The Connected Discourses of the Buddha | Samyutta Nikàya

The Saṃyutta Nikāya is the third great collection of the Buddha’s discourses in the Sutta Piṭaka of the Pāli Canon, the compilation of texts authorized as the Word of the Buddha by the Theravāda school of Buddhism.

Tương Ưng Bộ Kinh là bộ kinh chính yếu thứ 3 trong tạng kinh Pali của Phật giáo truyền thống nguyên thủy.

Part I: The Book with Verses (Sagāthāvagga) – Tập I – Thiên Có Kệ

1 Devatāsaṃyutta: Connected Discourses with Devatās – Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
2 Devaputtasaṃyutta: Connected Discourses with Young Devas – Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
3 Kosalasaṃyutta: Connected Discourses with the Kosalan – Chương Ba: Tương Ưng Kosala
4 Mārasaṃyutta: Connected Discourses with Māra – Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
5 Bhikkhunısaṃyutta: Connected Discourses with Bhikkhunıs – Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
6 Brahmasaṃyutta: Connected Discourses with Brahmās – Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên
7 Brāhmaṇasaṃyutta: Connected Discourses with Brahmins – Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
8 Vaṅgısasaṃyutta: Connected Discourses with Vaṅgısa – Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
9 Vanasaṃyutta: Connected Discourses in the Woods – Chương Chín: Tương Ưng Rừng
10 Yakkhasaṃyutta: Connected Discourses with Yakkhas – Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa
11 Sakkasaṃyutta: Connected Discourses with Sakka – Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Part II: The Book of Causation (Nidānavagga) – Tập II – Thiên Nhân Duyên

12 Nidānasaṃyutta: Connected Discourses on Causation – Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên
13 Abhisamayasaṃyutta: Connected Discourses on the Breakthrough – Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
14 Dhātusaṃyutta: Connected Discourses on Elements – Chương Ba: Tương Ưng Giới
15 Anamataggasaṃyutta: Connected Discourses on Without Discoverable Beginning – Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
16 Kassapasaṃyutta: Connected Discourses with Kassapa – Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
17 Lābhasakkārasaṃyutta: Connected Discourses on Gains and Honour – Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
18 Rāhulasaṃyutta: Connected Discourses with Rāhula – Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
19 Lakkhaṇasaṃyutta: Connected Discourses with Lakkhaṇa – Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
20 Opammasaṃyutta: Connected Discourses with Similes – Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ
21 Bhikkhusaṃyutta: Connected Discourses with Bhikkhus – Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Part III: The Book of the Aggregates (Khandhavagga) – Tập III – Thiên Uẩn

22 Khandhasaṃyutta: Connected Discourses on the Aggregates – Chương Một: Tương Ưng Uẩn
23 Rādhasaṃyutta: Connected Discourses with Rādha – Chương Hai: Tương Ưng Radha
24 Diṭṭhisaṃyutta: Connected Discourses on Views – Chương Ba: Tương Ưng Kiến
25 Okkantisaṃyutta: Connected Discourses on Entering – Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
26 Uppādasaṃyutta: Connected Discourses on Arising – Chương Năm: Tương Ưng Sanh
27 Kilesasaṃyutta: Connected Discourses on Defilements – Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
28 Sāriputtasaṃyutta: Connected Discourses with Sāriputta – Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
29 Nāgasaṃyutta: Connected Discourses on Nāgas – Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
30 Supaṇṇasaṃyutta: Connected Discourses onSupaṇṇas – Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
31 Gandhabbasaṃyutta: Connected Discourses on Gandhabbas – Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
32 Valāhakasaṃyutta: Connected Discourses on Cloud Devas – Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
33 Vacchagottasaṃyutta: Connected Discourses with Vacchagotta – Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
34 Jhānasaṃyutta: Connected Discourses on Meditation – Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Part IV: The Book of the Six Sense Bases (Saḷāyatanavagga) – Tập IV – Thiên Sáu Xứ

35 Saḷāyatanasaṃyutta: Connected Discourses on the Six Sense Bases – Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ
36 Vedanāsaṃyutta: Connected Discourses on Feeling – Chương Hai: Tương Ưng Thọ
37 Mātugāmasaṃyutta Connected Discourses on Women – Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
38 Jambukhādakasaṃyutta: Connected Discourses with Jambukhādaka – Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
39 Sāmaṇ˜akasaṃyutta: Connected Discourses with Sāmaṇ˜aka – Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
40 Moggallānasaṃyutta: Connected Discourses with Moggallāna – Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
41 Cittasaṃyutta: Connected Discourses with Citta – Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
42 Gāmaṇisaṃyutta: Connected Discourses with Headmen – Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
43 Asaṅkhatasaṃyutta: Connected Discourses on the Unconditioned – Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
44 Abyākatasaṃyutta: Connected Discourses on the Undeclared – Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Part V: The Great Book (Mahāvagga) – Tập V – Thiên Ðại Phẩm

45 Maggasaṃyutta: Connected Discourses on the Path – Chương Một: Tương Ưng Ðạo
46 Bojjhaṅgasaṃyutta: Connected Discourses on the Factors of Enlightenment – Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi
47 Satipaṭṭhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Establishments of Mindfulness – Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ
48 Indriyasaṃyutta: Connected Discourses on the Faculties – Chương Bốn: Tương Ưng Căn
49 Sammappadhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Right Strivings – Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
50 Balasaṃyutta: Connected Discourses on the Powers – Chương Sáu: Tương Ưng Lực
51 Iddhipādasaṃyutta: Connected Discourses on the Bases for Spiritual Power – Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
52 Anuruddhasaṃyutta: Connected Discourses with Anuruddha – Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
53 Jhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Jhānas – Chương Chín: Tương Ưng Thiền
54 Ānāpānasaṃyutta: Connected Discourses on Breathing – Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
55 Sotāpattisaṃyutta: Connected Discourses on Stream-Entry – Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu
56 Saccasaṃyutta: Connected Discourses on the Truths – Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật


Add Comment