07. Parinirvāṇa (Sutras from No. T0374 to T0396) | 單譯經

0374, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ] Mahaparinirvana Sutra大般涅槃經[北涼 曇無讖譯

0375, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 36 quyển, [ Tống Tuệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh Gia Chi ] Mahaparinirvana Sutra大般涅槃經[宋 慧嚴等依泥洹經加之

0376, Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 6 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ] The Buddha Speaks of Mahaparinirvana Sutra佛說大般泥洹經[東晉 法顯譯

0377, Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phân, 2 quyển, [ Đường Nhược Na Bạt Đà La dịch ] Later Divisions of the Mahaparinirvana Sutra大般涅槃經後分[唐 若那跋陀羅譯

0378, Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Vaipulya Parinirvana Sutra佛說方等般泥洹經[西晉 竺法護譯

0379, Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ] The Four Youths’ Samadhi Sutra四童子三昧經[隋 闍那崛多譯

0380, Đại Bi Kinh, 5 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ] Great Compassion Sutra大悲經[高齊 那連提耶舍譯

0381, Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Leveled Accumulation of A Multitude of Virtues Samadhi Sutra等集眾德三昧經[西晉 竺法護譯

0382, Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Samadhi of Accumulating All Blessings and Virtues Sutra集一切福德三昧經[姚秦 鳩摩羅什譯

0383, Ma Ha Ma Da Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ] Mahāmāyā Sutra摩訶摩耶經[

0384, Bồ Tát Tòng Đâu thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ] The Bodhisattva Descends into His Mother’s Womb from Tushita Heaven and SpeaksExpansively and Universally Sutra蕭齊 曇景譯[菩薩從兜術天降神母胎說廣普經[姚秦 竺佛念譯

0385, Trung Âm Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ] Mid-Skandha Sutra中陰經[姚秦 竺佛念譯

0386, Liên Hoa Diện Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ] Lotus Face Sutra蓮華面經[隋 那連提耶舍譯

0387, Đại Phương Đẳng Vô Tưởng Kinh, 6 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ] Great Vipulya No Thinking Sutra大方等無想經[北涼 曇無讖譯

0388, Đại Vân Vô Tưởng Kinh Quyển Đệ Cửu, 1 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ] Great Clouds No Thinking Sutra Roll Number Nine大雲無想經卷第九[姚秦 竺佛念譯

0389, Phật Thùy Ban Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] The Buddha at the Brink of Parinirvana and Speaks Briefly of Lessons and WarningsSutra佛垂般涅槃略說教誡經[姚秦 鳩摩羅什譯

0390, Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ] The Buddha at the Edge of Nirvana Remembers the Dwelling of the Dharma Sutra佛臨涅槃記法住經[唐 玄奘譯

0391, Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] Pouring Wax After Parinirvana Sutra般泥洹後灌臘經[西晉 竺法護譯

0392, Phật Diệt Độ Hậu Quán Liễm Táng Tống Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] Sealing the Coffin and Sent to Burial After the Extinction of the Buddha Sutra佛滅度後棺斂葬送經[失譯

0393, Ca Diếp Phó Phật Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ] Kasyapa Arrives for Buddha’s Parinirvana Sutra迦葉赴佛般涅槃經[東晉 竺曇無蘭譯

0394, Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Buddha Enters Nirvana While Secret Imprints Vajra Power Knight Cries in SorrowSutra佛入涅槃密跡金剛力士哀戀經[失譯

0395, Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ] The Buddha Speaks of Upcoming Transformations Sutra佛說當來變經[西晉 竺法護譯

0396, Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ] The Buddha Speaks of the Extinction of the Dharma Sutra佛說法滅盡經[失譯

 

 


About Doan, Thoai MD 1022 Articles
As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*