The Numerical Discourses of the Buddha | Anguttara Nikàya

The Numerical Discourses of the Buddha (Anguttara Nikaya – aṅguttaranikāya) is a Buddhist scripture, the fourth of the five nikayas, or collections, in the Sutta Pitaka, which is one of the “three baskets” that comprise the Pali Tipitaka of Theravada Buddhism. This nikaya consists of several thousand discourses ascribed to the Buddha and his chief disciples arranged in eleven nipatas, or books, according to the number of dhamma items referenced in them.

Tăng Chi Bộ Kinh là bộ kinh thứ 4 trong Tam Tạng Kinh Điển của truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Bộ kinh chứ hàng ngàn bài giảng được Đức Phật thuyết giảng hoặc các đệ tử của Đức Phật ghi lại.

Chương Một Pháp – The Book of the Ones

01. Phẩm Sắc – Obsession of the Mind
02. Phẩm Ðoạn Triền Cái – Abandoning the Hindrances
03. Phẩm Khó Sử Dụng – Unwieldy
04. Phẩm Không Ðiều Phục – Untamed
05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng – A Spike
06. Phẩm Búng Ngón Tay – Luminous
07. Phẩm Tinh Tấn – Arousal of Energy
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện – Good friendship
09. Phẩm Phóng Dật – Heedlessness
10. Phẩm Phi Pháp – Internal
11. Phẩm Thứ Mười Một – Non Dhamma
12. Phẩm Vô Phạm – Not an Offense
13. Phẩm Một Người – One Person
14. Phẩm Người Tối Thắng – Foremost
15. Phẩm Không Thể Có Ðược – Impossible
16. Phẩm Một Pháp – One Thing
17. Phẩm Chủng Tử – Qualities Engendering Confidence
18. Phẩm Makkhali – Finger Snap
19. Phẩm Không Phóng Dật – Mindfulness Directed to the Body
20. Phẩm Thiền Ðịnh (1) – The Deathless (1)
21. Phẩm Thiền Ðịnh (2) – The Deathless (1)

Chương Hai Pháp – The Book of the Twos

01. Phẩm Hình Phạt – Entering upon the Rains
02. Phẩm Tranh Luận – Disciplinary Issues
03. Phẩm Người Ngu – Fools
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng – Same Minded
05. Phẩm Hội Chúng – Assemblies
06. Phẩm Người – People
07. Phẩm Lạc – Happliness
08. Phẩm Tướng – With a Basis
09. Phẩm Các Pháp – Dhamma
10. Phẩm Kẻ Ngu – Folls
11. Phẩm Các Hy Vọng – Desires
12. Phẩm Hy Cầu – Aspiring
13. Phẩm Bố Thí – Gifts
14. Phẩm Đón Chào – Munificence
15. Phẩm Nhập Định – Meditative Attainment
16. Phẩm Phẫn Nộ – Anger
17. Phẩm Thứ Mười Bảy – Seventeenth Chapter

Chương Ba Pháp – The Book of The Threes

01. Phẩm Người Ngu – The Fool
02. Phẩm Người Đóng Xe – The Cart Maker
03. Phẩm Người – Persons
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời – Divine Messengers
05. Phẩm Nhỏ – The Minor Chapter
06. Phẩm Các Bà-la-môn – Brahmins
07. Phẩm Lớn – The Great Chapter
08. Phẩm Ananda – Ananda
09. Phẩm Sa-môn – Ascetics
10. Phẩm Hạt Muối – A Lump of Salt
11. Phẩm Chánh Giác – Englightenment
12. Phẩm Đọa Xứ – Bound for the Plane of Misery
13. Phẩm Kusinàra – Bharandu
14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ – A Warrior
15. Phẩm Cát Tường – Auspicious
16. Phẩm Lõa Thể – Naked ascetics

Chương Bốn Pháp – The Book of The Fours

01. Phẩm Bhandagàma – Bhandagama
02. Phẩm Hành – Walking
03. Phẩm Uruvelà – Uruvela
04. Phẩm Bánh Xe – The Wheel
05. Phẩm Rohitassa – Rohitassa
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước – Streams of Merit
07. Phẩm Nghiệp Công Đức – Worthy Deeds
08. Phẩm Không Hý Luận – Unmistakable
09. Phẩm Không Có Rung Động – Unshakable
10. Phẩm Asura – Asuras
11. Phẩm Mây Mưa – Clouds
12. Phẩm Kesi – Kesi
13. Phẩm Sợ Hãi – Perils
14. Phẩm Loài Người – Persons
15. Phẩm Ánh Sáng – Splendors
16. Phẩm Các Căn – Faculties
17. Phẩm Đạo Hành – Modes of Practice
18. Phẩm Tư Tâm Sở – Volitional
19. Phẩm Chiến Sĩ – Warrior
20. Đại Phẩm – The Great Chapter
21. Phẩm Bậc Chân Nhân – The Good Person
22. Phẩm Ô Uế – Adornments of the Assembly
23. Phẩm Diệu Hạnh – Good Conduct
24. Phẩm Nghiệp – Kamma
25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội – Perils of Offenses
26. Phẩm Thắng Trí – Direct Knowledge
27. Phẩm Nghiệp Đạo – Courses of Kamma
28. Phẩm Tham – Lust and So forth repetition series

Chương Năm Pháp – The Book of The Fives

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học – The Trainee’s Powers
02. Phẩm Sức Mạnh – Powers
03. Phẩm Năm Phần – Five Factored
04. Phẩm Sumana – Sumana
05. Phẩm Vua Munda – Munda the King
06. Phẩm Triền Cái – Hindrances
07. Phẩm Tưởng – Perceptions
08. Phẩm Chiến Sĩ – Future Perils
09. Phẩm Trưởng Lão – Elders
10. Phẩm Kakudha – Kakudha
11. Phẩm An Ổn Trú – Dwelling at Ease
12. Phẩm Andhakavinda – Andhakavinda
13. Phẩm Bệnh – Sick
14. Phẩm Vua – Kings
15. Phẩm Tikandaki – Tikandaki
16. Phẩm Diệu Pháp – The Good Dhamma
17. Phẩm Hiềm Hận – Resentment
18. Phẩm Nam Cư Sĩ – The Lay Follower
19. Phẩm Rừng – Forest Dwellers
20. Phẩm Bà-la-môn – Brahmanism
21. Phẩm Kimbila – Kiimbita
22. Phẩm Mắng Nhiếc – One Who insults
23. Phẩm Du Hành Dài – Lengthy Wandering
24. Phẩm Trú Tại Chỗ – Resident
25. Phẩm Ác Hành – Misconduct
26. Phẩm Cụ Túc Giới – Full Ordination

Chương Sáu Pháp – The Book of The Sixes

01. Phẩm Đáng Được Cung Kính – Worthy of Gifts
02. Phẩm Cần Phải Nhớ – Cordiality
03. Phẩm Trên Tất Cả – The Unsurpassed Things
04. Phẩm Chư Thiên – Deities
05. Phẩm Dhammika – Dhammika
06. Đại Phẩm – The Great Chapter
07. Phẩm Chư Thiên – Non-Returner
08. Phẩm A-la-hán – Arahantship
09. Phẩm Mát Lạnh – Coolness
10. Phẩm Lợi Ích – Benefit
11. Phẩm Ba Pháp – Triads
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm – Asceticism

Chương Bẩy Pháp – The Book of The Sevens

01. Phẩm Tài Sản – Wealth
02. Phẩm Tùy Miên – Underlying Tendencies
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ) – The Vajji Seven
04. Phẩm Chư Thiên – Deities
05. Phẩm Đại Tế Đàn – The Great Sacrifice
06. Phẩm Không Tuyên Bố – Undeclared
07. Đại Phẩm – The Great Chapter
08. Phẩm Về Luật – The Discipline
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp – An Ascetic

Chương Tám Pháp – The Book of the Eights

01. Phẩm Từ – Loving Kindness
02. Phẩm Lớn – The Great Chapter
03. Phẩm Gia Chủ – Householders
04. Phẩm Bố Thí – Giving
05. Phẩm Ngày Trai Giới – Uposatha
06. Phẩm Gotamì – Gotami
07. Phẩm Đất Rung Động – Capala
08. Phẩm Song Đôi – Pairs
09. Phẩm Niệm – Mindfulness
10. Tham Ái – Similarity

Chương Chín Pháp – The Book of the Nines

01. Phẩm Chánh Giác – Englightenment
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử – The Lion’s Roar
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình – Abodes of Being
04. Đại Phẩm – The Great Chapter
05. Phẩm Pancala – Pancala
06. Phẩm An Ổn – Security
07. Phẩm Niệm Xứ – Establishments of Mindefulness
08. Phẩm Chánh Cần – Right Strivings
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc – Bases for Psychic Potency
10. Phẩm Tham – Lust and so Forth Repetition series

Chương Mười Pháp – The Book of The Tens

01. Phẩm Lợi Ích – Benefits
02. Phẩm Hộ Trì – Protector
03. Phẩm Lớn – The Great Chapter
04. Phẩm Upàli và Ananda – Upali and Ananda
05. Phẩm Mắng Nhiếc – Insults
06. Phẩm Tâm Của Mình – One’s Own Mind
07. Phẩm Song Đôi – Pairs
08. Phẩm Ước Nguyện – Wish
09. Phẩm Trưởng Lão – The Elders
10. Phẩm Nam Cư Sĩ – Upali
11. Phẩm Sa-môn Tưởng – An Ascetic’s Perceptions
12. Phẩm Đi Xuống – Paccorohani
13. Phẩm Thanh Tịnh – Purified
14. Phẩm Thiên Lương – Good
15. Phẩm Thánh Đạo – Noble
16. Phẩm Người – Persons
17. Phẩm Janussoni – Janussoni
18. Phẩm Thiện Lương – Good
19. Phẩm Thánh Đạo – Noble Path
20. Phẩm Các Hạng Người – Another Chapter on Persons
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh – The Deed-Born Body
22. Phẩm Không Có Đầu Đề – Similarity

Chương Mười Một Pháp – The Book of The Elevens

01. Phẩm Y Chỉ – Dependence
02. Phẩm Tùy Niệm – Recollection
03. Phẩm Tổng Kết – Similarity


Add Comment