Saddharma Puṇḍarīka (Sutras from No. T0262 to T0277) | 法華部

0262, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Wondrous Dharma Lotus Sutra妙法蓮華經[姚秦 鳩摩羅什譯

0263, Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Proper Dharma Flower Sutra正法華經[西晉 竺法護譯

0264, Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa dịch ] Appended Chapters to the Wondrous Dharma Lotus Sutra添品妙法蓮華經[隋 闍那崛多共笈多譯

0265, Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Saddhanmapandarika Sutra, 薩曇分陀利經[失譯

0266, Phật Thuyết A Duy Việt Trí Ca Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Avaivart Dharma Wheel Sutra 佛說阿惟越致遮經[西晉 竺法護譯

0267, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ] The Non-Retreating Dharma Wheel Sutra 不退轉法輪經[失譯

0268, Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thối Chuyển Luân Kinh, 6 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ] The Buddha Speaks of the Vast, Wide, Adorned, Pure and Non-Retreating Wheel Sutra 佛說廣博嚴淨不退轉輪經[宋 智嚴譯

0269, Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ] The Buddha Speaks of the Dharma Flower Samadhi Sutra 佛說法華三昧經[宋 智嚴譯

0270, Đại Pháp Cổ Kinh, 2 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ] The Great Dharma Drum Sutra 大法鼓經[劉宋 求那跋陀羅譯

0271, Phật Thuyết Bồ Tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ] The Buddha Speaks of the Supernatural Transformations in the Expedient States of Bodhisattvas’ Conducts Sutra 佛說菩薩行方便境界神通變化經[劉宋 求那跋陀羅譯

0272, Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] Sutra Spoken by Mahasatya Nirgrantha-jnaniputra 大薩遮尼乾子所說經[元魏 菩提留支譯

0273, Kim Cương Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] Vajra Samadhi Sutra 金剛三昧經[失譯

0274, Phật Thuyết Tế Chư Phương Đẳng Học Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Assisting with Learning the Various Vaipulyas Sutra 佛說濟諸方等學經[西晉 竺法護譯

0275, Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ] The United Upholdings of the Mahayana Expansive Means Sutra 大乘方廣總持經[隋 毘尼多流支譯

0276, Vô Lượng Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch ] The Sutra of Limitless Meanings 無量義經[蕭齊 曇摩伽陀耶舍譯

0277, Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Vô Mật Đa dịch ] The Buddha Speaks of Contemplating the Dharma of Universal Worthy Bodhisattva’sConducts Sutra 佛說觀普賢菩薩行法經[劉宋 曇無蜜多譯


Add Comment