Sanskrit Canon: 毗曇部 | Abhidharma Division | Bộ Tỳ Đàm | T.1536 – T.1563

 • 1536,
  A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]
  The Comprehensive Shastra on the Different Doors of the Abhidharma Collection
  阿毘達磨集異門足論[尊者舍利子說 唐 玄奘譯
 • 1537,
  A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  Shastra on the Abhidharma Dharma Skandha Pada
  阿毘達磨法蘊足論[尊者大目乾連造 唐 玄奘譯
 • 1538,
  Thi Thiết Luận, 7 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]
  The Shastra on Designations of Types
  施設論[宋 法護等譯
 • 1539,
  A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, 16 quyển, [ Đề Bà Thiết Ma tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Comprehensive Shastra on the Conscious Body of Abhidharma
  阿毘達磨識身足論[提婆設摩造 唐 玄奘譯
 • 1540,
  A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Luận, 3 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Comprehensive Shastra on the Realm Body of Abhidharma
  阿毘達磨界身足論[尊者世友造 唐 玄奘譯
 • 1541,
  Chúng Sự Phân A Tỳ Đàm Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Tống Cầu Na Bạt Đà La cộng Bồ Đề Da Xá dịch ]
  The Abhidharma Shastra of Various Divisions of Matters
  眾事分阿毘曇論[尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯
 • 1542,
  A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận, 18 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Comprehensive Shastra on the Grades and Categories of Abhidharma
  阿毘達磨品類足論[尊者世友造 唐 玄奘譯
 • 1543,
  A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Luận, 30 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Phù Tần Tăng Ca Đề Bà cộng Trúc Phật Niệm dịch ]
  The Shastra on the Eight Skandhas of Abhidharma
  阿毘曇八犍度論[迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯
 • 1544,
  A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận, 20 quyển, [ Ca Đa Diễn Ni Tử tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra on the Development of Wisdom Through Abhidharma
  阿毘達磨發智論[迦多衍尼子造 唐 玄奘譯
 • 1545,
  A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, 200 quyển, [ Ngũ Bách Đại A La Hán Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Great Viabhasa Shastra of Abhidharma
  阿毘達磨大毘婆沙論[五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯
 • 1546,
  A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận, 60 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Ngũ Bách La Hán thích Bắc Lương Phù Đà Bạt Ma cộng Đạo Thái đẳng dịch ]
  The Viabhasa Shastra of Abhidharma
  阿毘曇毘婆沙論[迦旃延子造 五百羅漢釋 北涼 浮陀跋摩共道泰等譯
 • 1547,
  Bệ Bà Sa Luận, 14 quyển, [ Thi Đà Bàn Ni soạn Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng dịch ]
  The Viabhasa Shastra
  鞞婆沙論[尸陀槃尼撰 符秦 僧伽跋澄譯
 • 1548,
  Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận, 30 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá cộng Đàm Ma Quật Đa đẳng dịch ]
  Shariputra’s Abhidharma Shastra
  舍利弗阿毘曇論[姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
 • 1549,
  Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận, 10 quyển, [ Tôn Bà Tu Mật tạo Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]
  Shastra Compiled by the Venerable Bodhisattva Vasumitra
  尊婆須蜜菩薩所集論[尊婆須蜜造 符秦 僧伽跋澄等譯
 • 1550,
  A Tỳ Đàm Tâm Luận, 4 quyển, [ Tôn Giả Pháp Thắng tạo Tấn Tăng Ca Đề Bà cộng Tuệ Viễn đẳng dịch ]
  The Heart of Abhidharma Shastra
  阿毘曇心論[尊者法勝造 晉 僧伽提婆共慧遠等譯
 • 1551,
  A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh, 6 quyển, [ Pháp Thắng luận Ưu Ba Phiến Đa thích Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  The Sutra of the Heart of Abhidharma Shastra
  阿毘曇心論經[法勝論 優波扇多釋 高齊 那連提耶舍譯
 • 1552,
  Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, 11 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Tống Tăng Ca Bạt Ma đẳng dịch ]
  The Sutra of the Heart of Abhidharma Shastra
  雜阿毘曇心論[尊者法救造 宋 僧伽跋摩等譯
 • 1553,
  A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Cù Sa tạo Thất dịch ]
  The Abhidharma Sweet Dew Flavor Shastra
  阿毘曇甘露味論[尊者瞿沙造 失譯
 • 1554,
  Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận, 2 quyển, [ Tắc Kiến Đà La tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Entering the Abhidharma
  入阿毘達磨論[塞建陀羅造 唐 玄奘譯
 • 1555,
  Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Five Matters of Viabhasa
  五事毘婆沙論[尊者法救造 唐 玄奘譯
 • 1556,
  Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự Luận, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]
  The Shastra of Five Matters of the Sarvastivadah School薩婆多宗五事論[唐 法成譯
 • 1557,
  A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  The Sutra of the Practice of the Five Dharmas of Abhidharma
  阿毘曇五法行經[後漢 安世高譯
 • 1558,
  A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 30 quyển, [ Tôn Giả Thế Thân tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of Five Matters of the Sarvastivadah School
  阿毘達磨俱舍論[尊者世親造 唐 玄奘譯
 • 1559,
  A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận, 22 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu tạo Trần Chân Đế dịch ]
  The Shastra of Abhidharma Kosa
  阿毘達磨俱舍釋論[婆藪盤豆造 陳 真諦譯
 • 1560,
  A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận Bổn Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra of An Explanation of Abhidharma Kosa
  阿毘達磨俱舍論本頌[世親菩薩造 唐 玄奘譯
 • 1561,
  Câu Xá Luận Thật Nghĩa Sớ, 5 quyển, [ Tôn Giả An Huệ tạo ]
  The Book of Verses on The Shastra of Abhidharma Kosa
  俱舍論實義疏[尊者安惠造
 • 1562,
  A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận, 80 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Commentaries on the True Meaning of Kosa Shastra
  阿毘達磨順正理論[尊者眾賢造 唐 玄奘譯
 • 1563,
  A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận, 40 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]
  The Shastra on the Proper Noumenon Accorded with by the Abhidharma
  阿毘達磨藏顯宗論[尊者眾賢造 唐 玄奘譯

Add Comment