Avalokitesvara Bodhisattva

Bồ tát Quan Thế Âm

NAMO GREAT COMPASSION AVALOKITESVARA BODHISATTVA

.

ĐẠI BI THẦN CHÚ TIẾNG PHẠN – GREAT COMPASSION IN SANSKRIT TRANSCRIPTION

ĐẠI BI THẦN CHÚ – THẦY TRÍ THOÁT TỤNG – GREAT COMPASSION IN VIETNAMESE

NIỆM BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – THẦY TRÍ THOÁT

NIỆM BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ – THẦY TRÍ THOÁT

KINH PHỔ MÔN VIỆT VĂN

KINH PHỔ MÔN HÁN VĂN

ĐẠI BI THẦN CHÚ


Add Comment