Ratnakūṭa (Sutras from No. T0310 to T0373) | 寶積部

0310, Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] The Great Jewel Accumulations Sutra大寶積經[唐 菩提流志譯

0311, Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ] The Great Means Expansive Three Precepts Sutra大方廣三戒經[北涼 曇無讖譯

0312, Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Tatagathas’ Inconceivably Secret Mahayana Sutra佛說如來不思議祕密大乘經[宋 法護譯

0313, A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] The Land of Akobhya Buddha Sutraṣ阿閦佛國經[後漢 支婁迦讖譯

0314, Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ] The Buddha Speaks of the Mahayana Ten Dharmas Sutra佛說大乘十法經[梁 僧伽婆羅譯

0315a, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] a. The Buddha Speaks of the Universal Door Chapter Sutra 佛說普門品經[西晉 竺法護譯

0315b, Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] b. The Buddha Speaks of the Universal Door Chapter Sutra佛說普門品經[西晉 竺法護譯

0316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, 40 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of the Mahayana Bodhisattvas’ Treasury of Proper Dharmas Sutra佛說大乘菩薩藏正法經[宋 法護等譯

0317, Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Placenta in the Womb Sutra佛說胞胎經[西晉 竺法護譯

0318, Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Manjushuri’s Adorned and Pure Buddhaland Sutra文殊師利佛土嚴淨經[西晉 竺法護譯

0319, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] Great Sage Manjushuri Bodhisattva’s Adorned Merit of Buddhalands Sutra大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經[唐 不空譯

0320, Phụ Tử Hợp Tập Kinh, 20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ] The Union of Father and Son Sutra父子合集經[宋 日稱等譯

0321, Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Questions About Mahayana by the Venerable Protector of Nations Sutra佛說護國尊者所問大乘經[宋 施護譯

0322, Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền dịch ] The Dharma Mirror Sutra法鏡經[後漢 安玄譯

0323, Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Ugravati Asks About Bodhisattva Conducts Sutra郁迦羅越問菩薩行經[西晉 竺法護譯

0324, Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Illusionist Humane Worthy Sutra佛說幻士仁賢經[西晉 竺法護譯

0325, Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng dịch ] The Buddha Speaks of Decisive Vinaya Sutra佛說決定毘尼經[西晉 燉煌三藏譯

0326, Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] Bowing and Repentance Text of the Buddha Speaks of the 35 Names of the Buddhas佛說三十五佛名禮懺文[唐 不空譯

0327, Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ] Developing and Awakening to the Pure Mind Sutra發覺淨心經[隋 闍那崛多譯

0328, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ] The Buddha Speaks of Surataparipcchā Sutra佛說須賴經[曹魏 白延譯

0329, Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ] The Buddha Speaks of Surataparipcchā Sutra佛說須賴經[前涼 支施崙譯

0330, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ] The Buddha Speaks of Bodhisattvas’ Cultivation Sutra佛說菩薩修行經[西晉 白法祖譯

0331, Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Questions Posed by Vīradatta About the Mahayana Sutra佛說無畏授所問大乘經[宋 施護等譯

0332, Phật Thuyết Ưu Điền Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ] The Buddha Speaks of the Udana King Sutra佛說優填王經[西晉 法炬譯

0333, Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ] The Buddha Speaks of the Sutra on Mahayana Questions Posed by King Child of the Son佛說大乘日子王所問經[宋 法天譯

0334, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Samadhi Bodhisattva Sutra佛說須摩提菩薩經[西晉 竺法護譯

0335, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Buddha Speaks of Samadhi Bodhisattva Sutra佛說須摩提菩薩經[姚秦 鳩摩羅什譯

0336, Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] Samadhi Sutra須摩提經[唐 菩提流志譯

0337, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Daughter of King Ajatasatru, Bodhisattva Asucita Sutra佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經[西晉 竺法護譯

0338, Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Giving Women Apart from Defilements Sutra佛說離垢施女經[西晉 竺法護譯

0339, Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ] The Sutra of the Daughter of Attaining No Defilement得無垢女經[元魏 瞿曇般若流支譯

0340, Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] Inconceivable States of the Buddha Spoken by Manjushuri Sutra文殊師利所說不思議佛境界經[唐 菩提流志譯

0341, Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Bát Nhã Lưu Chi dịch ] Questions Posed by Heavenly Prince Sagely and Wholesome Abiding Thoughts聖善住意天子所問經[元魏 毘目智仙共般若流支譯

0342, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Samadhi Like Illusions Sutra佛說如幻三昧經[西晉 竺法護譯

0343, Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Prince Sutra佛說太子刷護經[西晉 竺法護譯

0344, Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Buddha Speaks of the Prince Sihaṃ Sutra佛說太子和休經[失譯

0345, Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Bodhisattva Wisdom Supreme Asks About Greatly Good Authority Sutra慧上菩薩問大善權經[西晉 竺法護譯

0346, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of the Great Means Expansive Clever Expedients Sutra佛說大方廣善巧方便經[宋 施護譯

0347, Đại Thừa Hiển Thức Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ] Mahayana Manifests Consciousness Sutra大乘顯識經[唐 地婆訶羅譯

0348, Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ] The Buddha Speaks of the Essential Wisdom of Mahayana Vipulya Sutra佛說大乘方等要慧經[後漢 安世高譯

0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Questions Posed by Maitreya Bodhisattva About Past Vows Sutra彌勒菩薩所問本願經[西晉 竺法護譯

0350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] The Buddha Speaks of Remaining Sun’s Mani Jewel Sutra佛說遺日摩尼寶經[後漢 支婁迦讖譯

0351, Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Buddha Speaks of Mahayana Jeweled Adornment Sutra佛說摩訶衍寶嚴經[失譯

0352, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Mahakasyapa’s Questions About the Proper Dharma of GreatJewels Accumulation Sutra佛說大迦葉問大寶積正法經[宋 施護譯

0353, Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ] Supreme Garland Lion Roar’s One Vehicle of Great Expedient Means Expansive Sutra勝鬘師子吼一乘大方便方廣經[劉宋 求那跋陀羅譯

0354, Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ] The Sutra on Vyasa’s Question毘耶娑問經[元魏 瞿曇般若流支譯

0355, Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ] Entering the Dharma Realm’s Substance and Nature Sutra入法界體性經[隋 闍那崛多譯

0356, Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ] The Buddha Speaks of the Manjushuri Bodhisattva in Jeweled Accumulation SamadhiAsks About Dharma Body Sutra佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經[後漢 安世高譯

0357, Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ] The Tathagathas’ Adorned Light of Wisdom Enters All Buddhas’ State Sutra如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經[元魏 曇摩流支譯

0358, Độ Nhất Thiết Chư Phật Cản h Giới Trí Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La đẳng dịch ] The State of Adorned Wisdom for Saving All Buddhas度一切諸佛境界智嚴經[梁 僧伽婆羅等譯

0359, Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Mahayana Enters the Light and Adornment of Wisdom in AllBuddhas’ States Sutra佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經[宋 法護等譯

0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ] The Buddha Speaks of Limitless Life Sutra佛說無量壽經[曹魏 康僧鎧譯

0361, Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ] The Buddha Speaks of Limitless Pure and Impartial Awakening Sutra佛說無量清淨平等覺經[後漢 支婁迦讖譯

0362, Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ] The Buddha Speaks of Amita Sukhāvatīvyūha Buddha SavesHumans on the Path Sutra佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經[吳 支謙譯

0363, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] The Buddha Speaks of Mahayana’s Limitless Life Adornment Sutra佛說大乘無量壽莊嚴經[宋 法賢譯

0364, Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu Giáo tập ] The Buddha Speaks of the Great Amita Sutra佛說大阿彌陀經[宋 王日休校輯

0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Lương Da Xá dịch ] The Buddha Speaks of Contemplating Limitless Life Sutra佛說觀無量壽佛經[宋 疆良耶舍譯

0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Buddha Speaks of Amitabha Sutra佛說阿彌陀經[姚秦 鳩摩羅什譯

0367, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ] Praises of Being Attracted and Received by the Pureland Buddha Sutra稱讚淨土佛攝受經[唐 玄奘譯

0368, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La trọng dịch ] Eliminating All Fundamental Karmic Obstructions and Becoming Born in the PurelandSpiritual Mantra拔一切業障根本得生淨土神咒[劉宋 求那跋陀羅重譯

0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ] Amitabha Buddha Speaks of Mantras阿彌陀佛說咒

0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] Amita Drum Sound King Dharani Sutra阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經[失譯

0371, Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ] Avalokiteshvara Bodhisattva’s Receiving A Prediction Sutra觀世音菩薩授記經[宋 曇無竭譯

0372, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Buddha Speaks of Limitless Dharma Doors of the Seal Through Samadhi LikeIllusion Sutra佛說如幻三摩地無量印法門經[宋 施護等譯

0373, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Thất dịch ] Amitabha Buddha Gathas Released Later後出阿彌陀佛偈[失譯

 


Add Comment