Gautama Buddha

HOMAGE TO THE GUIDING MASTER OF THE THREE REALMS OF THE SAHA WORLD, COMPASSIONATE FATHER OF THE FOUR OF BEINGS, TEACHER OF PEOPLE AND GODS, WHOSE TRANSFORMATION BODIES ARE OF THREE KINDS, OUR ORIGINAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA

[ENGLISH BELOW]

NIỆM PHẬT – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

NIỆM PHẬT THÍCH CA – THẦY TRÍ THOÁT

NAMO SHAKYA MUNAYA BUDDHAYA

THẦN CHÚ PHẬT THÍCH CA

MATERIALS OF SHAKYAMUNI BUDDHA


Add Comment