[mp3] Online Buddhist Audio

Namo Shakya Munaye Buddhaya (Plum Village Chanting)

Namo Amitabha Buddha [Nam mô A Di Đà Phật – Vietnamese] – Ven. Thich Tri Thoat chanting

Namo Avalokitesvara Bodhisattva (Plum Village Chanting)

Longer Dhāraṇī of Bhaiṣajyaguru (Medicine Buddha) in Tibetan script

༄༅ༀ་ནམོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་གུ་ཪུ་བཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་ཪ་ཛཱཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་ས་མུ་ངྒ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།
Namo Bhagavate Bhaiṣajyaguru Vaidūryaprabharājāya Tathāgatāya Arhate Samyaksambuddhāya Tadyathā: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā
Namo Bhagavate Bhaisajaya. Guru Vaidurya Prabha Rajaya. Tathagataya Arhate Samyakṣam-Buddhaya. Tadyatha Om Bhaisajye Bhaisajye Maha Bhaisajye. Samudgate Svaha

Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Mantra and Great Compassion Mantra

HEART MEDICINE BUDDHA MANTRA IN SANSKRIT TRANSCRIPTION
TADYATHA: OṂ BHAIṢAJYA BHAIṢAJYA MAHA-BHAIṢAJYA-RĀJA SAMUDGATE SVĀHĀ
[TỀ-DÀ-TÀ ÔM BẾKANCHÊ BẾKANCHỀ MÀHÀBẾKANCHÊ RADCHA SUMUD-GÁTÊ SHOHA]

GREAT COMPASSION MANTRA IN SANSKRIT TRANSCRIPTION

Na-mo rat-na tra-ya ya. Na-mah. arya-gna-na. sa-ga-ra. vai-ro. cha-na. Byu-ha. ra-ja-ta. ta-tha. ga-ta-ya. ar-ha-te. sam-yak-sam-buddha-ya. Na-mah. sar-va. ta-tha ga-te-bhayh. ar-ha te-bhayh. sam-yak-sam-buddha-bhayh. Na-mah. arya-ava-lo-ki-te. shya-ra-ya. bodhi-sa-ttva-ya. ma-ha. sa-ttva-ya. Ma-ha. kha-ru-ni-kha-ya. tadya-that. om-dha-ra-dha-ra. dhi-ri-dhi-ri. Dhu-ru-dhu-ru. itie-vi-tie. cha-lae. cha-lae. pra-cha-lae. pra-cha-lae. Ku-su-mae. ku-su-ma-va-rae. ilae-mae-lae. che-tae. jva-lam. apa-na-ya. sva-hah

Cundi Bodhisattva Mantra


About Doan, Thoai MD 1022 Articles
As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*