Sanskrit Canon: 釋經論部 | Interpreting Sutras Shastra Division | Bộ Thích Kinh Luận | T.1505 – T.1535

 • 1505,
  Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]
  An Explanation of the Subcommentaries on the Four Agamas
  四阿鋡暮抄解[婆素跋陀撰 符秦 鳩摩羅佛提等譯
 • 1506,
  Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch ]
  The Shastra of the Three Dharmas for Saving
  三法度論[東晉 僧伽提婆譯
 • 1507,
  Phân Biệt Công Đức Luận, 5 quyển, [ Thất dịch Phụ Hậu Hán lục ]
  The Shastra of Discriminating Merit
  分別功德論[失譯附後漢錄
 • 1508,
  A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền cộng Nghiêm Phật Điều dịch ]
  The Sutra of Agama’s Oral Explanation of the Twelve Causal Links
  阿含口解十二因緣經[後漢 安玄共嚴佛調譯
 • 1509 ,
  Đại Trí Độ Luận, 100 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Great Wisdom Paramita Shastra
  大智度論[龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯
 • 1510,
  a. Kim Cương Bát Nhã Luận, 2 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]
  a. The Vajra Prajna Shastra
  a. 金剛般若論[無著菩薩造 隋 達磨笈多譯
  b. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]
  b. The Shastra on the Vajra Prajna Paramita Sutra
  b. 金剛般若波羅蜜經論[無著菩薩造 隋 達磨笈多譯
 • 1511,
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Shastra on the Vajra Prajna Paramita Sutra
  金剛般若波羅蜜經論[天親菩薩造 元魏 菩提流支譯
 • 1512,
  Kim Cương Tiên Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Vajra Immortal Shastra
  金剛仙論[世親菩薩造 金剛仙論師釋 元魏 菩提流支譯
 • 1513,
  Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Thích, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo tụng Thế Thân Bồ Tát thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  An Explanation of the Shastra Capable of Severing Vajra Prajna Paramita Sutra
  能斷金剛般若波羅蜜多經論釋[無著菩薩造頌 世親菩薩釋 唐 義淨譯
 • 1514,
  Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Verses on the Shastra Capable of Severing Vajra Prajna Paramita Sutra
  能斷金剛般若波羅蜜多經論頌[無著菩薩造 唐 義淨譯
 • 1515,
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, 2 quyển, [ Công Đức Thi Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng dịch ]
  The Shastra of Shattering Grasping and Attachment Without Destroying False Names onthe Sutra Vajra Prajna Paramita
  金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論[功德施菩薩造 唐 地婆訶羅等譯
 • 1516,
  Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Luận, 2 quyển, [ Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]
  The Shastra of Exquisite Meanings on the Nine Verses of the Sagely Mother PrajnaParamita of Buddhas
  聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論[勝德赤衣菩薩造 宋 法護等譯
 • 1517,
  Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận, 4 quyển, [ Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Shastra of Explanations on the Collection of Perfection and Essential Meanings of the Mother Prajna Paramita of Buddhas
  佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論[三寶尊菩薩造 大域龍菩薩造本論 宋 施護等譯
 • 1518,
  Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
  The Shastra on the Collection of Perfection and Essential Meanings of the Mother PrajnaParamita of Buddhas
  佛母般若波羅蜜多圓集要義論[大域龍菩薩造 宋 施護等譯
 • 1519,
  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, 2 quyển, [ Đại Thừa Luận Sư Bà Tẩu Bàn Đậu Thích Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi cộng Đàm Lâm đẳng dịch ]
  Upadea on the Wonderful Dharma Lotus Sutra
  妙法蓮華經憂波提舍[大乘論師婆藪槃豆釋 後魏 菩提留支共曇林等譯
 • 1520,
  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Lặc Na Ma Đề cộng Tăng Lãng đẳng dịch ]
  Upadea on the Wonderful Dharma Lotus Sutra
  妙法蓮華經論優波提舍[婆藪般豆菩薩造 元魏 勒那摩提共僧朗等譯
 • 1521,
  Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, 17 quyển, [ Thánh Giả Thọ tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Shastra on the Ten Dwellings’ Vibhasha
  十住毘婆沙論[聖者龍樹造 後秦 鳩摩羅什譯
 • 1522,
  Thập Địa Kinh Luận, 12 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi đẳng dịch ]
  The Shastra on the Ten Grounds Sutra
  十地經論[天親菩薩造 後魏 菩提流支等譯
 • 1523,
  Đại Bảo Tích Kinh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Shastra on the Ten Jewel Accumulation Sutra
  大寶積經論[後魏 菩提流支譯
 • 1524,
  Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  Upadea on the Limitless Life Sutra
  無量壽經優波提舍[婆藪槃豆菩薩造 元魏 菩提流支譯
 • 1525,
  Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận, 9 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Shastra on the Sutra of Questions by Maitreya Bodhisattva
  彌勒菩薩所問經論[後魏 菩提流支譯
 • 1526,
  Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]
  Upadea on the Jeweled Hairknot Sutra’s Four Dharmas
  寶髻經四法憂波提舍[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯
 • 1527,
  Niết Bàn Luận, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Tác Nguyên Ngụy Đạt Ma Bồ Đề dịch ]
  The Nirvana Shastra
  涅槃論[婆藪槃豆作 元魏 達磨菩提譯
 • 1528,
  Niết Bàn Kinh Bổn Hữu Kim Vô Kệ Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra on the Verse Originally Existent Now Absent in the Nirvana Sutra
  涅槃經本有今無偈論[天親菩薩造 陳 真諦譯
 • 1529,
  Di Giáo Kinh Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra on the Sutra of Legacy Teachings
  遺教經論[天親菩薩造 陳 真諦譯
 • 1530,
  Phật Địa Kinh Luận, 7 quyển, [ Thân Quang Bồ Tát Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra on the Sutra of Grounds of Buddhas佛地經論[親光菩薩等造 唐 玄奘譯
 • 1531,
  Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Shastra on the Sutra of Manjushuri’s Questions About Bodhisattva
  文殊師利菩薩問菩提經論[天親菩薩造 元魏 菩提流支譯
 • 1532,
  Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  The Shastra on the Sutra of Questions Posed by Brahma God Victorious Contemplation
  勝思惟梵天所問經論[天親菩薩造 後魏 菩提流支譯
 • 1533,
  Chuyển Pháp Luân Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]
  Upadea on Turning the Dharma Wheel Sutra
  轉法輪經憂波提舍[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯
 • 1534,
  Tam Cụ Túc Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]
  The Sutra of Three Completions Upadesha
  三具足經憂波提舍[元魏 毘目智仙譯
 • 1535,
  Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích, 1 quyển, [ ]
  An Explanation of the Sutra of Mahayana’s Four Dharmas
  大乘四法經釋

Add Comment