Forty-six Rainy Season Retreats of the Buddha – Bốn Mươi Sáu Mùa An Cư Kiết Hạ Của Đức Phật

THIỆN PHÚC
PHẬT PHÁP CĂN BẢN
BASIC BUDDHIST DOCTRINES
VIỆT-ANH VIETNAMESE-ENGLISH
Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – Oversea Vietnamese Buddhism 2009

Bốn Mươi Sáu Mùa An Cư Kiết Hạ Của Đức Phật
Forty-six Rainy Season Retreats of the Buddha

1) Rsi-patana.
2-4)Rajagrha (skt): Vương Xá.
5) Vaisali: Tỳ Xá Ly.
6) Mankula-parvata.
7) Trayastrimsa Heaven: Đao Lợi Thiên.
8) Bhesakalavana (gần Summanra-giri).
9) Kausambi: Kiều Thường Di.
10) Parikeyyaka.
11) Nala.
12) Veranja.
13) Caliya-parvata.
14) Jetavana in Sravasti: Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Xá Vệ.
15) Kapilavastu: Thành Ca Tỳ La Vệ.
16) Alavi.
17) Rajagrha: Thành Vương Xá.
18-19) Caliya-parvata.
20) Rajagrha: Thành Vương Xá.
21-46)Jetavana in Sravasti: Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Xá Vệ.


About Doan, Thoai MD 1022 Articles
As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*