12. Interpreting Sutras Shastra Division (Sutras from No. T1505 to T1535) | 釋經論部

1505, Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]An Explanation of the Subcommentaries on the Four Agamas四阿鋡暮抄解[婆素跋陀撰 符秦 鳩摩羅佛提等譯

1506, Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch ]The Shastra of the Three Dharmas for Saving 三法度論[東晉 僧伽提婆譯

1507, Phân Biệt Công Đức Luận, 5 quyển, [ Thất dịch Phụ Hậu Hán lục ] The Shastra of Discriminating Merit分別功德論[失譯附後漢錄

1508, A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền cộng Nghiêm Phật Điều dịch ] The Sutra of Agama’s Oral Explanation of the Twelve Causal Links阿含口解十二因緣經[後漢 安玄共嚴佛調譯

1509 , Đại Trí Độ Luận, 100 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]The Great Wisdom Paramita Shastra大智度論[龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯

1510a, Kim Cương Bát Nhã Luận, 2 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ] a. The Vajra Prajna Shastra金剛般若論[無著菩薩造 隋 達磨笈多譯

1510b, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ] b. The Shastra on the Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經論[無著菩薩造 隋 達磨笈多譯

1511, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Shastra on the Vajra Prajna Paramita Sutra金剛般若波羅蜜經論[天親菩薩造 元魏 菩提流支譯

1512, Kim Cương Tiên Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Vajra Immortal Shastra金剛仙論[世親菩薩造 金剛仙論師釋 元魏 菩提流支譯

1513, Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Thích, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo tụng Thế Thân Bồ Tát thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ] An Explanation of the Shastra Capable of Severing Vajra Prajna Paramita Sutra能斷金剛般若波羅蜜多經論釋[無著菩薩造頌 世親菩薩釋 唐 義淨譯

1514, Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ] The Verses on the Shastra Capable of Severing Vajra Prajna Paramita Sutra能斷金剛般若波羅蜜多經論頌[無著菩薩造 唐 義淨譯

1515, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, 2 quyển, [ Công Đức Thi Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng dịch ] The Shastra of Shattering Grasping and Attachment Without Destroying False Names onthe Sutra Vajra Prajna Paramita金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論[功德施菩薩造 唐 地婆訶羅等譯

1516, Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Luận, 2 quyển, [ Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ] The Shastra of Exquisite Meanings on the Nine Verses of the Sagely Mother PrajnaParamita of Buddhas聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論[勝德赤衣菩薩造 宋 法護等譯

1517, Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận, 4 quyển, [ Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Shastra of Explanations on the Collection of Perfection and Essential Meanings of the Mother Prajna Paramita of Buddhas佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論[三寶尊菩薩造 大域龍菩薩造本論 宋 施護等譯

1518, Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ] The Shastra on the Collection of Perfection and Essential Meanings of the Mother PrajnaParamita of Buddhas佛母般若波羅蜜多圓集要義論[大域龍菩薩造 宋 施護等譯

1519, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, 2 quyển, [ Đại Thừa Luận Sư Bà Tẩu Bàn Đậu Thích Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi cộng Đàm Lâm đẳng dịch ] Upadea on the Wonderful Dharma Lotus Sutra妙法蓮華經憂波提舍[大乘論師婆藪槃豆釋 後魏 菩提留支共曇林等譯

1520, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Lặc Na Ma Đề cộng Tăng Lãng đẳng dịch ] Upadea on the Wonderful Dharma Lotus Sutra妙法蓮華經論優波提舍[婆藪般豆菩薩造 元魏 勒那摩提共僧朗等譯

1521, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, 17 quyển, [ Thánh Giả Thọ tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Shastra on the Ten Dwellings’ Vibhasha十住毘婆沙論[聖者龍樹造 後秦 鳩摩羅什譯

1522, Thập Địa Kinh Luận, 12 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi đẳng dịch ] The Shastra on the Ten Grounds Sutra十地經論[天親菩薩造 後魏 菩提流支等譯

1523, Đại Bảo Tích Kinh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]The Shastra on the Ten Jewel Accumulation Sutra大寶積經論[後魏 菩提流支譯

1524, Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]Upadea on the Limitless Life Sutra無量壽經優波提舍[婆藪槃豆菩薩造 元魏 菩提流支譯

1525, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận, 9 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]The Shastra on the Sutra of Questions by Maitreya Bodhisattva彌勒菩薩所問經論[後魏 菩提流支譯

1526, Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]Upadea on the Jeweled Hairknot Sutra’s Four Dharmas寶髻經四法憂波提舍[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯

1527, Niết Bàn Luận, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Tác Nguyên Ngụy Đạt Ma Bồ Đề dịch ]The Nirvana Shastra涅槃論[婆藪槃豆作 元魏 達磨菩提譯

1528, Niết Bàn Kinh Bổn Hữu Kim Vô Kệ Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ] The Shastra on the Verse Originally Existent Now Absent in the Nirvana Sutra涅槃經本有今無偈論[天親菩薩造 陳 真諦譯

1529, Di Giáo Kinh Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ] The Shastra on the Sutra of Legacy Teachings遺教經論[天親菩薩造 陳 真諦譯

1530, Phật Địa Kinh Luận, 7 quyển, [ Thân Quang Bồ Tát Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] The Shastra on the Sutra of Grounds of Buddhas佛地經論[親光菩薩等造 唐 玄奘譯

1531, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Shastra on the Sutra of Manjushuri’s Questions About Bodhisattva文殊師利菩薩問菩提經論[天親菩薩造 元魏 菩提流支譯

1532, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ] The Shastra on the Sutra of Questions Posed by Brahma God Victorious Contemplation勝思惟梵天所問經論[天親菩薩造 後魏 菩提流支譯

1533, Chuyển Pháp Luân Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ] Upadea on Turning the Dharma Wheel Sutra轉法輪經憂波提舍[天親菩薩造 元魏 毘目智仙譯

1534, Tam Cụ Túc Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ] The Sutra of Three Completions Upadesha三具足經憂波提舍[元魏 毘目智仙譯

1535, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích, 1 quyển, [ ] An Explanation of the Sutra of Mahayana’s Four Dharmas大乘四法經釋


About Doan, Thoai MD 1022 Articles
As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*