The Middle Length Discourses of the Buddha | Majjhima Nikaya

This collection consists of 152 suttas or discourses of middle length.
The Majjhima Nikaya might be concisely described as the Buddhist scripture that combines the richest variety of contextual settings with the deepest and most comprehensive assortment of teachings. These teachings, which range from basic ethics to instructions in meditation and liberating insight, unfold in a fascinating procession of scenarios that show the Buddha in living dialogue with people from many different strata of ancient Indian society: with kings and princes, priests and ascetics, simple villagers and erudite philosophers.

Bộ kinh với 152 bài kinh có độ dài trung bình.
Trung Bộ kinh là bộ kinh Phật mô tả xúc tích giáo lý một cách sâu sắc, toàn diện, được lồng ghép trong hoàn cảnh sống thực tế đa dạng và phong phú.  Giáo lý trong bộ kinh bao gồm ở nhiều cấp độ, từ những lý luận đạo đức cuộc sống thường ngày cho đến những chỉ dẫn về thiền định và sự giải thoát. Qua bộ kinh người đọc cũng có thể mường tượng một khung cảnh thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài sống với nhiều tầng lớp khác nhau: từ những người cao quý như vua và hoàng hậu tới những người dân thường giản dị, hay các vị giáo sỹ ngoại đạo, các tu sỹ tu khổ hạnh cho đến nhà triêt học gia giỏi. 

Part One: The Root Fifty Discourses (Mūlapaṇṇāsapāḷi)

1. The Division of the Discourse on the Root (Mūlapariyāyavagga)

1 Mūlapariyāya Sutta: The Root of All Things – Kinh Pháp môn căn bản
2 Sabbāsava Sutta: All the Taints – Kinh Tất cả lậu hoặc
3 Dhammadāyāda Sutta: Heirs in Dhamma – Kinh Thừa tự Pháp
4 Bhayabherava Sutta: Fear and Dread – Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
5 Anangaṇa Sutta: Without Blemishes – Kinh Không uế nhiễm
6 Ākankheyya Sutta: If a Bhikkhu Should Wish – Kinh Ước nguyện
7 Vatthūpama Sutta: The Simile of the Cloth – Kinh Ví dụ tấm vải
8 Sallekha Sutta: Effacement – Kinh Ðoạn giảm
9 Sammādiṭṭhi Sutta: Right View – Kinh Chánh tri kiến
10 Satipaṭṭhāna Sutta: The Foundations of Mindfulness – Kinh Niệm xứ

2. The Division of the Lion’s Roar (Sīhanādavagga)

11 Cūḷasīhanāda Sutta: The Shorter Discourse on the Lion’s Roar – Tiểu kinh Sư tử hống
12 Mahāsīhanāda Sutta: The Greater Discourse on the Lion’s Roar – Ðại kinh Sư tử hống
13 Mahādukkhakkhandha Sutta: The Greater Discourse on the Mass of Suffering – Ðại kinh Khổ uẩn
14 Cūḷadukkhakkhandha Sutta: The Shorter Discourse on the Mass of Suffering – Tiểu kinh Khổ uẩn
15 Anumāna Sutta: Inference – Kinh Tư lượng
16 Cetokhila Sutta: The Wilderness in the Heart – Kinh Tâm hoang vu
17 Vanapattha Sutta: Jungle Thickets – Kinh Khu rừng
18 Madhupiṇḍika Sutta: The Honeyball – Kinh Mật hoàn
19 Dvedhāvitakka Sutta: Two Kinds of Thought – Kinh Song tầm
20 Vitakkasaṇṭhāna Sutta: The Removal of Distracting Thoughts – Kinh An trú tầm

3. The Third Division (Tatiyavagga)

21 Kakacūpama Sutta: The Simile of the Saw – Kinh Ví dụ cái cưa
22 Alagaddūpama Sutta: The Simile of the Snake – Kinh Ví dụ con rắn
23 Vammika Sutta: The Ant-hill – Kinh Gò mối
24 Rathavinīta Sutta: The Relay Chariots – Kinh Trạm xe
25 Nivāpa Sutta: The Bait – Kinh Bẫy mồi
26 Ariyapariyesanā Sutta: The Noble Search – Kinh Thánh cầu
27 Cūḷahatthipadopama Sutta: The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint – Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
28 Mahāhatthipadopama Sutta: The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint – Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi
29 Mahāsāropama Sutta: The Greater Discourse on the Simile of the Heartwood – Ðại kinh Ví dụ lõi cây
30 Cūḷasāropama Sutta: The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood – Tiểu kinh Ví dụ lõi cây

4. The Great Division of Pairs (Mahāyamakavagga)

31 Cūḷagosinga Sutta: The Shorter Discourse in Gosinga – Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
32 Mahāgosinga Sutta: The Greater Discourse in Gosinga – Ðại kinh Khu rừng sừng bò
33 Mahāgopālaka Sutta: The Greater Discourse on the Cowherd – Ðại kinh Người chăn bò
34 Cūḷagopālaka Sutta: The Shorter Discourse on the Cowherd – Tiểu kinh Người chăn bò
35 Cūḷasaccaka Sutta: The Shorter Discourse to Saccaka – Tiểu kinh Saccaka
36 Mahāsaccaka Sutta: The Greater Discourse to Saccaka – Ðại kinh Saccaka
37 Cūḷataṇhāsankhaya Sutta: The Shorter Discourse on the Destruction of Craving – Tiểu kinh Ðoạn tận ái
38 Mahātaṇhāsankhaya Sutta: The Greater Discourse on the Destruction of Craving -Ðại kinh Ðoạn tận ái
39 Mahā-Assapura Sutta: The Greater Discourse at Assapura – Ðại kinh Xóm ngựa
40 Cūḷa-Assapura Sutta: The Shorter Discourse at Assapura – Tiểu kinh Xóm ngựa

5. The Shorter Division of Pairs (Cūḷayamakavagga)

41 Sāleyyaka Sutta: The Brahmins of Sālā – Kinh Saleyyaka
42 Verañjaka Sutta: The Brahmins of Verañja – Kinh Veranjaka
43 Mahāvedalla Sutta: The Greater Series of Questions and Answers – Ðại kinh Phương quảng
44 Cūḷavedalla Sutta: The Shorter Series of Questions and Answers – Tiểu kinh Phương quảng
45 Cūḷadhammasamādāna Sutta: The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things – Tiểu kinh Pháp hành
46 Mahādhammasamādāna Sutta: The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things – Ðại kinh Pháp hành
47 Vīmaṁsaka Sutta: The Inquirer – Kinh Tư sát
48 Kosambiya Sutta: The Kosambians – Kinh Kosampiya
49 Brahmanimantanika Sutta: The Invitation of a Brahmā – Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
50 Māratajjanīya Sutta: The Rebuke to Māra – Kinh Hàng ma

Part Two: The Middle Fifty Discourses (Majjhimapaṇṇāsapāḷi)

1. The Division on Householders (Gahapativagga) –

51 Kandaraka Sutta: To Kandaraka – Kinh Kandaraka
52 Aṭṭhakanāgara Sutta: The Man from Aṭṭhakanāgara – Kinh Bát thành
53 Sekha Sutta: The Disciple in Higher Training – Kinh Hữu học
54 Potaliya Sutta: To Potaliya – Kinh Potaliya
55 Jīvaka Sutta: To Jīvaka – Kinh Jivaka
56 Upāli Sutta: To Upāli – Kinh Ưu-ba-ly
57 Kukkuravatika Sutta: The Dog-Duty Ascetic – Kinh Hạnh con chó
58 Abhayarājakumāra Sutta: To Prince Abhaya – Kinh Vương tử Vô-úy
59 Bahuvedanīya Sutta: The Many Kinds of Feeling – Kinh Nhiều cảm thọ
60 Apaṇṇaka Sutta: The Incontrovertible Teaching – Kinh Không gì chuyển hướng

2. The Division on Bhikkhus (Bhikkhuvagga)

61 Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta: Advice to Rāhula at Ambalaṭṭhikā – Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la
62 Mahārāhulovāda Sutta: The Greater Discourse of Advice to Rāhula – Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la
63 Cūḷamālunkya Sutta: The Shorter Discourse to Mālunkyāputta – Tiểu kinh Malunkyaputta
64 Mahāmālunkya Sutta: The Greater Discourse to Mālunkyāputta – Ðại kinh Malunkyaputta
65 Bhaddāli Sutta: To Bhaddāli – Kinh Bhaddali
66 Laṭukikopama Sutta: The Simile of the Quail – Kinh Ví dụ con chim cáy
67 Cātumā Sutta: At Cātumā – Kinh Catuma
68 Naḷakapāna Sutta: At Naḷakapāna – Kinh Nalakapana
69 Gulissāni Sutta: Gulissāni – Kinh Gulissani
70 Kīṭāgiri Sutta: At Kīṭāgiri – Kinh Kitagiri

3. The Division on Wanderers (Paribbājakavagga)

71 Tevijjavacchagotta Sutta: To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge – Kinh Vacchagotta về tam minh
72 Aggivacchagotta Sutta: To Vacchagotta on Fire – Kinh Vacchagotta về lửa
73 Mahāvacchagotta Sutta: The Greater Discourse to Vacchagotta – Ðại kinh Vacchagotta
74 Dīghanakha Sutta: To Dīghanakha – Kinh Trường Trảo
75 Māgandiya Sutta: To Māgandiya – Kinh Magandiya
76 Sandaka Sutta: To Sandaka- Kinh Sandaka
77 Mahāsakuludāyi Sutta: The Greater Discourse to Sakuludāyin – Ðại kinh Sakuludayi
78 Samaṇamaṇḍikā Sutta: Samaṇamaṇḍikāputta – Kinh Samanamandika
79 Cūḷasakuludāyi Sutta: The Shorter Discourse to Sakuludāyin – Tiểu kinh Sakuludayi
80 Vekhanassa Sutta: To Vekhanassa – Kinh Vekhanassa

4. The Division on Kings (Rājavagga)

81 Ghaṭīkāra Sutta: Ghaṭīkāra the Potter – Kinh Ghatikara
82 Raṭṭhapāla Sutta: On Raṭṭhapāla – Kinh Ratthapala
83 Makhādeva Sutta: King Makhādeva – Kinh Makhadeva
84 Madhurā Sutta: At Madhurā – Kinh Madhura
85 Bodhirājakumāra Sutta: To Prince Bodhi – Kinh Vương tử Bồ-đề
86 Angulimāla Sutta: On Angulimāla – Kinh Angulimala
87 Piyajātika Sutta: Born from Those Who Are Dear – Kinh Ái sanh
88 Bāhitika Sutta: The Cloak – Kinh Bahitika
89 Dhammacetiya Sutta: Monuments to the Dhamma – Kinh Pháp trang nghiêm
90 Kaṇṇakatthala Sutta: At Kaṇṇakatthala – Kinh Kannakatthala

5. The Division on Brahmins (Brāhmaṇavagga)

91 Brahmāyu Sutta: Brahmāyu – Kinh Brahmayu
92 Sela Sutta: To Sela – Kinh Sela
93 Assalāyana Sutta: To Assalāyana – Kinh Assalayana
94 Ghoṭamukha Sutta: To Ghoṭamukha – Kinh Ghotamukha
95 Cankī Sutta: With Cankī – Kinh Canki
96 Esukārī Sutta: To Esukārī – Kinh Esukari
97 Dhānañjāni Sutta: To Dhānañjāni – Kinh Dhananjani
98 Vāseṭṭha Sutta: To Vāseṭṭha – Kinh Vasettha
99 Subha Sutta: To Subha – Kinh Subha
100 Sangārava Sutta: To Sangārava – Kinh Sangarava

Part Three: The Final Fifty Discourses (Uparipaṇṇāsapāḷi)

1. The Division at Devadaha (Devadahavagga)

101 Devadaha Sutta: At Devadaha – Kinh Devadaha
102 Pañcattaya Sutta: The Five and Three – Kinh Năm và Ba
103 Kinti Sutta: What Do You Think About Me? – Kinh Nghĩ như thế nào
104 Sāmagāma Sutta: At Sāmagāma – Kinh Làng Sama
105 Sunakkhatta Sutta: To Sunakkhatta – Kinh Thiện tinh
106 Āneñjasappāya Sutta: The Way to the Imperturbable – Kinh Bất động lợi ích
107 Gaṇakamoggallāna Sutta: To Gaṇaka Moggallāna – Kinh Ganaka Moggalana
108 Gopakamoggallāna Sutta: With Gopaka Moggallāna – Kinh Gopaka Moggalana
109 Mahāpuṇṇama Sutta: The Greater Discourse on the Full-moon Night – Ðại kinh Mãn nguyệt
110 Cūḷapuṇṇama Sutta: The Shorter Discourse on the Full-Moon Night – Tiểu kinh Mãn nguyệt

2. The Division of One by One (Anupadavagga)

111 Anupada Sutta: One by One As They Occurred – Kinh Bất đoạn
112 Chabbisodhana Sutta: The Sixfold Purity – Kinh Sáu thanh tịnh
113 Sappurisa Sutta: The True Man – Kinh Chân nhân
114 Sevitabbāsevitabba Sutta: To Be Cultivated and Not to Be Cultivated – Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
115 Bahudhātuka Sutta: The Many Kinds of Elements – Kinh Ða giới
116 Isigili Sutta: Isigili: The Gullet of the Seers – Kinh Thôn tiên
117 Mahācattārīsaka Sutta: The Great Forty – Ðại kinh Bốn mươi
118 Ānāpānasati Sutta: Mindfulness of Breathing – Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
119 Kāyagatāsati Sutta: Mindfulness of the Body – Kinh Thân hành niệm
120 Sankhārupapatti Sutta: Reappearance by Aspiration – Kinh Hành sanh

3. The Division on Voidness (Suññatavagga)

121 Cūḷasuññata Sutta: The Shorter Discourse on Voidness – Kinh Tiểu không
122 Mahāsuññata Sutta: The Greater Discourse on Voidness – Kinh Ðại không
123 Acchariya-abbhūta Sutta: Wonderful and Marvellous – Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
124 Bakkula Sutta: Bakkula – Kinh Bạc-câu-la
125 Dantabhūmi Sutta: The Grade of the Tamed – Kinh Ðiều ngự địa
126 Bhūmija Sutta: Bhūmija – Kinh Phù-di
127 Anuruddha Sutta: Anuruddha – Kinh A-na-luật
128 Upakkilesa Sutta: Imperfections – Kinh Tùy phiền não
129 Bālapaṇḍita Sutta: Fools and Wise Men – Kinh Hiền ngu
130 Devadūta Sutta: The Divine Messengers – Kinh Thiên sứ

4. The Division of Expositions (Vibhangavagga)

131 Bhaddekaratta Sutta: A Single Excellent Night – Kinh Nhất dạ hiền giả
132 Ānandabhaddekaratta Sutta: Ānanda and A Single Excellent Night – Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
133 Mahākaccānabhaddekaratta Sutta: Mahā Kaccāna and A Single Excellent Night – Kinh Ðại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
134 Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta: Lomasakangiya and A Single Excellent Night – Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
135 Cūḷakammavibhanga Sutta: The Shorter Exposition of Action – Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
136 Mahākammavibhanga Sutta: The Greater Exposition of Action – Ðại kinh Nghiệp phân biệt
137 Saḷāyatanavibhanga Sutta: The Exposition of the Sixfold Base – Kinh Phân biệt sáu xứ
138 Uddesavibhanga Sutta: The Exposition of a Summary – Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
139 Araṇavibhanga Sutta: The Exposition of Non-conflict – Kinh Vô tránh phân biệt
140 Dhātuvibhanga Sutta: The Exposition of the Elements – Kinh Giới phân biệt
141 Saccavibhanga Sutta: The Exposition of the Truths – Kinh Phân biệt về sự thật
142 Dakkhiṇāvibhanga Sutta: The Exposition of Offerings – Kinh Phân biệt cúng dường

5. The Division of the Sixfold Base (Saḷāyatanavagga)

143 Anāthapiṇḍikovāda Sutta: Advice to Anāthapiṇḍika – Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
144 Channovāda Sutta: Advice to Channa – Kinh Giáo giới Channa
145 Puṇṇovāda Sutta: Advice to Puṇṇa – Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
146 Nandakovāda Sutta: Advice from Nandaka – Kinh Giáo giới Nandaka
147 Cūḷarāhulovāda Sutta: The Shorter Discourse of Advice to Rāhula – Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
148 Chachakka Sutta: The Six Sets of Six – Kinh Sáu sáu
149 Mahāsaḷāyatanika Sutta: The Great Sixfold Base – Ðại kinh Sáu xứ
150 Nagaravindeyya Sutta: To the Nagaravindans – Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
151 Piṇḍapātapārisuddhi Sutta: The Purification of Almsfood – Kinh Khất thực thanh tịnh
152 Indriyabhāvanā Sutta: The Development of the Faculties – Kinh Căn tu tập


Add Comment