Sanskrit Canon: 法華部 | Saddharma Puṇḍarīka | Bộ Pháp Hoa | T.0262 – T.0277

 • 0262,
  Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Wondrous Dharma Lotus Sutra
  妙法蓮華經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0263,
  Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Proper Dharma Flower Sutra
  正法華經[西晉 竺法護譯
 • 0264,
  Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa dịch ]
  Appended Chapters to the Wondrous Dharma Lotus Sutra
  添品妙法蓮華經[隋 闍那崛多共笈多譯
 • 0265,
  Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Saddhanmapandarika Sutra,
  薩曇分陀利經[失譯
 • 0266,
  Phật Thuyết A Duy Việt Trí Ca Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Avaivart Dharma Wheel Sutra
  佛說阿惟越致遮經[西晉 竺法護譯
 • 0267,
  Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]
  The Non-Retreating Dharma Wheel Sutra
  不退轉法輪經[失譯
 • 0268,
  Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thối Chuyển Luân Kinh, 6 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Vast, Wide, Adorned, Pure and Non-Retreating Wheel Sutra
  佛說廣博嚴淨不退轉輪經[宋 智嚴譯
 • 0269,
  Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]
  The Buddha Speaks of the Dharma Flower Samadhi Sutra
  佛說法華三昧經[宋 智嚴譯
 • 0270,
  Đại Pháp Cổ Kinh, 2 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Great Dharma Drum Sutra
  大法鼓經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0271,
  Phật Thuyết Bồ Tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]
  The Buddha Speaks of the Supernatural Transformations in the Expedient States of Bodhisattvas’ Conducts Sutra
  佛說菩薩行方便境界神通變化經[劉宋 求那跋陀羅譯
 • 0272,
  Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
  Sutra Spoken by Mahasatya Nirgrantha-jnaniputra
  大薩遮尼乾子所說經[元魏 菩提留支譯
 • 0273,
  Kim Cương Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Vajra Samadhi Sutra
  金剛三昧經[失譯
 • 0274,
  Phật Thuyết Tế Chư Phương Đẳng Học Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Assisting with Learning the Various Vaipulyas Sutra
  佛說濟諸方等學經[西晉 竺法護譯
 • 0275,
  Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]
  The United Upholdings of the Mahayana Expansive Means Sutra
  大乘方廣總持經[隋 毘尼多流支譯
 • 0276,
  Vô Lượng Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch ]
  The Sutra of Limitless Meanings
  無量義經[蕭齊 曇摩伽陀耶舍譯
 • 0277,
  Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Vô Mật Đa dịch ]
  The Buddha Speaks of Contemplating the Dharma of Universal Worthy Bodhisattva’sConducts Sutra
  佛說觀普賢菩薩行法經[劉宋 曇無蜜多譯

Add Comment