06. Ratnakūṭa (Sutras from No. T0310 to T0373) | 寶積部

0310, Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] The Great Jewel Accumulations Sutra大寶積經[唐 菩提流志譯

0311, Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ] The Great Means Expansive Three Precepts Sutra大方廣三戒經[北涼 曇無讖譯

0312, Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Tatagathas’ Inconceivably Secret Mahayana Sutra佛說如來不思議祕密大乘經[宋 法護譯

0313, A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] The Land of Akobhya Buddha Sutraṣ阿閦佛國經[後漢 支婁迦讖譯

0314, Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ] The Buddha Speaks of the Mahayana Ten Dharmas Sutra佛說大乘十法經[梁 僧伽婆羅譯

0315a, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] a. The Buddha Speaks of the Universal Door Chapter Sutra 佛說普門品經[西晉 竺法護譯

0315b, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] b. The Buddha Speaks of the Universal Door Chapter Sutra佛說普門品經[西晉 竺法護譯

0316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, 40 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of the Mahayana Bodhisattvas’ Treasury of Proper Dharmas Sutra佛說大乘菩薩藏正法經[宋 法護等譯

0317, Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Placenta in the Womb Sutra佛說胞胎經[西晉 竺法護譯

0318, Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Manjushuri’s Adorned and Pure Buddhaland Sutra文殊師利佛土嚴淨經[西晉 竺法護譯

0319, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] Great Sage Manjushuri Bodhisattva’s Adorned Merit of Buddhalands Sutra大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經[唐 不空譯

0320, Phụ Tử Hợp Tập Kinh, 20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ] The Union of Father and Son Sutra父子合集經[宋 日稱等譯

0321, Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Questions About Mahayana by the Venerable Protector of Nations Sutra佛說護國尊者所問大乘經[宋 施護譯

0322, Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền dịch ] The Dharma Mirror Sutra法鏡經[後漢 安玄譯

0323, Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Ugravati Asks About Bodhisattva Conducts Sutra郁迦羅越問菩薩行經[西晉 竺法護譯

0324, Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Illusionist Humane Worthy Sutra佛說幻士仁賢經[西晉 竺法護譯

0325, Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng dịch ] The Buddha Speaks of Decisive Vinaya Sutra佛說決定毘尼經[西晉 燉煌三藏譯

0326, Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] Bowing and Repentance Text of the Buddha Speaks of the 35 Names of the Buddhas佛說三十五佛名禮懺文[唐 不空譯

0327, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ] Developing and Awakening to the Pure Mind Sutra發覺淨心經[隋 闍那崛多譯

0328, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ] The Buddha Speaks of Surataparipcchā Sutra佛說須賴經[曹魏 白延譯

0329, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ] The Buddha Speaks of Surataparipcchā Sutra佛說須賴經[前涼 支施崙譯

0330, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ] The Buddha Speaks of Bodhisattvas’ Cultivation Sutra佛說菩薩修行經[西晉 白法祖譯

0331, Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Questions Posed by Vīradatta About the Mahayana Sutra佛說無畏授所問大乘經[宋 施護等譯

0332, Phật Thuyết Ưu Điền Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ] The Buddha Speaks of the Udana King Sutra佛說優填王經[西晉 法炬譯

0333, Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ] The Buddha Speaks of the Sutra on Mahayana Questions Posed by King Child of the Son佛說大乘日子王所問經[宋 法天譯

0334, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Samadhi Bodhisattva Sutra佛說須摩提菩薩經[西晉 竺法護譯

0335, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Buddha Speaks of Samadhi Bodhisattva Sutra佛說須摩提菩薩經[姚秦 鳩摩羅什譯

0336, Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] Samadhi Sutra須摩提經[唐 菩提流志譯

0337, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Daughter of King Ajatasatru, Bodhisattva Asucita Sutra佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經[西晉 竺法護譯

0338, Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Giving Women Apart from Defilements Sutra佛說離垢施女經[西晉 竺法護譯

0339, Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ] The Sutra of the Daughter of Attaining No Defilement得無垢女經[元魏 瞿曇般若流支譯

0340, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] Inconceivable States of the Buddha Spoken by Manjushuri Sutra文殊師利所說不思議佛境界經[唐 菩提流志譯

0341, Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Bát Nhã Lưu Chi dịch ] Questions Posed by Heavenly Prince Sagely and Wholesome Abiding Thoughts聖善住意天子所問經[元魏 毘目智仙共般若流支譯

0342, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Samadhi Like Illusions Sutra佛說如幻三昧經[西晉 竺法護譯

0343, Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Prince Sutra佛說太子刷護經[西晉 竺法護譯

0344, Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Buddha Speaks of the Prince Sihaṃ Sutra佛說太子和休經[失譯

0345, Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Bodhisattva Wisdom Supreme Asks About Greatly Good Authority Sutra慧上菩薩問大善權經[西晉 竺法護譯

0346, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Great Means Expansive Clever Expedients Sutra佛說大方廣善巧方便經[宋 施護譯

0347, Đại Thừa Hiển Thức Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ] Mahayana Manifests Consciousness Sutra大乘顯識經[唐 地婆訶羅譯

0348, Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ] The Buddha Speaks of the Essential Wisdom of Mahayana Vipulya Sutra佛說大乘方等要慧經[後漢 安世高譯

0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Questions Posed by Maitreya Bodhisattva About Past Vows Sutra彌勒菩薩所問本願經[西晉 竺法護譯

0350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] The Buddha Speaks of Remaining Sun’s Mani Jewel Sutra佛說遺日摩尼寶經[後漢 支婁迦讖譯

0351, Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Buddha Speaks of Mahayana Jeweled Adornment Sutra佛說摩訶衍寶嚴經[失譯

0352, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Mahakasyapa’s Questions About the Proper Dharma of GreatJewels Accumulation Sutra佛說大迦葉問大寶積正法經[宋 施護譯

0353, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ] Supreme Garland Lion Roar’s One Vehicle of Great Expedient Means Expansive Sutra勝鬘師子吼一乘大方便方廣經[劉宋 求那跋陀羅譯

0354, Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ] The Sutra on Vyasa’s Question毘耶娑問經[元魏 瞿曇般若流支譯

0355, Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ] Entering the Dharma Realm’s Substance and Nature Sutra入法界體性經[隋 闍那崛多譯

0356, Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ] The Buddha Speaks of the Manjushuri Bodhisattva in Jeweled Accumulation SamadhiAsks About Dharma Body Sutra佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經[後漢 安世高譯

0357, Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ] The Tathagathas’ Adorned Light of Wisdom Enters All Buddhas’ State Sutra如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經[元魏 曇摩流支譯

0358, Độ Nhất Thiết Chư Phật Cản h Giới Trí Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La đẳng dịch ] The State of Adorned Wisdom for Saving All Buddhas度一切諸佛境界智嚴經[梁 僧伽婆羅等譯

0359, Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Mahayana Enters the Light and Adornment of Wisdom in AllBuddhas’ States Sutra佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經[宋 法護等譯

0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ] The Buddha Speaks of Limitless Life Sutra佛說無量壽經[曹魏 康僧鎧譯

0361, Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] The Buddha Speaks of Limitless Pure and Impartial Awakening Sutra佛說無量清淨平等覺經[後漢 支婁迦讖譯

0362, Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ] The Buddha Speaks of Amita Sukhāvatīvyūha Buddha SavesHumans on the Path Sutra佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經[吳 支謙譯

0363, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] The Buddha Speaks of Mahayana’s Limitless Life Adornment Sutra佛說大乘無量壽莊嚴經[宋 法賢譯

0364, Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu Giáo tập ] The Buddha Speaks of the Great Amita Sutra佛說大阿彌陀經[宋 王日休校輯

0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Lương Da Xá dịch ] The Buddha Speaks of Contemplating Limitless Life Sutra佛說觀無量壽佛經[宋 疆良耶舍譯

0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Buddha Speaks of Amitabha Sutra佛說阿彌陀經[姚秦 鳩摩羅什譯

0367, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ] Praises of Being Attracted and Received by the Pureland Buddha Sutra稱讚淨土佛攝受經[唐 玄奘譯

0368, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La trọng dịch ] Eliminating All Fundamental Karmic Obstructions and Becoming Born in the PurelandSpiritual Mantra拔一切業障根本得生淨土神咒[劉宋 求那跋陀羅重譯

0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ] Amitabha Buddha Speaks of Mantras阿彌陀佛說咒

0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] Amita Drum Sound King Dharani Sutra阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經[失譯

0371, Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ] Avalokiteshvara Bodhisattva’s Receiving A Prediction Sutra觀世音菩薩授記經[宋 曇無竭譯

0372, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Limitless Dharma Doors of the Seal Through Samadhi LikeIllusion Sutra佛說如幻三摩地無量印法門經[宋 施護等譯

0373, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Thất dịch ] Amitabha Buddha Gathas Released Later後出阿彌陀佛偈[失譯

 


About Doan, Thoai MD 1022 Articles
As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*