden Light Sutra
  金光明經文句[隋 智顗說 灌頂錄
 • 1786,
  Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Kí, 6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]
  A Record of Lines of Text to the Golden Light Sutra
  金光明經文句記[宋 知禮述
 • 1787,
  Kim Quang Minh Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]
  Commentaries on the Golden Light Sutra
  金光明經疏[隋 吉藏撰
 • 1788,
  Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ, 6 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]
  Commentaries on the Sutra of Golden Light the King Most Victorious
  金光明最勝王經疏[唐 慧沼撰
 • 1789,
  Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải, 4 quyển, [ Minh Tông Lặc . Như Khí đồng chú ]
  Commentaries on the Lankavatara Jeweled Sutra
  楞伽阿跋多羅寶經註解[明 宗泐.如玘同註
 • 1790,
  Nhập Lăng Già Tâm Huyền Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
  The Esoteric Meaning of Entering the Lankavatra Heart
  入楞伽心玄義[唐 法藏撰
 • 1791,
  Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, [ Tống Bảo Thần thuật ]
  Commentaries to the Sutra of Mahayana Entering Lankavatara
  注大乘入楞伽經[宋 寶臣述
 • 1792,
  Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Sớ, 2 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]
  Commentaries on the Buddha Speaks of the Ullumbana Sutra
  佛說盂蘭盆經疏[唐 宗密述
 • 1793,
  Ôn Thất Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]
  A Record of Meanings to the Warm Room Sutra
  溫室經義記[隋 慧遠撰
 • 1794,
  Chú Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 1 quyển, [ Tống Chân Tông Hoàng Đế chú ]
  Commentaries to the 42 Section Sutra
  註四十二章經[宋 真宗皇帝註
 • 1795,
  Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh Lược Sớ, 4 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]
  A Brief Commentary on the Sutra of Understanding the Meaning of the Great MeansExpansive Perfect Enlightenment Sutra
  大方廣圓覺修多羅了義經略疏[唐 宗密述
 • 1796,
  Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ, 20 quyển, [ Đường Nhất Hành kí ]
  Commentaries to the Sutra of Great Vairocana Becoming A Buddha
  大毘盧遮那成佛經疏[唐 一行記
 • 1797,
  Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ, 2 quyển, [ Đường Bất Khả Tư Nghị soạn ]
  Commentaries on the Sequential Dharma of Offerings to the Great Vairocana Sutra
  大毘盧遮那經供養次第法疏[唐 不可思議撰
 • 1798,
  Kim Cương Đảnh Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Bất Không soạn ]
  The Formula of Meaning to the Great Yogic Secret Mind Ground Dharma Door in theVajra Summit Sutra
  金剛頂經大瑜伽祕密心地法門義訣[唐 不空撰
 • 1799,
  Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Kinh, 20 quyển, [ Tống Tử Tuyền tập ]
  The Sutra of Commentaries on the Meanings to the Foremost Shurangama
  首楞嚴義疏注經[宋 子璿集
 • 1800,
  Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh kí ]
  Commentaries on the Invitation to Guanyin Sutra
  請觀音經疏[隋 智顗說 灌頂記
 • 1801,
  Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao, 4 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]
  The Subcommentaries on the Meaning to the Unveiled Commentaries in the Invitationto Guanyin Sutra
  請觀音經疏闡義鈔[宋 智圓述
 • 1802,
  Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]
  Commentaries on the Meaning to the Eleven-Faced Spiritual Mantra Heart Sutra
  十一面神咒心經義疏[唐 慧沼撰
 • 1803,
  Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Giáo Tích Nghĩa Kí, 2 quyển, [ Đường Pháp Sùng thuật ]
  A Record of Meaning and Imprints of the Teachings from the Venerated and VictoriousDharani Sutra on the Summit of the Buddha
  佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記[唐 法崇述

Add Comment