Sanskrit Canon: 單譯經 | Parinirvāṇa | Bộ Niết Bàn | T.0374 – T.0396

 • 0374,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經[北涼 曇無讖譯
 • 0375,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh, 36 quyển, [ Tống Tuệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh Gia Chi ]
  Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經[宋 慧嚴等依泥洹經加之
 • 0376,
  Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 6 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]
  The Buddha Speaks of Mahaparinirvana Sutra
  佛說大般泥洹經[東晉 法顯譯
 • 0377,
  Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phân, 2 quyển, [ Đường Nhược Na Bạt Đà La dịch ]
  Later Divisions of the Mahaparinirvana Sutra
  大般涅槃經後分[唐 若那跋陀羅譯
 • 0378,
  Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Vaipulya Parinirvana Sutra
  佛說方等般泥洹經[西晉 竺法護譯
 • 0379,
  Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
  The Four Youths’ Samadhi Sutra
  四童子三昧經[隋 闍那崛多譯
 • 0380,
  Đại Bi Kinh, 5 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  Great Compassion Sutra
  大悲經[高齊 那連提耶舍譯
 • 0381,
  Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Leveled Accumulation of A Multitude of Virtues Samadhi Sutra
  等集眾德三昧經[西晉 竺法護譯
 • 0382,
  Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Samadhi of Accumulating All Blessings and Virtues Sutra
  集一切福德三昧經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0383,
  Ma Ha Ma Da Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]
  Mahāmāyā Sutra
  摩訶摩耶經[
 • 0384,
  Bồ Tát Tòng Đâu thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  The Bodhisattva Descends into His Mother’s Womb from Tushita Heaven and SpeaksExpansively and Universally Sutra
  蕭齊 曇景譯[菩薩從兜術天降神母胎說廣普經[姚秦 竺佛念譯
 • 0385,
  Trung Âm Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  Mid-Skandha Sutra
  中陰經[姚秦 竺佛念譯
 • 0386,
  Liên Hoa Diện Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]
  Lotus Face Sutra
  蓮華面經[隋 那連提耶舍譯
 • 0387,
  Đại Phương Đẳng Vô Tưởng Kinh, 6 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
  Great Vipulya No Thinking Sutra
  大方等無想經[北涼 曇無讖譯
 • 0388,
  Đại Vân Vô Tưởng Kinh Quyển Đệ Cửu, 1 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]
  Great Clouds No Thinking Sutra Roll Number Nine
  大雲無想經卷第九[姚秦 竺佛念譯
 • 0389,
  Phật Thùy Ban Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  The Buddha at the Brink of Parinirvana and Speaks Briefly of Lessons and WarningsSutra
  佛垂般涅槃略說教誡經[姚秦 鳩摩羅什譯
 • 0390,
  Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
  The Buddha at the Edge of Nirvana Remembers the Dwelling of the Dharma Sutra
  佛臨涅槃記法住經[唐 玄奘譯
 • 0391,
  Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  Pouring Wax After Parinirvana Sutra
  般泥洹後灌臘經[西晉 竺法護譯
 • 0392,
  Phật Diệt Độ Hậu Quán Liễm Táng Tống Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  Sealing the Coffin and Sent to Burial After the Extinction of the Buddha Sutra
  佛滅度後棺斂葬送經[失譯
 • 0393,
  Ca Diếp Phó Phật Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]
  Kasyapa Arrives for Buddha’s Parinirvana Sutra
  迦葉赴佛般涅槃經[東晉 竺曇無蘭譯
 • 0394,
  Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Enters Nirvana While Secret Imprints Vajra Power Knight Cries in SorrowSutra
  佛入涅槃密跡金剛力士哀戀經[失譯
 • 0395,
  Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
  The Buddha Speaks of Upcoming Transformations Sutra
  佛說當來變經[西晉 竺法護譯
 • 0396,
  Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
  The Buddha Speaks of the Extinction of the Dharma Sutra
  佛說法滅盡經[失譯

Add Comment