Sanskrit Canon: 集義論 | Collected Sūtras | Bộ Kinh Tập | T.0425 – T.0847

 • 0425,
  Hiền Kiếp Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Worthy Kalpa Sutra
  賢劫經[西晉 竺法護譯
 • 0426,
  Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of the Causes and Conditions of A Thousand Buddhas Sutra
  佛說千佛因緣經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0427,
  Phật Thuyết Bát Cát Tường Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Eight Auspicious Spiritual Mantras Sutra
  佛說八吉祥神咒經[吳 支謙譯
 • 0428,
  Phật Thuyết Bát Dương Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Eight Yang Spiritual Mantras Sutra
  佛說八陽神咒經[西晉 竺法護譯
 • 0429,
  Phật Thuyết Bát Bộ Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of the Eight Divisions of Names of Buddhas Sutra
  佛說八部佛名經[元魏 瞿曇般若流支譯
 • 0430,
  Bát Cát Tường Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]
  The Eight Types of Auspiciousness Sutra
  八吉祥經[梁 僧伽婆羅譯
 • 0431,
  Bát Phật Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Titles of the Eight Buddhas Sutra
  八佛名號經[隋 闍那崛多譯
 • 0432,
  Phật Thuyết Thập Cát Tường Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Ten Types of Auspiciousness Sutra
  佛說十吉祥經[失譯
 • 0433,
  Phật Thuyết Bảo Võng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Jeweled Nets Sutra
  佛說寶網經[西晉 竺法護譯
 • 0434,
  Phật Thuyết Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]
  The Buddha Speaks of Praising the Merit of All Buddhas Sutra
  佛說稱揚諸佛功德經[元魏 吉迦夜譯
 • 0435,
  Phật Thuyết Diệt Thập Phương Minh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Extinguishing the Deceased Throughout the Ten Directions Sutra
  佛說滅十方冥經[西晉 竺法護譯
 • 0436,
  Thọ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Merit Born from Accepting and Upholding the Names of the Seven Buddhas Sutra
  受持七佛名號所生功德經[唐 玄奘譯
 • 0437,
  Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Mahayana Jeweled Moon Youth Asks About the Dharma Sutra
  大乘寶月童子問法經[宋 施護譯
 • 0438,
  Phật Thuyết Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of the Mahayana Great Means Expansive Buddhas Crowns Sutra
  佛說大乘大方廣佛冠經[宋 法護等譯
 • 0439,
  Phật Thuyết Chư Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of All Buddhas Sutra
  佛說諸佛經[宋 施護譯
 • 0440,
  Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 12 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of the Names of Buddhas Sutra
  佛說佛名經[元魏 菩提流支譯
 • 0441,
  Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 30 quyển, [ ]
  The Buddha Speaks of the Names of Buddhas Sutra
  佛說佛名經
 • 0442,
  Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Names of 1500 Buddhas Throughout the Ten Directions Sutra
  十方千五百佛名經[失譯
 • 0443,
  Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 8 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  Names and Spiritual Mantras of 5500 Buddhas for Eliminating Obstructions and Extinguishing Offenses Sutra
  五千五百佛名神咒除障滅罪經[隋 闍那崛多譯
 • 0444,
  Phật Thuyết Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Buddha Speaks the Names of A Hundred Buddhas Sutra
  佛說百佛名經[隋 那連提耶舍譯
 • 0445,
  Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Inconceivable Merit from Being Protected by and Mindful of by All Buddhas Sutra
  佛說不思議功德諸佛所護念經[失譯
 • 0446,
  a. Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  a. Names of A Thousand Buddhas in Past Kalpas of Adornment Sutra
  a. 過去莊嚴劫千佛名經[闕譯
  b. Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  b. Names of A Thousand Buddhas in Past Kalpas of Adornment Sutra
  b. 過去莊嚴劫千佛名經[失譯
 • 0447,
  a. Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  a. Names of A Thousand Buddhas in the Present Worthy Kalpa Sutra
  a. 現在賢劫千佛名經[闕譯
  b. Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ ]
  b. Names of A Thousand Buddhas in the Present Worthy Kalpa Sutra
  b. 現在賢劫千佛名經[失譯
 • 0448,
  a. Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  a. Names of A Thousand Buddhas in Future Kalpas of Constellations Sutra
  a. 未來星宿劫千佛名經[闕譯
  b. Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  b. Names of A Thousand Buddhas in Future Kalpas of Constellations Sutra
  b. 未來星宿劫千佛名經[失譯
 • 0449,
  Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Medicine Master Thus Come One’s Past Vows Sutra
  佛說藥師如來本願經[隋 達摩笈多譯
 • 0450,
  Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Merit of Medicine Master Lapis Lazuli Light Thus Come One’s Past Vows Sutra
  藥師琉璃光如來本願功德經[唐 玄奘譯
 • 0451,
  Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Merit of Medicine Master Lapis Lazuli Light Thus Come One’s Past Vows Sutra
  藥師琉璃光七佛本願功德經[唐 義淨譯
 • 0452,
  Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh, 1 quyển, [Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of Contemplating Maitreya Bodhisattva’s Ascend and Birth in theTushita Heaven Sutra
  佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經[宋 沮渠京聲譯
 • 0453,
  Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Descend and Birth of Maitreya Sutra
  佛說彌勒下生經[西晉 竺法護譯
 • 0454,
  Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of the Descend, Birth and Realization of Buddhahood of MaitreyaSutra
  佛說彌勒下生成佛經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0455,
  Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Descend, Birth and Realization of Buddhahood of MaitreyaSutra
  佛說彌勒下生成佛經[唐 義淨譯
 • 0456,
  Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of Maitreya’s Great Realization of Buddhahood Sutra
  佛說彌勒大成佛經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0457,
  Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Arrival Time of Maitreya Sutra
  佛說彌勒來時經[失譯
 • 0458,
  Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Tát Thự Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]
  Manjushuri Asks Bodhisattva Sutra
  文殊師利問菩薩署經[後漢 支婁迦讖譯
 • 0459,
  Phật Thuyết Văn Thù Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Manjushuri’s Regret Over Faults Sutra
  佛說文殊悔過經[西晉 竺法護譯
 • 0460,
  Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Manjushuri’s Pure Vinaya Sutra
  佛說文殊師利淨律經[西晉 竺法護譯
 • 0461,
  Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Manjushuri’s Manifestation of Treasuries Sutra
  佛說文殊師利現寶藏經[西晉 竺法護譯
 • 0462,
  Đại Phương Quảng Bảo Khiếp Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Great Means Expansive Jeweled Chest Sutra
  大方廣寶篋經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0463,
  Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]
  The Buddha Speaks of Manjushuri’s Parinirvana Sutra
  佛說文殊師利般涅槃經[西晉 聶道真譯
 • 0464,
  Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Manjushuri Asks About Bodhi Sutra
  文殊師利問菩提經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0465,
  Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Summit of Gayā Mountain Sutra
  伽耶山頂經[元魏 菩提流支譯
 • 0466,
  Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks Elephant Head Hermitage Sutra
  佛說象頭精舍經[隋 毘尼多流支譯
 • 0467,
  Đại Thừa Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
  Mahayana Summit of Gayā Mountain Sutra
  大乘伽耶山頂經[唐 菩提流志譯
 • 0468,
  Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]
  Manjushuri’s Questions Sutra
  文殊師利問經[梁 僧伽婆羅譯
 • 0469,
  Văn Thù Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  Manjushuri’s Questions Sutra the Mother of Words Chapter Number 14
  文殊問經字母品第十四[唐 不空譯
 • 0470,
  Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of Manjushuri’s Visits and Travels Sutra
  佛說文殊師利巡行經[元魏 菩提流支譯
 • 0471,
  Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hành Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đậu Na Quật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Manjushuri’s Travels Sutra
  佛說文殊師利行經[隋 豆那掘多譯
 • 0472,
  Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of Questions About the Dharma Posed by the MahayanaWholesome-Seeing and Transforming Manjushuri Sutra
  佛說大乘善見變化文殊師利問法經[宋 天息災譯
 • 0473,
  Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of Wonderfully Auspicious Bodhisattva’s Questions About the Mahayana Great Conch Sutra
  佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經[宋 法賢譯
 • 0474,
  Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Vimalakirti Sutra
  佛說維摩詰經[吳 支謙譯
 • 0475,
  Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Vimalakirti Speaks Sutra
  維摩詰所說經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0476,
  Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh, 6 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Speaking of Undefiled Names Sutra
  說無垢稱經[唐 玄奘譯
 • 0477,
  Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Đảnh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the King of Great Vaipulya Summit Sutra
  佛說大方等頂王經[西晉 竺法護譯
 • 0478,
  Đại Thừa Đảnh Vương Kinh, 1 quyển, [ Lương Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]
  King of Mahayana Summit Sutra
  大乘頂王經[梁 月婆首那譯
 • 0479,
  Thiện Tư Đồng Tử Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  Youth Wholesome Thinking Sutra
  善思童子經[隋 闍那崛多譯
 • 0480,
  Phật Thuyết Nguyệt Thượng Nữ Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of the Moon Supreme Woman Sutra
  佛說月上女經[隋 闍那崛多譯
 • 0481,
  Trì Nhân Bồ Tát Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Bodhisattva Supporting People Sutra
  持人菩薩經[西晉 竺法護譯
 • 0482,
  Trì Thế Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Supporting the World Sutra
  持世經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0483,
  Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]
  Samanthabhadra Bodhisattva Sutra
  三曼陀跋陀羅菩薩經[西晉 聶道真譯
 • 0484,
  Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Spoken by Bodhisattva Inconceivable Light Sutra
  不思議光菩薩所說經[後秦 鳩摩羅什譯
 • 0485,
  Vô Sở Hữu Bồ Tát Kinh, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]
  Bodhisattva with Nothing at All Sutra
  無所有菩薩經[隋 闍那崛多等譯
 • 0486,
  Sư Tử Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]
  Bodhisattva Lion Adornment King Asks Sutra
  師子莊嚴王菩薩請問經[唐 那提譯
 • 0487,
  Ly Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]
  Bodhisattva Wisdom Apart from Defilement’s Questions About the Dharma of Bowing to the Buddha Sutra to the Buddha Sutra
  離垢慧菩薩所問禮佛法經[唐 那提譯
 • 0488,
  Bảo Thọ Bồ Tát Bồ Đề Hành Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  Jewel Transmission Bodhisattva’s Bodhi Conduct Sutra
  寶授菩薩菩提行經[宋 法賢譯
 • 0489,
  Phật Thuyết Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Questions Posed by Bodhisattva Eliminating the Obstruction of Covers Sutra
  佛說除蓋障菩薩所問經[宋 法護等譯
 • 0490,
  Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of Eight Great Bodhisattvas Sutra
  佛說八大菩薩經[宋 法賢譯
 • 0491,
  Lục Bồ Tát Diệc Đương Tụng Trì Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Six Bodhisattvas Ought to Recite and Uphold Too Sutra
  六菩薩亦當誦持經[失譯
 • 0492,
  a. Phật Thuyết A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  a. The Buddha Speaks of Ananda Asking the Buddha About Auspiciousness andInauspiciousness of Matters Sutra
  a. 佛說阿難問事佛吉凶經[後漢 安世高譯
  b. A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  b. Ananda Asks the Buddha About Auspiciousness and Inauspiciousness of MattersSutra
  b. 阿難問事佛吉凶經[後漢 安世高譯
 • 0493,
  Phật Thuyết A Nan Tứ Sự Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Four Things for Ananda Sutra
  佛說阿難四事經[吳 支謙譯
 • 0494,
  A Nan Thất Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  Ananda’s Seven Dreams Sutra
  阿難七夢經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0495,
  Phật Thuyết A Nan Phân Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Ananda’s Discrimination Sutra
  佛說阿難分別經[乞伏秦 法堅譯
 • 0496,
  Phật Thuyết Đại Ca Diếp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Mahakasyapa’s Past Sutra
  佛說大迦葉本經[西晉 竺法護譯
 • 0497,
  Phật Thuyết Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha speaks of Mahakasyapa Saving His Poor Mother Sutra
  佛說摩訶迦葉度貧母經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0498,
  Phật Thuyết Sớ Phân Thuyết Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra on Explanations About Dawn
  佛說初分說經[宋 施護譯
 • 0499,
  Phật Vi A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Sutra on the Buddha’s Turning Himself into Suffering for Acela-Kassapa
  佛為阿支羅迦葉自化作苦經[失譯
 • 0500,
  La Vân Nhẫn Nhục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  Patience with Humiliation Sutra
  羅云忍辱經[西晉 法炬譯
 • 0501,
  Phật Thuyết Sa Hạt Tỳ Kheo Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of Bhikshu Panthaka’s Merit Sutra
  佛說沙曷比丘功德經[西晉 法炬譯
 • 0502,
  Phật Vi Niên Thiểu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Budddha Speaks of Proper Matters for Young Bhikshus Sutra
  佛為年少比丘說正事經[西晉 法炬譯
 • 0503,
  Tỳ Kheo Tị Nữ Ác Danh Dục Tự Sát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  A Bhikshu Who Avoids the Poorly Reputed Woman and Wish to Commit Suicide Sutra
  比丘避女惡名欲自殺經[西晉 法炬譯
 • 0504,
  Tỳ Kheo Thính Thi Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
  Bhikshus Listen to Generosity Sutra
  比丘聽施經[東晉 曇無蘭譯
 • 0505,
  Phật Thuyết Tùy Dũng Tôn Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Accompanying Courageous Venerables Sutra
  佛說隨勇尊者經[宋 施護等譯
 • 0506,
  Kiền Đà Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Sutra on King Skandha
  犍陀國王經[後漢 安世高譯
 • 0507,
  Phật Thuyết Vị Sinh Oan Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Resentment of Not Becoming Born Sutra
  佛說未生冤經[吳 支謙譯
 • 0508,
  A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  King Asoka Asks About the Five Rebellious Acts Sutra
  阿闍世王問五逆經[西晉 法炬譯
 • 0509,
  A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  King Asoka Transmits Decisions Sutra
  阿闍世王授決經[西晉 法炬譯
 • 0510,
  Thải Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hào Diệu Hoa Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Supreme Buddha Bestows the Name Wonderful Flower to the One Who Defied theKing and Picked Flowers
  採花違王上佛授決號妙花經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0511,
  Phật Thuyết Bình Sa Vương Ngũ Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Five Vows of King Bimbisara Sutra
  佛說蓱沙王五願經[吳 支謙譯
 • 0512,
  Phật Thuyết Tịnh Phạn Vương Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of Suddhodana King’s Parinirvana Sutra
  佛說淨飯王般涅槃經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0513,
  Phật Thuyết Lưu Ly Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of King Lapis Lazuli Sutra
  佛說琉璃王經[西晉 竺法護譯
 • 0514,
  Phật Thuyết Gián Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of King Admonishment Sutra
  佛說諫王經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0515,
  Như Lai Kì Giáo Thắng Quân Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Thus Come One Demonstrate Teachings for King Victorious Army Sutra
  如來示教勝軍王經[唐 玄奘譯
 • 0516,
  Phật Thuyết Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Questions Posed by King Victorious Army Sutra
  佛說勝軍王所問經[宋 施護譯
 • 0517,
  Phật Thuyết Mạt La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of King Malla Sutra
  佛說末羅王經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0518,
  Phật Thuyết Chiên Đà Việt Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of King Candrapati Sutra
  佛說旃陀越國王經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0519,
  Phật Thuyết Ma Đạt Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of King Madana Sutra
  佛說摩達國王經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0520,
  Phật Thuyết Tát La Quốc Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Nation of SalvesalvaSutra
  佛說薩羅國經[失譯
 • 0521,
  Phật Thuyết Phạm Ma Nan Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of King (Fan Mo Nan) Sutra
  佛說梵摩難國王經[失譯
 • 0522,
  Phổ Đạt Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of King (Pu Da) Sutra
  普達王經[失譯
 • 0523,
  Phật Thuyết Ngũ Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Five Kings Sutra
  佛說五王經[失譯
 • 0524,
  Phật Vi Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chánh Luận Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  The Buddha Speaks of Political Theories for National Governance for King Udana Sutra
  佛為優填王說王法政論經[唐 不空譯
 • 0525,
  Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Three Places of Afflictions for the Elder’s Son Sutra
  佛說長者子懊惱三處經[後漢 安世高譯
 • 0526,
  Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Chế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Restraints for the Elder’s Son Sutra
  佛說長者子制經[後漢 安世高譯
 • 0527,
  Phật Thuyết Thệ Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Chi Pháp Độ dịch ]
  The Buddha Speaks of Youth Passing Sutra
  佛說逝童子經[西晉 支法度譯
 • 0528,
  Phật Thuyết Bồ Tát Thệ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]
  The Buddha Speaks of Bodhisattva Passing Sutra
  佛說菩薩逝經[西晉 白法祖譯
 • 0529,
  Phật Thuyết A Cưu Lưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of (Ah Jiu Liu) Sutra
  佛說阿鳩留經[失譯
 • 0530,
  Phật Thuyết Tu Ma Đề Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Elder Sumati Sutra
  佛說須摩提長者經[吳 支謙譯
 • 0531,
  Phật Thuyết Trưởng Giả Âm Duyệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Elder Pleasant Voice Sutra
  佛說長者音悅經[吳 支謙譯
 • 0532,
  Tư A Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Private Scolding About Obscuration Sutra (Si H’e Mei)
  私呵昧經[吳 支謙譯
 • 0533,
  Bồ Tát Sinh Địa Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Bodhisattva Grows Ground Sutra
  菩薩生地經[吳 支謙譯
 • 0534,
  Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Moonlight Youth Sutra
  佛說月光童子經[西晉 竺法護譯
 • 0535,
  Phật Thuyết Thân Nhật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Candraprabhakumāra Sutra
  佛說申日經[西晉 竺法護譯
 • 0536,
  Thân Nhật Nhi Bổn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Sutra on the Past of Candraprabhakumāra’s Son
  申日兒本經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0537,
  Phật Thuyết Việt Nan Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]
  The Buddha Speaks of Sutra
  佛說越難經[西晉 聶承遠譯
 • 0538,
  Phật Thuyết A Điêu A Na Hàm Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of Anāgāmin (H’e Diao) Sutra
  佛說呵雕阿那鋡經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0539,
  Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Causes and Conditions of Elder Rucika Sutra
  盧至長者因緣經[失譯
 • 0540,
  a. Phật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  a. The Buddha Speaks of Jyotika Sutraṣ
  a. 佛說樹提伽經[劉宋 求那跋陀羅譯
  b. Phật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  b. The Buddha Speaks of Jyotika Sutraṣ
  b. 佛說樹提伽經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0541,
  Phật Thuyết Phật Đại Tăng Đại Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Greatness of Buddhas and the Greatness of Sanghans Sutra
  佛說佛大僧大經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0542,
  Phật Thuyết Da Kì Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of Sutra
  佛說耶祇經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0543,
  Phật Thuyết Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Elder Huge Power’s Questions About the Mahayana Sutra
  佛說巨力長者所問大乘經[宋 智吉祥等譯
 • 0544,
  Biện Ý Trưởng Giả Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Pháp Trường dịch ]
  The Son of Elder Debating Thoughts Sutra
  辯意長者子經[後魏 法場譯
 • 0545,
  Phật Thuyết Đức Hộ Trưởng Giả Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Buddha Speaks of Elder Virtuous Protection Sutra
  佛說德護長者經[隋 那連提耶舍譯
 • 0546,
  Phật Thuyết Kim Diệu Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of Youth Golden Radiance Sutra
  佛說金耀童子經[宋 天息災譯
 • 0547,
  Đại Hoa Nghiêm Trưởng Giả Vấn Phật Na La Duyên Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn dịch ]
  Elder Great Flower Adornment Asks the Buddha About the Power of Narayana Sutra
  大花嚴長者問佛那羅延力經[唐 般若共利言譯
 • 0548,
  Phật Thuyết Kim Quang Vương Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of Youth Golden Light King Sutra
  佛說金光王童子經[宋 法賢譯
 • 0549,
  Phật Thuyết Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Causes and Conditions of Golden Youth Sutra
  佛說光明童子因緣經[宋 施護譯
 • 0550,
  Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 12 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]
  The Causes and Conditions of Golden Youth Sutra
  金色童子因緣經[宋 惟淨等譯
 • 0551,
  Phật Thuyết Ma Đặng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha speaks of Metangi’s Daughter Sutra
  佛說摩鄧女經[後漢 安世高譯
 • 0552,
  Phật Thuyết Ma Đăng Nữ Giải Hình Trung Lục Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Six Matters of Form Revealed by Metangi’s Daughter
  佛說摩登女解形中六事經[失譯
 • 0553,
  Phật Thuyết Nại Nữ Kì Vực Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Causes and Conditions of Amra Jivaka
  佛說奈女祇域因緣經[後漢 安世高譯
 • 0554,
  Phật Thuyết Nại Nữ Kì Bà Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of Amra Jivaka Sutra
  佛說柰女耆婆經[後漢 安世高譯
 • 0555,
  a. Ngũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  a. Five Mothers and Sons Sutra
  a. 五母子經[吳 支謙譯
  b. Ngũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  b. Five Mothers and Sons Sutra
  b. 五母子經[吳 支謙譯
 • 0556,
  Phật Thuyết Thất Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha speaks of Seven Women Sutra
  佛說七女經[吳 支謙譯
 • 0557,
  Phật Thuyết Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Woman Dragon Generosity Sutra
  佛說龍施女經[吳 支謙譯
 • 0558,
  Phật Thuyết Thi Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Past Start of Bodhisattva Dragon Generosity Sutra
  佛說龍施菩薩本起經[西晉 竺法護譯
 • 0559,
  Phật Thuyết Lão Nữ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Elderly Women Sutra
  佛說老女人經[吳 支謙譯
 • 0560,
  Phật Thuyết Lão Mẫu Nữ Lục Anh Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha Speaks of the Six Clarifications/Essentials for ElderlyMother Sutra
  佛說老母女六英經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0561,
  Phật Thuyết Lão Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Elderly Mothers Sutra
  佛說老母經[失譯
 • 0562,
  Phật Thuyết Vô Cấu Hiền Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Speaks of the Undefiled Worthy Woman Sutra
  佛說無垢賢女經[西晉 竺法護譯
 • 0563,
  Phật Thuyết Phước Trung Nữ Thính Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Girl in the Womb Who Listened sutra
  佛說腹中女聽經[北涼 曇無讖譯
 • 0564,
  Phật Thuyết Chuyển Nữ Thân Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Changing the Female Body
  佛說轉女身經[劉宋 曇摩蜜多譯
 • 0565,
  Thuận Quyền Phương Tiện Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Expediences that Accord with Authority Sutra
  順權方便經[西晉 竺法護譯
 • 0566,
  Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá dịch ]
  The Chapter on Expediences Being Adorned Necklace of Happiness Sutra
  樂瓔珞莊嚴方便品經[姚秦 曇摩耶舍譯
 • 0567,
  Phật Thuyết Phạm Chí Nữ Thủ Ý Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Brahmacari Woman Foremost Thought
  佛說梵志女首意經[西晉 竺法護譯
 • 0568,
  Hữu Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
  Women with Virtue Asks About the Mahayana Sutra
  有德女所問大乘經[唐 菩提流志譯
 • 0569,
  Phật Thuyết Tâm Minh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Mind’s Clarity Sutra
  佛說心明經[西晉 竺法護譯
 • 0570,
  Phật Thuyết Hiền Thủ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Worthy Leader Sutra
  佛說賢首經[西秦 聖堅譯
 • 0571,
  Phật Thuyết Phụ Nhân Ngộ Cô Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]
  The Buddha Speaks of the Woman Who Encountered Innocence Sutra
  佛說婦人遇辜經[乞伏秦 聖堅譯
 • 0572,
  Phật Thuyết Trưởng Giả Pháp Chí Thê Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Wife of Elder Dharma Determination Sutra
  佛說長者法志妻經[失譯
 • 0573,
  Sai Ma Bà Đế Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Sutra on Bestowing Predictions Upon Kemavatīṣ
  差摩婆帝授記經[元魏 菩提流支譯
 • 0574,
  Phật Thuyết Kiên Cố Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Buddha Speaks of Solid Woman Sutra
  佛說堅固女經[隋 那連提耶舍譯
 • 0575,
  Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of Great Vipulya Sutra King Sutra
  佛說大方等修多羅王經[後魏 菩提流支譯
 • 0576,
  Phật Thuyết Chuyển Hữu Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Changing into Existence Sutra
  佛說轉有經[元魏 佛陀扇多譯
 • 0577,
  Phật Thuyết Đại Thừa Lưu Chuyển Chư Hữu Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Mahayana Flows and Changes into All Existences Sutra
  佛說大乘流轉諸有經[唐 義淨譯
 • 0578,
  Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  Undefiled Upasika Asks Sutra
  無垢優婆夷問經[後魏 瞿曇般若流支譯
 • 0579,
  Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  Upasikas’ Pure Conduct Dharma Doors Sutra
  優婆夷淨行法門經[失譯
 • 0580,
  Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Am Đề Ca Sư Tử Hống Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Daughter of an Elder, Roars Like a Lionthe Meaning Understood Sutra
  佛說長者女菴提遮師子吼了義經[失譯
 • 0581,
  Phật Thuyết Bát Sư Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Eight Teachers Sutra
  佛說八師經[吳 支謙譯
 • 0582,
  Phật Thuyết Tôn Đa Da Trí Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Sutra
  佛說孫多耶致經[吳 支謙譯
 • 0583,
  Phật Thuyết Hắc Thị Phạm Chí Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Brahmacari/Heretic Dark Clan
  佛說黑氏梵志經[吳 支謙譯
 • 0584,
  Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  Brahmacari/Heretic Long Nails Asks Sutra
  長爪梵志請問經[唐 義淨譯
 • 0585,
  Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Questions Posed by Brahma God Upholding the Mind Sutra
  持心梵天所問經[西晉 竺法護譯
 • 0586,
  Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Questions Posed by Brahma God Thinking of Benefits Sutra
  思益梵天所問經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0587,
  Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  Questions Posed by Brahma God Victorious Contemplation Sutra
  勝思惟梵天所問經[元魏 菩提流支譯
 • 0588,
  Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Heavenly God Suvikrāntacinti Sutra
  佛說須真天子經[西晉 竺法護譯
 • 0589,
  Phật Thuyết Ma Nghịch Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Demonic Rebellions Sutra
  佛說魔逆經[西晉 竺法護譯
 • 0590,
  Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Trí Nghiêm cộng Bảo Vân dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Heavenly Kings Sutra
  佛說四天王經[劉宋 智嚴共寶雲譯
 • 0591,
  Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  Questions Posed by Heavenly God Merchant Lord Sutra
  商主天子所問經[隋 闍那崛多譯
 • 0592,
  Thiên Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  God Asks Sutra
  天請問經[唐 玄奘譯
 • 0593,
  Phật Vi Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks the Dharma of Kings for Heavenly God Victorious Light Sutra
  佛為勝光天子說王法經[唐 義淨譯
 • 0594,
  Phật Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Causal Ground for Heavenly God Great Ease sutra
  佛說大自在天子因地經[宋 施護譯
 • 0595,
  Phật Thuyết Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Heavenly God Sūkarikāva Receiving the Three Refuges TherebyPrevented from the Evil Paths Sutra
  佛說嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經[宋 法天譯
 • 0596,
  Phật Thuyết Thiên Vương Thái Tử Tích La Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Prince of Heavenly King Sutra
  佛說天王太子辟羅經[失譯
 • 0597,
  Vương Huynh Đệ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Brothers of the Dragon King Sutra
  龍王兄弟經[吳 支謙譯
 • 0598,
  Phật Thuyết Hải Vương Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the King of Sea Dragons Sutra
  佛說海龍王經[西晉 竺法護譯
 • 0599,
  Phật Vi Hải Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Dharma Seal for the King of Sea Dragons Sutra
  佛為海龍王說法印經[唐 義淨譯
 • 0600,
  Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
  The Paths of Ten Good Karmas Sutra
  十善業道經[唐 實叉難陀譯
 • 0601,
  Phật Vi Sa Ca La Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Mahayana for the Dragon King Sāgara Sutra
  佛為娑伽羅龍王所說大乘經[宋 施護譯
 • 0602,
  Phật Thuyết Đại An Ban Thủ Ý Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Great Anapanasati Guarding of Thoughts Sutra
  佛說大安般守意經[後漢 安世高譯
 • 0603,
  Âm Trì Nhập Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Upholding and Entering the Skandhas Sutra
  陰持入經[後漢 安世高譯
 • 0604,
  Phật Thuyết Thiện Hành Tam Thập Thất Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the 37 Methods of Dhyana Practice Sutra
  佛說禪行三十七品經[後漢 安世高譯
 • 0605,
  Thiện Hành Pháp Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Thinking About Dharma in Dhyana Practice Sutra
  禪行法想經[後漢 安世高譯
 • 0606,
  Tu Hành Đạo Địa Kinh, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Cultivating the Path of Grounds Sutra
  修行道地經[西晉 竺法護譯
 • 0607,
  Đạo Địa Kinh, 1 quyển, [ Tăng Ca La Sát tạo Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  Path of Grounds Sutra
  道地經[僧伽羅剎造 後漢 安世高譯
 • 0608,
  Tiểu Đạo Địa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]
  Small Path of Grounds Sutra
  小道地經[後漢 支曜譯
 • 0609,
  Thiện Yếu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Essentials of Dhyana Sutra
  禪要經[失譯
 • 0610,
  Phật Thuyết Nội Thân Quán Chương Cú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Contemplating the Articles and Lines inside the Body Sutra
  佛說內身觀章句經[失譯
 • 0611,
  Pháp Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Contemplating the Dharma Sutra
  法觀經[西晉 竺法護譯
 • 0612,
  Thân Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Contemplating the Body Sutra
  身觀經[西晉 竺法護譯
 • 0613,
  Thiện Bí Yếu Pháp Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập đẳng dịch ]
  The Sutra of the Essential Dharmas to the Secrets of Dhyana
  禪祕要法經[姚秦 鳩摩羅什等譯
 • 0614,
  Tọa Thiền Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Sutra of Sitting Dhyana Samadhi
  坐禪三昧經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0615,
  Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Bodhisattva Admonishes the Dharma of Lust Sutra
  菩薩訶色欲法經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0616,
  Thiện Pháp Yếu Giải, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Essential Understandings of the Dhyana Dharma
  禪法要解[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0617,
  Tư Duy Lược Yếu Pháp, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Brief Essential Dharmas of Contemplation
  思惟略要法[
 • 0618,
  Đạt Ma Đa La Thiện Kinh, 2 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]
  Dharmatrata Dhyana Sutra
  達摩多羅禪經[東晉 佛陀跋陀羅譯
 • 0619,
  Ngũ Môn Thiện Kinh Yếu Dụng Pháp, 1 quyển, [ Phật Đà Mật Đa soạn Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]
  The Essential Practical Dharmas of the Sutra of the Five Doors of Dhyana
  五門禪經要用法[佛陀蜜多撰 劉宋 曇摩蜜多譯
 • 0620,
  Trì Thiện Bệnh Bí Yếu Pháp, 2 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Secret Essential Dharmas to Curing Dhyana Illnesses
  治禪病祕要法[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0621,
  Phật Thuyết Phật Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of the Buddha Seal Sutra
  佛說佛印三昧經[後漢 安世高譯
 • 0622,
  Phật Thuyết Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of Personal Oaths Sutra
  佛說自誓三昧經[後漢 安世高譯
 • 0623,
  Phật Thuyết Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Thus Come One’s Independent Certification to the Samadhiof Personal Oaths Sutra
  佛說如來獨證自誓三昧經[西晉 竺法護譯
 • 0624,
  Phật Thuyết Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]
  The Buddha Speaks of Questions About the Thus Come One’s Samadhi Posed by DrumaKinnara Sutra
  佛說伅真陀羅所問如來三昧經[後漢 支婁迦讖譯
 • 0625,
  Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Questions Posed by Kinnara King Great Tree
  大樹緊那羅王所問經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0626,
  Phật Thuyết A Xà Thế Vương Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]
  The Buddha Speaks of King Asoka Sutra
  佛說阿闍世王經[後漢 支婁迦讖譯
 • 0627,
  Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Manjushuri’s Universal Transcendence Samadhi Sutra
  文殊支利普超三昧經[西晉 竺法護譯
 • 0628,
  Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Chánh Pháp Kinh, 6 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Unprecedented Proper Dharma Sutra
  佛說未曾有正法經[宋 法天譯
 • 0629,
  Phật Thuyết Phóng Bát Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  The Buddha Speaks of the Placement of Alms Bowls Sutra
  佛說放缽經[闕譯
 • 0630,
  Phật Thuyết Thành Cụ Quang Minh Định Ý Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]
  The Buddha Speaks of Realizing and Being Replete with Bright Thoughts of SamadhiSutra
  佛說成具光明定意經[後漢 支曜譯
 • 0631,
  Phật Thuyết Pháp Luật Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of Vinaya Dharma Sutra
  佛說法律三昧經[吳 支謙譯
 • 0632,
  Phật Thuyết Tuệ Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of Wise Seal Sutra
  佛說慧印三昧經[吳 支謙譯
 • 0633,
  Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Thus Come One’s Wisdom Seal Sutra
  佛說如來智印經[失譯
 • 0634,
  Phật Thuyết Đại Thừa Trí Ấn Kinh, 5 quyển, [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Mahayana Wisdom Seal Sutra
  佛說大乘智印經[宋 智吉祥等譯
 • 0635,
  Phật Thuyết Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of Propagating the Way and Manifesting VastlySutra
  佛說弘道廣顯三昧經[西晉 竺法護譯
 • 0636,
  Vô Cực Bảo Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Priceless Jewel Samadhi Sutra
  無極寶三昧經[西晉 竺法護譯
 • 0637,
  Phật Thuyết Bảo Như Lai Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Đông Tấn Kì Đa Mật dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of Jeweled Thus Come One Sutra
  佛說寶如來三昧經[東晉 祇多蜜譯
 • 0638,
  Phật Thuyết Siêu Nhật Minh Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]
  The Buddha Speaks of the Samadhi of Transcending the Bright Sun Sutra
  佛說超日明三昧經[西晉 聶承遠譯
 • 0639,
  Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 10 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Moon Lamp Samadhi Sutra
  月燈三昧經[高齊 那連提耶舍譯
 • 0640,
  Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]
  The Buddha Speaks of Moon Lamp Samadhi Sutra
  佛說月燈三昧經[劉宋 先公譯
 • 0641,
  Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]
  The Buddha Speaks of Moon Lamp Samadhi Sutra
  佛說月燈三昧經[劉宋 先公譯
 • 0642,
  Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of the Foremost Shurangama Samadhi Sutra
  佛說首楞嚴三昧經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0643,
  Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, 10 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sea of Contemplating the Buddhas Samadhi Sutra
  佛說觀佛三昧海經[東晉 佛陀跋陀羅譯
 • 0644,
  Phật Thuyết Kim Cương Tam Muội Bổn Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks Vajra Samadhi’s Inherent Nature as Pure, Indestructible andUnceasing Sutra
  佛說金剛三昧本性清淨不壞不滅經[失譯
 • 0645,
  Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Sutra of Uncertain Samadhi That Enters Samadhi and Enters the Seal
  不必定入定入印經[元魏 瞿曇般若流支譯
 • 0646,
  Nhập Định Bất Định Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Seal of Entering Samadhi and No Samadhi Sutra
  入定不定印經[唐 義淨譯
 • 0647,
  Lực Trang Nghiêm Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Samadhi of Adorned Power Sutra
  力莊嚴三昧經[隋 那連提耶舍譯
 • 0648,
  Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Quiescent Illumination and Spiritual Transformation Samadhi Sutra
  寂照神變三摩地經[唐 玄奘譯
 • 0649,
  Quán Sát Chư Pháp Hành Kinh, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  Contemplating the Conduct of All Dharmas Sutra
  觀察諸法行經[隋 闍那崛多譯
 • 0650,
  Chư Pháp Vô Hành Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  All Dharmas Without Conduct Sutra
  諸法無行經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0651,
  Phật Thuyết Chư Pháp Bổn Vô Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of All Dharmas Are Fundamentally Absent Sutra
  佛說諸法本無經[隋 闍那崛多譯
 • 0652,
  Phật Thuyết Đại Thừa Tùy Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp Kinh, 3 quyển, [ Tống Thiệu Đức đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Accompanying and Turning the Mahayana to Proclaim AllDharmas Sutra
  佛說大乘隨轉宣說諸法經[宋 紹德等譯
 • 0653,
  Phật Tạng Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddhist Treasury Sutra
  佛藏經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0654,
  Phật Thuyết Nhập Vô Phân Biệt Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Entering All Non-Discriminating Dharma Doors Sutra
  佛說入無分別法門經[宋 施護譯
 • 0655,
  Phật Thuyết Thắng Nghĩa Không Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of the Emptiness of Victorious Meanings Sutra
  佛說勝義空經[宋 施護等譯
 • 0656,
  Bồ Tát Anh Lạc Kinh, 14 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  Necklaces of Bodhisattvas Sutra
  菩薩瓔珞經[姚秦 竺佛念譯
 • 0657,
  Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha Speaks of Flower Hands Sutra
  佛說華手經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0658,
  Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]
  Jeweled Clouds Sutra
  寶雲經[梁 曼陀羅仙譯
 • 0659,
  Đại Thừa Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên cộng Tăng Ca Bà La dịch ]
  Mahayana Jeweled Clouds Sutra
  大乘寶雲經[梁 曼陀羅仙共僧伽婆羅譯
 • 0660,
  Phật Thuyết Bảo Vũ Kinh, 10 quyển, [ Đường Đạt Ma Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of Jeweled Rain Sutra
  佛說寶雨經[唐 達摩流支譯
 • 0661,
  Đại Thừa Bách Phước Tương Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  Marks of A Hundred Mahayana Blessings Sutra
  大乘百福相經[唐 地婆訶羅譯
 • 0662,
  Đại Thừa Bách Phước Trang Nghiêm Tương Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  Adorned Marks of A Hundred Mahayana Blessings Sutra
  大乘百福莊嚴相經[唐 地婆訶羅譯
 • 0663,
  Kim Quang Minh Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  Golden Light Sutra
  金光明經[北涼 曇無讖譯
 • 0664,
  Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh, 8 quyển, [ Tùy Bảo Quý Hợp ]
  Combined Golden Light Sutra
  合部金光明經[隋 寶貴合
 • 0665,
  Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  Most Victorious King Golden Light Sutra
  金光明最勝王經[唐 義淨譯
 • 0666,
  Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]
  Great Vaipulya Thus Come One’s Treasury Sutra
  大方等如來藏經[東晉 佛陀跋陀羅譯
 • 0667,
  Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  Great Means Expansive Thus Come One’s Treasury Sutra
  大方廣如來藏經[唐 不空譯
 • 0668,
  Phật Thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of Neither Increase Nor Decrease Sutra
  佛說不增不減經[元魏 菩提流支譯
 • 0669,
  Phật Thuyết Vô Thượng Y Kinh, 2 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]
  The Buddha Speaks of Reliance on the Unsurpassed Sutra
  佛說無上依經[梁 真諦譯
 • 0670,
  Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Lankavatara Jewels Sutra
  楞伽阿跋多羅寶經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0671,
  Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  Entering Lankavatara Sutra
  入楞伽經[元魏 菩提流支譯
 • 0672,
  Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 7 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
  Mahayana Entry into the Lankavatara Sutra
  大乘入楞伽經[唐 實叉難陀譯
 • 0673,
  Đại Thừa Đồng Tánh Kinh, 2 quyển, [ Vũ Văn Chu Xà Na Da Xá dịch ]
  The Same Nature of Mahayana Sutra
  大乘同性經[宇文周 闍那耶舍譯
 • 0674,
  Chứng Khế Đại Thừa Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  Certify to and Correspond with the Mahayana Sutra
  證契大乘經[唐 地婆訶羅譯
 • 0675,
  Thâm Mật Giải Thoát Kinh, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  Profound and Esoteric Liberation Sutra
  深密解脫經[元魏 菩提流支譯
 • 0676,
  Giải Thâm Mật Kinh, 5 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Understanding the Profound and Esoteric Sutra
  解深密經[唐 玄奘譯
 • 0677,
  Phật Thuyết Giải Tiết Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  The Buddha Speaks of Freeing the Knot Sutra
  佛說解節經[陳 真諦譯
 • 0678,
  Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Understanding the Meaning of the Paramitas of the Consecutive Liberation GroundsSutra
  相續解脫地波羅蜜了義經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0679,
  Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xử Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  Understanding the Meaning of the Paramitas of the Consecutive Liberation of Complying with the Places Where the Thus Come Ones Worked Sutra
  相續解脫如來所作隨順處了義經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0680,
  Phật Thuyết Phật Địa Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Buddha Speaks of the Grounds of Buddhas Sutra
  佛說佛地經[唐 玄奘譯
 • 0681,
  Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Mahayana Secret Adornments Sutra
  大乘密嚴經[唐 地婆訶羅譯
 • 0682,
  Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  The Mahayana Secret Adornments Sutra
  大乘密嚴經[唐 不空譯
 • 0683,
  Phật Thuyết Chư Đức Phước Điền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập Pháp Cự cộng dịch ]
  The Buddha Speaks of All Virtuous Fields of Blessings Sutra
  佛說諸德福田經[西晉 法立法炬共譯
 • 0684,
  Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Kindness of Parents are Difficult to Repay Sutra
  佛說父母恩難報經[後漢 安世高譯
 • 0685,
  Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Ullambana Sutra
  佛說盂蘭盆經[西晉 竺法護譯
 • 0686,
  Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Repaying Kindness and Offering the Bowl Sutra
  佛說報恩奉盆經[失譯
 • 0687,
  Phật Thuyết Hiếu Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Filial Children Sutra
  佛說孝子經[失譯
 • 0688,
  Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Unprecedented Sutra
  佛說未曾有經[失譯
 • 0689,
  Thậm Hy Hữu Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Most Rare Sutra
  甚希有經[唐 玄奘譯
 • 0690,
  Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Comparatively Rare Merit Sutra
  佛說希有挍量功德經[隋 闍那崛多譯
 • 0691,
  Tối Vô Bỉ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Most Unsurpassed Sutra
  最無比經[唐 玄奘譯
 • 0692,
  Phật Thuyết Tác Phật Hình Tượng Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  The Buddha Speaks of Building Buddha Images Sutra
  佛說作佛形像經[闕譯
 • 0693,
  Phật Thuyết tạo Lập Hình Tượng Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  The Buddha Speaks of the Retribution of Blessing from Building Images Sutra
  佛說造立形像福報經[闕譯
 • 0694,
  Phật Thuyết Đại Thừa tạo Tượng Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]
  The Buddha Speaks of the Merit of Building Mahayana Images Sutra
  佛說大乘造像功德經[唐 提雲般若譯
 • 0695,
  Phật Thuyết Quán Tẩy Phật Hình Tượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of Washing Buddha Images Sutra
  佛說灌洗佛形像經[西晉 法炬譯
 • 0696,
  Phật Thuyết Ma Ha Sát Đầu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Mahasattva Sutra
  佛說摩訶剎頭經[西晉 聖堅譯
 • 0697,
  Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
  The Buddha Speaks of the Merit of Bathing Images Sutra
  佛說浴像功德經[唐 寶思惟譯
 • 0698,
  Dục Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Merit of Bathing the Buddha Sutra
  浴佛功德經[唐 義淨譯
 • 0699,
  Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Buddha Speaks of the Merit of Building Stupas Sutra
  佛說造塔功德經[唐 地婆訶羅譯
 • 0700,
  Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
  The Merit of Circling the Buddha Stupa Clockwise Sutra
  右繞佛塔功德經[唐 實叉難陀譯
 • 0701,
  Phật Thuyết Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of All Sangha Members’ Washings in A Warm Room Sutra
  佛說溫室洗浴眾僧經[後漢 安世高譯
 • 0702,
  Phật Thuyết Thi Đăng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Buddha Speaks of the Merit of Giving Lamps Sutra
  佛說施燈功德經[高齊 那連提耶舍譯
 • 0703,
  Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Causes and Conditions of the Finger Lamp Sutra
  燈指因緣經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0704,
  Phật Thuyết Lâu Các Chánh Pháp Cam Lộ Cổ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sweet Dew Drum of the Proper Dharma in the Pavilion Sutra
  佛說樓閣正法甘露鼓經[宋 天息災譯
 • 0705,
  Phật Thuyết Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of Giving Sutra
  佛說布施經[宋 法賢譯
 • 0706,
  Phật Thuyết Ngũ Đại Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Five Major Givings Sutra
  佛說五大施經[宋 施護等譯
 • 0707,
  Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Merit of Leaving the Householder’s Life Sutra
  佛說出家功德經[失譯
 • 0708,
  Liễu Bổn Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Understanding Fundamental Birth and Death Sutra
  了本生死經[吳 支謙譯
 • 0709,
  Phật Thuyết Đạo Dụ Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]
  The Buddha Speaks of Rice Stalks Sutra
  佛說稻芉經[闕譯
 • 0710,
  Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Can Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  The Metaphor of Mahayana Conditions Growing Rice Straws Spoken by Bodhisattva Kind Clan Sutra
  慈氏菩薩所說大乘緣生稻芉喻經[唐 不空譯
 • 0711,
  Đại Thừa Xá Lê Sa Đam Ma Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Mahayana Salistambha Sutra
  大乘舍黎娑擔摩經[宋 施護譯
 • 0712,
  Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Ma hayana Rice Straw Sutra
  佛說大乘稻芉經[失譯
 • 0713,
  Bối Đa Thọ Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  Contemplating the Twelve Causal Links Beneath the Pattra/Tala Tree Sutra
  貝多樹下思惟十二因緣經[吳 支謙譯
 • 0714,
  Duyên Khởi Thánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Rising Conditions for the Holy Path Sutra
  緣起聖道經[唐 玄奘譯
 • 0715,
  Phật Thuyết Cựu Thành Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Metaphor of an Old City Sutra
  佛說舊城喻經[宋 法賢譯
 • 0716,
  Duyên Sinh Sớ Thắng Phân Pháp Bổn Kinh, 2 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]
  Past Conditions for the Arising of the Initial Victorious Dharma Door Sutra
  緣生初勝分法本經[隋 達摩笈多譯
 • 0717,
  Phân Biệt Duyên Khởi Sớ Thắng Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Different Conditions for the Arising of the Initial Victorious Dharma Door Sutra
  分別緣起初勝法門經[唐 玄奘譯
 • 0718,
  Phật Thuyết Phân Biệt Duyên Sinh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of the Arising of Different Conditions Sutra
  佛說分別緣生經[宋 法天譯
 • 0719,
  Thập Nhị Duyên Sinh Tường Thụy Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Twelve Conditions Giving Rise to Auspiciousness Sutra
  十二緣生祥瑞經[宋 施護譯
 • 0720,
  Vô Minh La Sát Tập, 3 quyển, [ Thất dịch ]
  A Collection of Ignorant Raksashas
  無明羅剎集[失譯
 • 0721,
  Chánh Pháp Niệm Xử Kinh, 70 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Mindful Place of the Proper Dharma Sutra
  正法念處經[元魏 瞿曇般若流支譯
 • 0722,
  Diệu Pháp Thánh Niệm Xử Kinh, 8 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Sagely Mindful Place of the Wonderful Dharma Sutra
  妙法聖念處經[宋 法天譯
 • 0723,
  Phân Biệt Nghiệp Báo Lược Kinh, 1 quyển, [ Đại Dũng Bồ Tát soạn Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]
  A Brief Sutra on the Different Karmic Retributions
  分別業報略經[大勇菩薩撰 劉宋 僧伽跋摩譯
 • 0724,
  Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Response Retribution to Offense Karma to Teaching Aboutthe Hells Sutra
  佛說罪業應報教化地獄經[後漢 安世高譯
 • 0725,
  Phật Thuyết Lục Đạo Ca Đà Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Gathas About the Six Paths Sutra
  佛說六道伽陀經[宋 法天譯
 • 0726,
  Lục Thú Luân Hồi Kinh, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]
  Transmigration Among the Six Destinies Sutra
  六趣輪迴經[馬鳴菩薩集 宋 日稱等譯
 • 0727,
  Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]
  The Path of Ten Unwholesome Karmas Sutra
  十不善業道經[馬鳴菩薩集 宋 日稱等譯
 • 0728,
  Chư Pháp Tập Yếu Kinh, 10 quyển, [ Quán Vô Úy Tôn Giả tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]
  The Essential Collection of All Dharmas Sutra
  諸法集要經[觀無畏尊者集 宋 日稱等譯
 • 0729,
  Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Rising of Differing Good and Bad Sutra
  佛說分別善惡所起經[後漢 安世高譯
 • 0730,
  Phật Thuyết Xử Xử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of Place to Place Sutra
  佛說處處經[後漢 安世高譯
 • 0731,
  Phật Thuyết Thập Bát Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the 18 Nirayas Sutra
  佛說十八泥犁經[後漢 安世高譯
 • 0732,
  Phật Thuyết Mạ Ý Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Thoughts of Scolding Sutra
  佛說罵意經[後漢 安世高譯
 • 0733,
  Phật Thuyết Kiên Ý Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of Solid Thoughts Sutra
  佛說堅意經[後漢 安世高譯
 • 0734,
  Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Ghost’s Questions for Mahamalgayayana Sutra
  佛說鬼問目連經[後漢 安世高譯
 • 0735,
  Phật Thuyết Tứ Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Vows Sutra
  佛說四願經[吳 支謙譯
 • 0736,
  Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Self-Invasions Sutra
  佛說四自侵經[西晉 竺法護譯
 • 0737,
  Sở Dục Trí Hoạn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Diseases Caused by Desire Sutra
  所欲致患經[西晉 竺法護譯
 • 0738,
  Phật Thuyết Phân Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Discrimination Sutra
  佛說分別經[西晉 竺法護譯
 • 0739,
  Phật Thuyết Mạn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]
  The Buddha Speaks of Conceit Toward the Dharma Sutra
  佛說慢法經[西晉 法炬譯
 • 0740,
  Phật Thuyết Át Đa Hòa Đa Kì Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra on An Duo H’e Duo Sh’e
  佛說頞多和多耆經[失譯
 • 0741,
  Ngũ Khổ Chương Cú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Articles and Lines to the Five Sufferings Sutra
  五苦章句經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0742,
  Phật Thuyết Tự Ái Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of Self-Love Sutra
  佛說自愛經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0743,
  Phật Thuyết Trung Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of Loyalty Sutra
  佛說忠心經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0744,
  Phật Thuyết Trừ Khủng Tai Hoạn Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Eliminating the Fear of Disasters and Diseases Sutra
  佛說除恐災患經[乞伏秦 聖堅譯
 • 0745,
  Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]
  The Buddha Speaks of Miscellaneous Treasuries Sutra
  佛說雜藏經[東晉 法顯譯
 • 0746,
  Ngạ Quỷ Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Retribution of Hungry Ghosts Sutra
  餓鬼報應經[失譯
 • 0747a,
  a. Phật Thuyết Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  a. The Buddha Speaks of the Retribution of Offenses and Blessings Sutra
  a. 佛說罪福報應經[劉宋 求那跋陀羅譯
  b. Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  b. The Buddha Speaks of the Retribution of the Offenses and Blessings of theTransmigrating Five Paths Sutra
  b. 佛說輪轉五道罪福報應經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0748,
  Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Protecting Purity Sutra
  佛說護淨經[失譯
 • 0749,
  Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Causes and Conditions for Protecting the Sangha Sutra
  佛說因緣僧護經[失譯
 • 0750,
  Sa Di La Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Sha Mi Luo, Name Sutra
  沙彌羅經[失譯
 • 0751,
  a. Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  a. The Buddha Speaks of the Five Non-Returns Sutra
  a. 佛說五無反復經[劉宋 沮渠京聲譯
  b. Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  b. The Buddha Speaks of the Five Non-Returns Sutra
  b. 佛說五無返復經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0752,
  Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Five Non-Returns Sutra
  佛說五無返復經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0753,
  Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Birth and Death of Twelve Categories of Beings Sutra
  十二品生死經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0754,
  Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]
  The Buddha Speaks of Unprecedented Causes and Conditions Sutra
  佛說未曾有因緣經[蕭齊 曇景譯
 • 0755,
  Phật Thuyết Tịnh Ý Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Questions Posed by Pure Thoughts Upasika Sutra
  佛說淨意優婆塞所問經[宋 施護譯
 • 0756,
  Phật Thuyết Bát Vô Hạ Hữu Hạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra of Eight Things for Which There is Time or No Time
  佛說八無暇有暇經[唐 義淨譯
 • 0757,
  Phật Thuyết Thân Mao Hỉ Thọ Kinh, 3 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of Hairs Stand on End with Joy Sutra
  佛說身毛喜豎經[宋 惟淨等譯
 • 0758,
  Phật Thuyết Chư Hành Hữu Vi Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of All Conducts as Conditional Sutra
  佛說諸行有為經[宋 法天譯
 • 0759,
  Phật Thuyết Giác Lượng Thọ Mệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of Comparison of Lifespan Sutra
  佛說較量壽命經[宋 天息災譯
 • 0760,
  Duy Nhật Tạp Nan Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Sutra of Wei R) Miscellaneous Difficulties
  惟日雜難經[吳 支謙譯
 • 0761,
  Phật Thuyết Pháp Tập Kinh, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks Dharma Accumulation Sutra
  佛說法集經[元魏 菩提流支譯
 • 0762,
  Phật Thuyết Quyết Định Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of Decisive Meaning Sutra
  佛說決定義經[宋 法賢譯
 • 0763,
  Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh, 3 quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of the Decisive Meaning of Dharma Vehicles Sutra
  佛說法乘義決定經[宋 金總持等譯
 • 0764,
  Phật Thuyết Pháp Tập Danh Sổ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Dharma of Accumulating Names Sutra
  佛說法集名數經[宋 施護譯
 • 0765,
  ổn Sự Kinh, 7 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Past Events Sutra
  本事經[唐 玄奘譯
 • 0766,
  Phật Thuyết Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Dharma Body Sutra
  佛說法身經[宋 法賢譯
 • 0767,
  Phật Thuyết Tam Phẩm Đệ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Three Categories of Disciples Sutra
  佛說三品弟子經[吳 支謙譯
 • 0768,
  Tam Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Three Wisdoms Sutra
  三慧經[失譯
 • 0769,
  Phật Thuyết Tứ Bối Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Generations Sutra
  佛說四輩經[西晉 竺法護譯
 • 0770,
  Phật Thuyết Tứ Bất Khả Đắc Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Unattainables Sutra
  佛說四不可得經[西晉 竺法護譯
 • 0771,
  Tứ Phẩm Học Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Four Categories of Dharmas to Learn Sutra
  四品學法經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0772,
  Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Mahayana Four Dharmas Sutra
  大乘四法經[唐 地婆訶羅譯
 • 0773,
  Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Buddha Speaks of the Bodhisattvas’ Cultivation of the Four Dharmas Sutra
  佛說菩薩修行四法經[唐 地婆訶羅譯
 • 0774,
  Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
  The Mahayana Four Dharmas Sutra
  大乘四法經[唐 實叉難陀譯
 • 0775,
  Phật Thuyết Tứ Vô Sở Úy Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Fearlessnesses Sutra
  佛說四無所畏經[宋 施護譯
 • 0776,
  Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Four Categories of Dharma Doors Sutra
  佛說四品法門經[宋 法賢譯
 • 0777,
  Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Worthy Ones’ Five Blessings and Virtues Sutra
  佛說賢者五福德經[西晉 白法祖譯
 • 0778,
  Phật Thuyết Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Nghiêm Phật Điều dịch ]
  The Buddha Speaks of the Bodhisattvas’ Internal Practice of the Six Paramitas Sutra
  佛說菩薩內習六波羅蜜經 [後漢 嚴佛調譯
 • 0779,
  Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Awakening of Eight Great Men Sutra
  佛說八大人覺經[後漢 安世高譯
 • 0780,
  Phật Thuyết Thập Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Vật Đề Đề Tê Ngư dịch ]
  The Buddha Speaks of the Ten Powers Sutra
  佛說十力經[唐 勿提提犀魚譯
 • 0781,
  Phật Thuyết Phật Thập Lực Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of the Buddhas’ Ten Powers Sutra
  佛說佛十力經[宋 施護等譯
 • 0782,
  Phật Thuyết Thập Hào Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
  The Buddha Speaks of the Ten Names Sutra
  佛說十號經[宋 天息災譯
 • 0783,
  Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha Speaks of the Twelve Dutanghas Sutra
  佛說十二頭陀經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0784,
  Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Ca Diếp Ma Đằng cộng Pháp Lan dịch ]
  The 42 Sections Sutra
  四十二章經[後漢 迦葉摩騰共法蘭譯
 • 0785,
  Đắc Đạo Thê Chanh Tích Trượng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Acquiring the Ladder of the Way and Orange Tin Staff Sutra
  得道梯橙錫杖經[失譯
 • 0786,
  Phật Thuyết Mộc Hoạn Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Wooden Sapindus Beads Sutra
  佛說木槵子經[失譯
 • 0787,
  Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  A Comparison of Merit Counted with Beads in Manjushuri’s Mantra Treasury
  曼殊室利咒藏中校量數珠功德經[唐 義淨譯
 • 0788,
  Phật Thuyết Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
  The Buddha Speaks of A Comparison of Merit Counted with Beads Sutra
  佛說校量數珠功德經[唐 寶思惟譯
 • 0789,
  Kim Cương Đảnh Du Già Niệm Châu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
  Vajra Summit Yogacari Recitation Beads Sutra
  金剛頂瑜伽念珠經[唐 不空譯
 • 0790,
  Phật Thuyết Bột Kinh Sao, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Bo, Name’s Copying Out Sutras
  佛說孛經抄[吳 支謙譯
 • 0791,
  Phật Thuyết Xuất Gia Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Conditions for Leaving the Householders’ Life Sutra
  佛說出家緣經[後漢 安世高譯
 • 0792,
  Phật Thuyết Pháp Thọ Trần Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Buddha Speaks of the Dharma of Receiving Dust Sutra
  佛說法受塵經[後漢 安世高譯
 • 0793,
  Phật Thuyết Phật Y Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm cộng Chi Việt dịch ]
  The Buddha Speaks of Buddha the Physician Sutra
  佛說佛醫經[吳 竺律炎共支越譯
 • 0794,
  a. Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]
  a. The Buddha Speaks of Time and Not Time Sutra
  a. 佛說時非時經[西晉 若羅嚴譯
  b. Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]
  b. The Buddha Speaks of Time and Not Time Sutra
  b. 佛說時非時經[西晉 若羅嚴譯
 • 0795,
  Phật Trì Thân Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Cures Bodies Sutra
  佛治身經[失譯
 • 0796,
  Phật Thuyết Kiến Chánh Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  The Buddha Speaks of Viewing the Proper Sutra
  佛說見正經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0797,
  a. Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]
  a. The Buddha Speaks of Poor Old Man Sutra
  a. 佛說貧窮老公經[劉宋 慧簡譯
  b. Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]
  b. The Buddha Speaks of Poor Old Man Sutra
  b. 佛說貧窮老公經[劉宋 慧簡譯
 • 0798,
  Phật Thuyết Tiến Học Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Buddha Speaks of Advancing in Studies Sutra
  佛說進學經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0799,
  Phật Thuyết Lược Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch]
  The Buddha Speaks of Brief Teachings and Warnings Sutra
  佛說略教誡經[唐 義淨譯
 • 0800,
  Phật Thuyết Vô Thượng Xử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Unsurpassed Place Sutra
  佛說無上處經[失譯
 • 0801,
  Phật Thuyết Vô Thường Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Buddha Speaks of Impermanence Sutra
  佛說無常經[唐 義淨譯
 • 0802,
  Phật Thuyết Tín Giải Trí Lực Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of the Wisdom Power of Faith and Understanding Sutra
  佛說信解智力經[宋 法賢譯
 • 0803,
  Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Buddha Speaks of A Pure Mind Sutra
  佛說清淨心經[宋 施護等譯
 • 0804,
  Phật Thuyết Giải Ưu Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Buddha Speaks of Relieving Worries Sutra
  佛說解憂經[宋 法天譯
 • 0805,
  Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Chandana Trees Sutra
  佛說栴檀樹經[失譯
 • 0806,
  Phật Thuyết Khô Thọ Kinh, 1 quyển, [ ]
  The Buddha Speaks of Withered Trees Sutra
  佛說枯樹經
 • 0807,
  Phật Thuyết Nội Tạng Bách Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Inner Treasury of Hundreds of Jewels Sutra
  佛說內藏百寶經[後漢 支婁迦讖譯
 • 0808,
  Phật Thuyết Độc Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of Calves Sutra
  佛說犢子經[吳 支謙譯
 • 0809,
  Phật Thuyết Nhũ Quang Phật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Buddha Milk Light Sutra
  佛說乳光佛經[西晉 竺法護譯
 • 0810,
  Chư Phật Yếu Tập Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Essential Collection on All Buddhas Sutra
  諸佛要集經[西晉 竺法護譯
 • 0811,
  Phật Thuyết Quyết Định Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Decisive United Upholding Sutra
  佛說決定總持經[西晉 竺法護譯
 • 0812,
  Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Bodhisattva Practices the Body with 50 Conditions Sutra
  菩薩行五十緣身經[西晉 竺法護譯
 • 0813,
  Phật Thuyết Vô Hy Vọng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Hopelessness Sutra
  佛說無希望經[西晉 竺法護譯
 • 0814,
  Phật Thuyết Tượng dịch Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of the Armpit of the Elephant Sutra
  佛說象腋經[劉宋 曇摩蜜多譯
 • 0815,
  Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Ascends into the Triyastrimsha Heaven to Speak Dharma for His Mother Sutra
  佛昇忉利天為母說法經[西晉 竺法護譯
 • 0816,
  Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Infinite Transformations of the Way of Spiritual Travel Sutra
  佛說道神足無極變化經[西晉 安法欽譯
 • 0817,
  Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Greatly Pure Dharma Door Sutra
  佛說大淨法門經[西晉 竺法護譯
 • 0818,
  Đại Trang Nghiêm Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Greatly Adorned Dharma Door Sutra
  大莊嚴法門經[隋 那連提耶舍譯
 • 0819,
  Phật Thuyết Pháp Thường Trụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of Dharma Abiding Always Sutra
  佛說法常住經[失譯
 • 0820,
  Phật Thuyết Diễn Đạo Tục Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]
  The Buddha Speaks of the Sutra Proclaiming Monastic and Secular Karma
  佛說演道俗業經[乞伏秦 聖堅譯
 • 0821,
  Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]
  The Great Means Expansive Thus Come Ones Secret Treasury Sutra
  大方廣如來祕密藏經[失譯
 • 0822,
  Phật Thuyết Chư Pháp Dũng Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of All Bold Kings of Dharma Sutra
  佛說諸法勇王經[劉宋 曇摩蜜多譯
 • 0823,
  Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Buddha Speaks of All Tall Kings of Dharma Sutra
  佛說一切法高王經[元魏 瞿曇般若流支譯
 • 0824,
  Chư Pháp Tối Thượng Vương Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Most Supreme King of All Dharmas Sutra
  諸法最上王經[隋 闍那崛多譯
 • 0825,
  Phật Thuyết Thậm Thâm Đại Hồi Hướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Most Profound Great Transference Sutra
  佛說甚深大迴向經[失譯
 • 0826,
  Đệ Tử Tử Phục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]
  The Revived Disciple Sutra
  弟子死復生經[劉宋 沮渠京聲譯
 • 0827,
  Phật Thuyết Giải Đãi Canh Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Huệ Giản dịch ]
  The Buddha Speaks of A Lax Farmer Sutra
  佛說懈怠耕者經[劉宋 惠簡譯
 • 0828,
  Vô Tự Bảo Khiếp Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Wordless Jeweled Chest Sutra
  無字寶篋經[元魏 菩提流支譯
 • 0829,
  Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ Quang Minh Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Mahayana Universally Bright Treasury Apart from Words Sutra
  大乘離文字普光明藏經[唐 地婆訶羅譯
 • 0830,
  Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La Tái dịch ]
  The Mahayana Pervasively Shining Light Treasury of the Wordless Dharma Doors Sutra
  大乘遍照光明藏無字法門經[唐 地婆訶羅再譯
 • 0831,
  Báng Phật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  Slandering the Buddha utra
  謗佛經[元魏 菩提流支譯
 • 0832,
  Phật Ngữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Words of Buddhas Sutra
  佛語經[元魏 菩提流支譯
 • 0833,
  Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  The Victory of the Primary Dharma Sutra
  第一義法勝經[元魏 瞿曇般若流支譯
 • 0834,
  Đại Uy Đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]
  The Immortal Greatly Awesome Light Inquires About Doubts Sutra
  大威燈光仙人問疑經[隋 闍那崛多等譯
 • 0835,
  Như Lai Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
  The Thus Come One’s Lion Roar Sutra
  如來師子吼經[元魏 佛陀扇多譯
 • 0836,
  Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Great Means Expansive Lion Roar Sutra
  大方廣師子吼經[唐 地婆訶羅譯
 • 0837,
  Phật Thuyết Xuất Sinh Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Giving Rise to Bodhi Resolve Sutra
  佛說出生菩提心經[隋 闍那崛多譯
 • 0838,
  Phật Thuyết Phát Bồ Đề Tâm Phá Chư Ma Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Making the Bodhi Resolve to Shatter All Demons Sutra
  佛說發菩提心破諸魔經[宋 施護譯
 • 0839,
  Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, 2 quyển, [ Tùy Bồ Đề Đăng dịch ]
  Checking on Good and Bad Karmic Retributions Sutra
  占察善惡業報經[隋 菩提燈譯
 • 0840,
  Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Praising the Merit of Mahayana Sutra
  稱讚大乘功德經[唐 玄奘譯
 • 0841,
  Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]
  Speaking of How Wonderful Dharma Determines Karmic Retribution Sutra
  說妙法決定業障經[唐 智嚴譯
 • 0842,
  Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Đa La dịch ]
  The Sutra of Understanding the Meaning of the Great Means Expansive PerfectEnlightenment Sutra
  大方廣圓覺修多羅了義經[唐 佛陀多羅譯
 • 0843,
  Phật Thuyết Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Inconceivable Mahayana Spiritual States Sutra
  佛說大乘不思議神通境界經[宋 施護譯
 • 0844,
  Phật Thuyết Đại Phương Quảng Vị Tằng Hữu Kinh Thiện Xảo Phương Tiện Phẩm, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of the Great Means Expansive Unprecedented Sutra, Clever Expediences Chapter
  佛說大方廣未曾有經善巧方便品[宋 施護譯
 • 0845,
  Phật Thuyết Tôn Na Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  The Buddha Speaks of Cunda Sutra
  佛說尊那經[宋 法賢譯
 • 0846,
  Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
  The Sutra of Non-Buddhists Ask the Sage About the Meaning of No-Self in theMahayana Dharma
  外道問聖大乘法無我義經[宋 法天譯
 • 0847,
  Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hành Môn Chư Kinh Yếu Tập, 3 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]
  The Essential Collection of All Sutras in the Mahayana Cultivation of BodhisattvaPractices
  大乘修行菩薩行門諸經要集[唐 智嚴譯

Add Comment