Sanskrit Canon: 瑜伽部類 | Yogacari Division | Bộ Du Già | T.1579 – T.1627

 • 1579,
  Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]
  The Yogaaryabhami Shastra
  瑜伽師地論[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯
 • 1580,
  Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  An Explanation of the the Yogaaryabhami Shastra
  瑜伽師地論釋[最勝子等造 唐 玄奘譯
 • 1581,
  Bồ Tát Địa Trì Kinh, 10 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  The Sutra of Upholding the Bodhisattva Grounds
  菩薩地持經[北涼 曇無讖譯
 • 1582,
  Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 9 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Sutra of Bodhisattvas’ Wholesome Precepts
  菩薩善戒經[劉宋 求那跋摩譯
 • 1583,
  Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
  The Sutra of Bodhisattvas’ Wholesome Precepts
  菩薩善戒經[劉宋 求那跋摩譯
 • 1584,
  Quyết Định Tạng Luận, 3 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Decisive Treasury
  決定藏論[梁 真諦譯
 • 1585,
  Thành Duy Thức Luận, 10 quyển, [ Hộ Pháp Đẳng Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Realizing Consciousness Only
  成唯識論[護法等菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1586,
  Duy Thức Tam Thập Luận Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  Thirty Shastra Verses of Consciousness Only
  唯識三十論頌[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1587,
  Chuyển Thức Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  Consciousness Turning Shastra
  轉識論[陳 真諦譯
 • 1588,
  Duy Thức Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]
  Consciousness Only Shastra
  唯識論[天親菩薩造 後魏 瞿曇般若流支譯
 • 1589,
  Đại Thừa Duy Thức Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Mahayana Consciousness Only Shastra
  大乘唯識論[天親菩薩造 陳 真諦譯
 • 1590,
  Duy Thức Nhị Thập Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of 20 Consciousness Only
  唯識二十論[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1591,
  Thành Duy Thức Bảo Sinh Luận, 5 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Shastra of Realizing Jewels Born from Consciousness Only
  成唯識寶生論[護法菩薩造 唐 義淨譯
 • 1592,
  Nhiếp Đại Thừa Luận, 2 quyển, [ A Tăng Ca tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
  The Shastra of Gathering in the Mahayana
  攝大乘論[阿僧伽作 後魏 佛陀扇多譯
 • 1593,
  Nhiếp Đại Thừa Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Gathering in the Mahayana
  攝大乘論[無著菩薩造 陳 真諦譯
 • 1594,
  Nhiếp Đại Thừa Luận Bổn, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Book of the Shastra of Gathering in the Mahayana
  攝大乘論本[無著菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1595,
  Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 15 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát thích Trần Chân Đế dịch ]
  An Explanation of the Shastra that Gathers in the Mahayana
  攝大乘論釋[世親菩薩釋 陳 真諦譯
 • 1596,
  Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Tùy Cấp Đa cộng Hành Củ đẳng dịch ]
  The Shastra of An Explanation of the Shastra that Gathers in the Mahayana
  攝大乘論釋論[世親菩薩造 隋 笈多共行矩等譯
 • 1597,
  Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  An Explanation of the Shastra that Gathers in the Mahayana
  攝大乘論釋[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1598,
  Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyển, [ Vô Tánh Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  An Explanation of the Shastra that Gathers in the Mahayana
  攝大乘論釋[無性菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1599,
  Trung Biên Phân Biệt Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Discrimination Between Middle and Sides
  中邊分別論[天親菩薩造 陳 真諦譯
 • 1600,
  Biện Trung Biên Luận, 3 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Debating Middle and Sides
  辯中邊論[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1601,
  Biện Trung Biên Luận Tụng, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]
  The Verse of Shastra of Debating Middle and Sides
  辯中邊論頌[彌勒菩薩說 唐 玄奘譯
 • 1602,
  Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 20 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Manifesting and Propagating the Sagely Teachings
  顯揚聖教論[無著菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1603,
  Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  Verses on the Shastra of Manifesting and Propagating the Sagely Teachings
  顯揚聖教論頌[無著菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1604,
  Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, 13 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Ba Lapha Mật Đa La dịch ]
  The Shastra of the Mahayana Adornment Sutra
  大乘莊嚴經論[無著菩薩造 唐 波羅頗蜜多羅譯
 • 1605,
  Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, 7 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of the Collection of Mahayana Abhidharma
  大乘阿毘達磨集論[無著菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1606,
  Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận, 16 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát nhữu Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of A Miscellaneous Collection of Mahayana Abhidharma
  大乘阿毘達磨雜集論[安慧菩薩糅 唐 玄奘譯
 • 1607,
  Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận, 1 quyển, [ Vô Trước Bổn Thế Thân thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Shastra of the Six Doors that Teach the Practice of Samadhi
  六門教授習定論[無著本 世親釋 唐 義淨譯
 • 1608,
  Nghiệp Thành Tựu Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]
  The Shastra of Realizing Karma
  業成就論[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯
 • 1609,
  Đại Thừa Thành Nghiệp Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Mahayana Shastra of Realizing Karma
  大乘成業論[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1610,
  Phật Tánh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Buddha Nature
  佛性論[天親菩薩造 陳 真諦譯
 • 1611,
  Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Lặc Na Ma Đề dịch ]
  The Shastra of the Precious Nature of the Ultimate One Vehicle
  究竟一乘寶性論[後魏 勒那摩提譯
 • 1612,
  Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of the Mahayana Five Skandhas
  大乘五蘊論[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1613,
  Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận, 1 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La dịch ]
  The Shastra of the Mahayana’s Vast Five Skandhas
  大乘廣五蘊論[安慧菩薩造 唐 地婆訶羅譯
 • 1614,
  Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Mahayana Shastra of the Hundred Dharmas for Understanding the Doors
  大乘百法明門論[天親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1615,
  Vương Pháp Chánh Lý Luận, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of the Proper Noumenon of the Dharma of Kings
  王法正理論[彌勒菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1616,
  Thập Bát Không Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of 18 Emptinesses
  十八空論[龍樹菩薩造 陳 真諦譯
 • 1617,
  Tam Vô Tánh Luận, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of the Three Non-Natures
  三無性論[陳 真諦譯
 • 1618,
  Hiển Thức Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra that Manifest Consciousness
  顯識論[陳 真諦譯
 • 1619,
  Vô Tương Tư Trần Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Markless Dusts of Thought
  無相思塵論[陳那菩薩造 陳 真諦譯
 • 1620,
  Giải Quyển Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Unfolding
  解捲論[陳那菩薩造 陳 真諦譯
 • 1621,
  Chưởng Trung Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Shastra of Palms
  掌中論[陳那菩薩造 唐 義淨譯
 • 1622,
  Thủ Nhân Giả Thiết Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  The Shatras of Hypotheticals that Grasp Causes
  取因假設論[陳那菩薩造 唐 義淨譯
 • 1623,
  Quán Tổng Tương Luận Tụng, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  Verses on the Shastra Contemplating United Marks
  觀總相論頌[陳那菩薩造 唐 義淨譯
 • 1624,
  Quán Sở Duyên Duyên Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra on the Conditions for Contemplating Conditions/An Analysis of the Objectsof Perception/A Commentary upon the Analysis of the Objects of Perception
  觀所緣緣論[陳那菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1625,
  Quán Sở Duyên Luận Thích, 1 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
  An Explanation of the Shastra that Contemplates that Which is Conditioned
  觀所緣論釋[護法菩薩造 唐 義淨譯
 • 1626,
  Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận, 1 quyển, [ Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]
  The Shastra of No Difference in the Mahayana Dharma Realm
  大乘法界無差別論[堅慧菩薩造 唐 提雲般若等譯
 • 1627,
  Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận, 1 quyển, [ Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]
  The Shastra of No Difference in the Mahayana Dharma Realm
  大乘法界無差別論[堅慧菩薩造 唐 提雲般若譯

Add Comment